Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHD YUSZAIDY BIN MOHD YUSOFF

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN BAHASA, KESUSASTERAAN & KEBUDAYAAN MELAYU (BITARA MELAYU)
yuszaidy@ukm.edu.my
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Dr. Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, kelulusan Doktor Falsafah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang kajian warisan. Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Kepakaran dalam bidang warisan dan sosiobudaya dalam Pengajian Melayu. Kajian penyelidikan banyak memberi tumpuan kepada warisan dan budaya dalam konteks masyarakat dunia Melayu dengan mengfokus sistem masyarakat melalui kajian pembangunan dan kelestarian. Beliau pengalaman dalam industri pemuziuman dengan bertugas sebagai kurator di bahagian penyelidikan dan pameran, Muzium Negara, Jabatan Muzium dan Antikuati (Jabatan Muzium Malaysia).

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
Pengurusan Persembahan Seni , Doktor Falsafah , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2015
Antropologi Budaya , Sarjana , UNIV. MALAYA , 2002
Pengajian Asia Tenggara , Sarjana Muda , UNIV. MALAYA , 1995
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - CULTURE (Malay Culture)
ARTS AND APPLIED ARTS - CULTURE ( Malay Socio-Cultural)
NATURAL DAN CULTURAL HERITAGE - CULTURE (Heritage Management)
SOCIAL SCIENCES - ETHNOPRAPHY (Cultural and Malay Society)
NATURAL DAN CULTURAL HERITAGE - ETHNOGRAPHY (Intangible Cultural Heritage)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan WOS

Razali Md Amin, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Ab. Samad Kechot.  (2019).  Pembangunan Model Pengajaran Gamelan Melayu Peringkat Sekolah Menengah Rendah Di Malaysia.  - Akademika.  191-205. 

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohammad Husri Morni, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2022).  The Death Ritual And Customs Of The Melanau Community In Sarawak.  - Seybold Report.  2347-2354. 
Nordiana Binti Mosum, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2022).  Worldview And Ethnic Beliefs Of Bajau In Death Ritual.  - Neuroquantology.  1355-1362. 
Muhamad Syahman Mahdi, Yusmilayati Yunos, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Strategi Pemantapan Perpaduan Menerusi Animasi Upin & Ipin.  - Jurnal Geografia.  366-374. 
Diana Ibrahim, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos, Rosli Zakaria, Mohd Saharuddin.  (2019).  Community-based Arts And Participatory Act: Inclusive Knowledge As Intangible Culture Heritage Empowerment (iche).  - International Journal Of Innovative Technology And Exploring Engineering (ijitee).  630-637. 
Diana Ibrahim, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos, Rosli Zakaria.  (2018).  Seni Berteraskan Komuniti: Pemberdayaan Modal Sosial Melalui Nilai-nilai Perpaduan Sosial Dalam Program Lendu International Art Camp..  - E-bangi Journal Of The Social Sciences And Humanities. 
Yusmilayati Yunus, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof, Muammar Ghadaffi Hanapiah, Mohd Norizam Jamian.  (2016).  Kepandaian Orang Melayu Dalam Mentafsir Ruang Perubatan Tradisional.  - Geogdafia.  79-91. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2015).  Impak Media Baharu Terhadap Sistem Nilai Masyarakat Melayu Di Malaysia.  - Jurnal Komunikasi - Malaysian Journal Of Communication.  0. 
Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2015).  Kontroversi Program I Want To Touch A Dog Dalam Media Kontemporari Daripada Perspektif Melayu.  - Jurnal Komunikasi - Malaysian Journal Of Communication.  0. 
Yuszaidy Mohd Yusoff, Hanapi Dollah, Ab Samad Kechot.  (2013).  Perlindungan Harta Warisan: Keberkesanan Usaha Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Dalam Pembangunan Negara.  - Geografia Online Malaysian Journal Of Society And Space.  9(2):64-77. 
Mohd. Nor Shahizan Ali, Ali Salman, Novel Lyndon, Mat Pauzi Abd. Rahman & Yuszaidy Mohd. Yusoff.  (2013).  Archive Footage And The Image Of Historical Documentary.  - Asian Social Science.  9(8):116-122. 

