Bab Dalam Buku

Rahana Abd Rahman, Uma Mariappen, Aqmar Suraya, Yulianty Arifuddin, Ixora Kamisan Atan.  (2016).  An Essential Guide To - Basic Gynae-Laparoscopy.  - 61-62. 

Nirmala Kampan, Abdul Kadir Abdul Karim, Rahana Abdul Rahman, Aqmar Suraya, Lim Pei Shan.  (2016).  An Essential Guide To - Basic Gynae-Laparoscopy.  - 89-92.