Buku Penyelidikan

salwa ayob & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 13. 

abdul rahim jalil, oskar hasdinor hassan, norhidayah md zainuddin & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 16. 

zainal zakaria & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 19. 

hamdzun haron.  (2015).  bhakti pendeta.  - 179-198. 

hamdzun harun.  (2013).  sains & teknologi di alam melayu hidup bersendikan sains sains bersendikan syarak.  - 75-98. 

hamdzun haron.  (2013).  akal rekaan pandai seni warisan melayu.  - 102. 

hamdzun haron.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - Bab 1 (9-32). 

abdul salam hj. yussof, syaidatun nazirah abu zahrin, nasruddin yunos, mohamad mohson mohamad said, hamdzun haron & nor afian hj. yuso.  (2010).  kemahiran berfikir: kreatif, kritis & inovatif.  - 222.