Buku Penyelidikan

Nur Atikah Ibrahim, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris, Yusmilayati Yunus.  (2021).  Etnoperubatan: Falsafah Konsep Dan Amalan.  - 500. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - 195. 
Razali Md Amin, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Ab Samad Kechot.  (2021).  Akal Budi Dan Kebudayaan Daripada Perspektif Sains Sosial Dan Kemanusiaan.  - 173. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Akal Budi Dan Kebudayaan Daripada Perspektif Sains Sosial Dan Kemanusiaan.  - 173. 
Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z.  - 11. 
Nur Azian Sani & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos Dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 26. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos Dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 25. 
Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z.  - 14. 
Muammar Ghaddafi Hanafiah & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos Dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 9. 
Yusmilayati Yunos, Maslida Yusof, Zubir Idris, Shaiful Bahri Mohd Radzi & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2016).  Herba Khazanah Alam.  - 103. 

Bab Dalam Buku

Razali Md Amin, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Ab Samad Kechot.  (2021).  Akal Budi Dan Kebudayaan Daripada Perspektif Sains Sosial Dan Kemanusiaan.  - 173. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Akal Budi Dan Kebudayaan Daripada Perspektif Sains Sosial Dan Kemanusiaan.  - 173. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghddafi Hanafiah.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - 3. 
Nur Atikah Ibrahim, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris, Yusmilayati Yunus.  (2021).  Etnoperubatan: Falsafah Konsep Dan Amalan.  - 500. 
Roziah Adama, Yusmilayati Yunos, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - 15. 
Norazila Abdul Talip, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - 32. 
Nordiana Mosum, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - 14. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2021).  Etnoperubatan: Falsafah Konsep Dan Amalan.  - 12. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2020).  Kukuh Nilai Kukuh Negara.  - 309. 
Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z.  - 11. 
Nur Azian Sani & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos Dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 26. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos Dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 25. 
Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z.  - 14. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z.  - 17. 
Muammar Ghaddafi Hanafiah & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos Dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 9. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2016).  Pengajian Melayu Kontemporari.  - 9. 
Hanapi Dollah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Mohamad Nazri Ahmad.  (2007).  Sebahtera 2: Pengajian Melayu Teras Pengajian Kebangsaan.  - 37-44 (3). 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2006).  Budaya Memeluk Akar Menyuluh Ke Langit.  - 104-116 (4). 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Mohamad Nazri Ahmad.  (2006).  Sebahtera 2006.  - 79-91. 

Penulisan Dalam Bahasa Melayu

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - 195. 
Yusmilayati Yunos, Maslida Yusof, Zubir Idris, Shaiful Bahri Mohd Radzi & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2016).  Herba Khazanah Alam.  - 103. 

Penerbitan Lain-lain

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2021).  Eksplorasi Budaya Di Malaysia.  - Prakata.  11-12. 
Nurul Shakira Ahmad Asri , Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Motif Alam Dan Tumbuhan Dalam Seni Ukiran Kayu Melayu Di Besut Terengganu.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  73-80. 
Nur Syazana Manap, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Peranan Syarikat Tradixi Exellent Dalam Kebolehpasaran Produk Pekasam Dalam Industri Makanan Tradisional.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  61-72. 
Norshahera Zulkifli & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Elemen-elemen Sosiobudaya Dalam Kalangan Masyarakat Boyan Di Semenyih, Selangor.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  48-60. 
Debbie Andrew, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Adaptasi Budaya Melayu Dalam Kalangan Masyarakat Iban Di Lumut, Perak.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  42-47. 
Nur Qhairun Nabiha Hussin, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Pengekalan Budaya Melayu Dalam Masyarakat Melayu Kampung Padang Balang, Gombak.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  19-29. 
Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Mohd Zul Amirul Izwan Mat Deraseh.  (2021).  Falsafah Tib Nabawi Dalam Amalan Kebersihan Masyarakat Melayu.  - Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaankali Ke-6 (pasak 6 2021).  75. 
Muhammad Irham Kamarulzaman & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2021).  Kefahaman Pelajar Institut Pengajian Tinggi Mengenai Harta Pusaka Dalam Adat Perpatih.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  30-41. 
Junaidi Awang Besar, Sharifah Raihan Syed Jaafar, Zurinah Tahir, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Muhd. Norizam Jamian, Nik Hairi Omar & Arina Anis Azlan.  (2021).  Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021 - Tema 6.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial Dan Kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 
Junaidi Awang Besar, Muhd. Norizam Jamian, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Zurinah Tahir, Sharifah Raihan Syed Jaafar, Nik Hairi Omar & Arina Anis Azlan.  (2021).  Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021 - Tema 5.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  1-102. 
Junaidi Awang Besar, Zurinah Tahir, Sharifah Raihan Syed Jaafar, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Muhd. Norizam Jamian, Nik Hairi Omar & Arina Anis Azlan.  (2021).  Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021 - Tema 4.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  1-182. 
Junaidi Awang Besar, Arina Anis Azlan, Zurinah Tahir, Sharifah Raihan Syed Jaafar, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Muhd. Norizam Jamian & Nik Hairi Omar.  (2021).  Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021 - Tema 3.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  1-135. 
Junaidi Awang Besar, Nik Hairi Omar, Zurinah Tahir, Sharifah Raihan Syed Jaafar, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Muhd. Norizam Jamian & Arina Anis Azlan.  (2021).  Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021 - Tema 2.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (persada 2021).  1-289. 
Junaidi Awang Besar, Zurinah Tahir, Sharifah Raihan Syed Jaafar, Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Muhd. Norizam Jamian, Nik Hairi Omar & Arina Anis Azlan.  (2021).  Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (persada) 2021.  1-679. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff , Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris.  (2020).  Muzium Di Malaysia: Menghadapi Cabaran Digital.  - Seminar Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu (sebahtera) 2020.  1-12. 
Muhd Norizam Jamian, Yusmilayati Yunos, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zubir Idris.  (2020).  Troll Sebagai Folklor Bandaran Dalam Dunia Digital.  - Seminar Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu (sebahtera) 2020.  1-14. 
Yusmilayati Yunos, Mohd Yuszaidy Mohs Yusof, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zubir Idris, Muhd Norizam Jamian.  (2020).  Dokumentasi Etnoperubatan Melayu Dalam Dunia Digital.  - Seminar Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu (sebahtera).  1-9. 
Mohd Yuszaidy Bin Mohd Yusoff.  (2019).  Nama-nama Tempat Pelik Di Negeri Sembilan Berdasarkan Cerita Mitos Dan Lagenda Melayu.  -
Zubir Idris, Muhd Norizam Jamian, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof, Yusmilayati Yunos & Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2018).  Etnosentrisme Dan Patriotisme Sebagai Benteng Pertahanan Dalam Syair Perang Mengkasar.  - Seminar Serantau Persenjataan Dan Pertahanan Dalam Sastera Dan Sains Warisan. 
Nordiana Mosum & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2017).  Adat Dan Kepercayaan Dalam Ritual Kematian Masyarakat Bajau.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (pekasam2017). 
Muhd Norizam Jamian, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos & Zubir Idris.  (2017).  Fenomena Folklor Bandaran Dalam Kalangan Generasi Z.  - Seminar Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu (sebahtera) 2017. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2017).  Astana Raja.  - Sari Penyelidikan - Kongres Budaya 2017.  30-31. 
Norsyakilah Mat Hassan & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2017).  Elemen Cina Peranakan Dalam Tarian Menora Di Kelantan.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (pekasam2017). 
Nor Hidayah Binti Abas & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2017).  Peranan Galeri Sultan Azlan Shah Sebagai Pendidikan Tidak Formal.  - Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda (pekasam2017). 
Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris, Yusmilayati Yunos, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2017).  Undang-undang Laut Tradisional: Manifestasi Peradaban Melayu Maritim.  - Kolokium Pusat Penyelidikan Bitara Melayu (bayu 2017). 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos & Muhd. Norizam Jamian.  (2017).  Generasi Z Dan Warisan Budaya.  - Seminar Bahasa, Sastera Dan Budaya Melayu, Sebahter 2017. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos & Mud Norizam Jamian.  (2017).  Pemuliharaan Pengubatan Melayu Dalam Perspektif Akta Warisan Kebangsaan 2005 (akta 645).  - Persidangan Antarabangsa Perubatan Melayu, "perubatan Melayu Dari Pelbagai Perspektif". 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos & Muhd Norizanm Janian.  (2017).  Poster Pameran Kongres Budaya 2017.  - 1-7. 
Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos & Muhd Norizam Jamian.  (2017).  Etos Melayu Dalam Pembentukan Generasi Z.  - Seminar Bahasa, Sastera Dan Budaya Melayu (sebahtera 2017). 
Nur Atikah Ibrahim, Yusmilayati Yunos, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zubir Idris & Muhd Norizam Jamian.  (2017).  Herba Dalam Pembuatan Minyak Sakal Putung Serai Wangi.  - Persidangan Antarabangsa Perubatan Melayu 2017. 
Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos, Zubir Idris & Muhd Norizam Jamian.  (2017).  Bidaah Kontemporari Dalam Amalan Masyarakat Melayu Menurut Media Massa.  - Kolokium Bayu 2017. 
Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos & Muhd Norizam Jamian.  (2016).  Pembidaahan Dalam Masyarakat Melayu Kontemporari: Satu Perbincangan.  - Kolokium Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu 2016. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2016).  Pemuliharaan Landskap Warisan Malaysia Merujuk Kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005.  - International Seminar On The Heritage & Folklore Of The Malay Archipelago. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2016).  Pemuliharan Tokoh Orang Hidup Daripada Perpektif Akta Warisan Kebangsaan 2005 (akta 645).  - Persidangan Nasional Sejarah Melayu Kepulauan Melayu: Menatar Sejarah Memacu Kecemerlangan. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2016).  Pemuliharaan Warisan Budaya Tidak Ketara Di Malaysia.  - Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu 2016. 
Muhd Norizam Jamian, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos & Zubir Idris.  (2016).  Keadilan Tunjang Kepimpinan Raja-raja Melayu: Dari Tradisi Ke Kontemporari.  - Seminar Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu (sebahtera) 2016. 
Muhd Norizam Jamian, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, & Yusmilayati Yunos.  (2016).  Kepimpinan Yang Adil Dalam Reruang Ketatanegaraan Melayu Tradisional.  - Kolokium Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu 2016. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Muhd Norizam Jamian, & Yusmilayati Yunos.  (2016).  Pemuliharaan Warisan Budaya Dalam Perundangan Warisan Di Malaysia: Satu Kajian.  - Kolokium Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu 2016. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2016).  Pemuliharaan Landskap Warisan Di Malaysia Merujuk Kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005.  - International Seminar On The Heritage & Folklore Of The Malay Archipelago: Heritage & Identity. 
Ab. Samad Kechot, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2009).  Penyelidikan Seni Persembahan Masyarakat Minangkabau, Negeri Sembilan: Tumpuan Ke Atas Muzik Cak Lempong.  - Sebahtera Iii Penyelidikan Pengajian Melayu: Teori Dan Praktis. 
Hanapi Dollah, Ab. Samad Kechot, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof.  (2009).  Pengurusan Warisan Budaya: Usaha Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Warisan Negara.  - Seminar Serumpun Iv Unhas-ukm. 
Mohamad Nazri Ahmad, Mohamed Anwar Omar Din, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunus.  (2008).  Tanggapan Sarjana Terhadap Orang Kuala: Satu Tinjauan.  - Persidangan Perdana Peribumi Malaysia, Pendidikan Penjana Perubahan Masyarakat Orang Asli , Universiti Darul Iman Malaysia. 
Mohamad Nazri Ahmad, Mohd Yuzaidy B Mohd Yusoff.  (2007).  Pemikiran Dalam Drama Pengarang Terengganu: Khusus Wan Ahmad Ismail.  - Wacana Teater: Pemikiran Dalam Teks Drama Pentas Terengganu. 
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2007).  Muzium Negara Dan Koleksi Warisan Negara.  - Bicara Pengajian Melayu. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Pembangunan Model Pemuliharaan Tradisi Lisan Orang Asli Jakun , Ketua Projek , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Universiti
Pembinaan Konstruk ketagihan skrin dan sikap belas ihsan berkomunikasi melalui Media Sosial dalam kalangan belia IPT , Penyelidik Bersama , 15-12-2020 sehingga 14-12-2022 , Universiti
Pembinaan Kerangka Konsep Kebersihan Domestik Masyarakat Melayu , Penyelidik Bersama , 01-11-2020 sehingga 30-04-2023 , Kebangsaan

Tamat

Nama-nama tempat pelik di Negeri Sembilan berdasarkan cerita mitos dan lagenda Melayu , Ketua Projek , 01-05-2016 sehingga 30-04-2019 , Universiti
Lonjakan penerbitan FSSK 2015-2016 , Penyelidik Bersama , 15-06-2015 sehingga 30-09-2016 , Universiti
ASSESMENT AND INVENTORY OF THE PHYSICAL AND CULTURAL HERITAGE AT DESA MELAWATI ECOPARK AND ITS POTENTIAL FOR INVALUABLE ECOSYSTEM SERVICES , Penyelidik Bersama , 22-09-2014 sehingga 31-12-2016 , Universiti
Wawasan dan Warisan Masyarakat Orang Kuala, Johor , Penyelidik Bersama , 01-01-2008 sehingga 31-12-2009 , Universiti
Archaeological Scientific Investigations of Bukit Besi Iron Mine, Dungun, Terengganu , Penyelidik Bersama , 01-10-2007 sehingga 31-03-2010 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)

Anugerah UKM

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 2017
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Kelestarian Motif Alam Dalam Seni Pertukangan Logam Melayu, MOHD RAZAIMI BIN HAMAT, Sarjana
Adat Dan Ritual Dalam Adat Kematian Masyarakat Bajau Sama, NORDIANA BINTI MOSUM, Sarjana
IZZAT HAFIZZUDDIN AKMAL BIN MOHMAD, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Melanau Di Mukah, Sarawak, MOHAMMAD HUSRI MORNI, Doktor Falsafah
MUHAMED SYAFIQ BIN SALLEH, Doktor Falsafah
NUR HASLIZA ABDULAH, Doktor Falsafah
WAN NOR AYUNI WAN MOHD ZAIN, Doktor Falsafah
ROSMALINDA ABU SAMAH, Doktor Falsafah
Peranan Kementerian Hal Ehwal Agama Dan Jabatan Kehakiman Negara Dalam, HJH SITI ISAH @ HJH AISHAH BINTI LAKIM, Doktor Falsafah
SHAHRUN NIZAL BIN MOHD NOR, Doktor Falsafah
Keberkesanan Program Lendu International Art Camp Ke atas Pembangunan Nilai Sosial di Lendu Alor Gajah Melaka, DIANA BINTI IBRAHIM, Doktor Falsafah
PENGALAMAN PELANCONGAN BERDASARKAN MODEL PEMBANGUNAN, ZURINA BINTI AHMAD SAIDI, Doktor Falsafah
ROZIAH BINTI ADAMA, Doktor Falsafah
Pembangunan Model Pengajaran Ensembel Gamelan Melayu Dalam Pendidikan Sekolah Menengah dI Malaysia, RAZALI BIN MD AMIN, Doktor Falsafah
Kajian Kartun Animasi Beridentiti Nasional Dalam Siri Animasi Upin-Ipin, MUHAMAD SYAHMAN BIN MAHDI, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

Permainan Layang-layang Tradisional Selangor Wau Kapal , 10-03-2014 sehingga 09-04-2014 , Kebangsaan
Pakar Rujuk Kursus Fakulti Sains Sosial Gunaan , 01-11-2015 sehingga 01-04-2016 , Kebangsaan
Panel Temuduga program Hadiah Latihan Persekutuan dan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa JPA sesi 2016 , 25-11-2015 sehingga 25-11-2015 , Kebangsaan
Mengendali Kursus MODERN MALAY CULTURES AND LIFESTYLES , 22-06-2015 sehingga 22-06-2015 , Antarabangsa
ABMB4103 Pengurusan Industri Budaya & Seni Kreatif Melayu , 30-12-2015 sehingga 29-01-2016 , Kebangsaan
ABMB2203 ADAT ISTIADAT MELAYU , 01-03-2016 sehingga 31-08-2016 , Kebangsaan
ABME1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU , 01-03-2016 sehingga 31-08-2016 , Kebangsaan
ABME1103 PENGANTAR PENGAJIAN MELAYU , 01-09-2016 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
ABMS2103 ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU , 01-09-2016 sehingga 31-12-2016 , Kebangsaan
Seni Silat dari Kaca Mata Islam: Seni Gayung Fatani , 24-03-2016 sehingga 25-05-2016 , Kebangsaan
ABMS1103 Pengantar Pengajian Melayu , 01-01-2017 sehingga 30-04-2017 , Kebangsaan
Busana Etnik Suang Lutod Sabah , 27-02-2017 sehingga 27-03-2017 , Kebangsaan
Keris Taming Sari sebagai Tanda Budaya: Satu Kajian Budaya dan Semiotik , 19-08-2019 sehingga 06-09-2019 , Antarabangsa
Perambaan Sama (Peribahasa Bajau) Kota Belud, Sabah: Satu Paparan Awal , 11-01-2019 sehingga 01-02-2019 , Antarabangsa
Program Selangkah ke Menara Gading (SEMEGA) Kolej Dato ONN , 13-03-2019 sehingga 13-03-2019 , Kebangsaan
Mesyuarat Penyelelarasan Identiti Negeri Sembilan Kategori Tari , 28-05-2019 sehingga 28-05-2019 , Negeri
Bengkel Pemurnian Identiti Negeri Sembilan , 30-05-2019 sehingga 30-05-2019 , Negeri
Pembentangan Seminar Sebelum Penyerahan Tesis Bagi Calon Ijazah Tinggi , 11-12-2019 sehingga 11-12-2019 , Kebangsaan
Peranan dan sumbangan Nik Rahimah Nik Idris: penyulam ulung sulman kelingkan negeri Kelantan , 30-09-2020 sehingga 30-10-2020 , Antarabangsa
Sebahtera 2020 , 10-09-2020 sehingga 10-12-2020 , Kebangsaan
Merungkai Rahsia Mistik Kehidupan Etnik Murut Paluan dalam Mitos Tumbuhan , 09-09-2020 sehingga 09-10-2020 , Antarabangsa
Local Kolaborator , 19-07-2020 sehingga 31-12-2020 , Antarabangsa
Pembebesan Ilmu daripada Pengaruh Kolonial , 10-11-2020 sehingga 25-11-2020 , Kebangsaan
Kajian kosa kata arkaik dari Uyu' Naso anak di Long Pasia: Satu kajian keterancaman Bahasa Lundayeh , 08-11-2021 sehingga 20-11-2021 , Kebangsaan
Budaya serumpun dalam penghasilan kuih tradisional Melayu di Malaysia, Indonesia dan Thailand , 25-11-2021 sehingga 28-11-2021 , Kebangsaan
Kajian lapangan pelajar UITM , 15-07-2021 sehingga 15-07-2021 , Kebangsaan
Kajian lapangan pelajar UITM , 22-07-2021 sehingga 22-07-2021 , Kebangsaan

Khidmat Dalam

JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK PELAJAR (JKPAP) PROGRAM SARJANA MUDA SAINS CITRA BAGI SESI AKADEMIK 2020-2021 , 12-10-2020 sehingga 03-10-2021 , Universiti
Jawatankuasa 3M@FSSK Sesi 2020-2021 , 03-07-2020 sehingga 09-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Jaminan Kualiti dan ISO Pusat BITARA MELAYU , 30-12-2019 sehingga 30-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2018 sehingga 31-12-2019 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FSSK , 01-01-2020 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Majlis Anugerah Gemilang (MAG) FSSK 2016/2017 , 20-06-2016 sehingga 17-01-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Minggu Mesra Mahasiswa FSSK (3M@FSSK) Sesi Akademik 2015-2016 , 01-09-2015 sehingga 02-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Pengurusan Pusat BITARA MELAYU , 30-12-2019 sehingga 30-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyediaan Dokumen COPPA Program Sarjana Sastera (Kesusasteraan Melayu) , 27-08-2018 sehingga 27-08-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa SEMINAR BAHASA, SASTERA DAN KEBUDAYAAN MELAYU (SEBAHTERA 2020) , 16-12-2019 sehingga 08-01-2021 , Universiti
Jawatankuasa Sambutan Bulan Kemerdekaan Ke-58 FSSK 2015 , 01-09-2015 sehingga 30-09-2015 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Siswazah Pusat BITARA MELAYU , 30-12-2019 sehingga 30-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Task Force Penggubalan Trek Berfokus FSSK - Trek Akademik/ Penyelidikan , 26-10-2020 sehingga 25-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Task Force Pengumbalan Trex Berfokus FSSK , 26-10-2020 sehingga 31-12-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jawatankuasa Task Force Penyediaan Dokumen COPPA Program Sarjana Kerja Kursus FSSK , 08-08-2018 sehingga 31-12-2018 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Jurnal e-Bangi , 01-06-2018 sehingga 31-05-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai Insiden FSSK , 01-01-2015 sehingga 31-12-2017 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pegawai Insiden FSSK , 01-01-2019 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Industri Semester 3 Sesi Akademik 2022 - 2023 , 11-09-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Universiti Sesi Penyeliaan Latihan Industri Pelajar FSSK Sesi Akademik 2020-2021 , 01-01-2021 sehingga 31-12-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda 2021 (PERSADA2021) , 01-01-2021 sehingga 26-06-2021 , Universiti
Sidang Editor Jurnal Wacana Sarjana FSSK , 14-06-2022 sehingga 13-06-2025 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Siri Webinar PdP FSSK : Masuk Universiti Tapi Masih Di Rumah ; Tips Kejayaan Pembelajaran Dalam Talian , 20-10-2021 sehingga 20-10-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan