Untuk Kegunaan UKM sahaja

For UKM use only

Curriculum Vitae


MAKLUMAT ASAS

DR. MOHD MANAWI BIN MOHD AKIB

PENSYARAH UNIVERSITI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH
No.rasmi UKM : 03 8921 5555
BIOGRAFI /BIOGRAPHY

Mohd Manawi Mohd Akib memperoleh Ijazah Sarjana Muda daripada Universiti al-Azhar, Mesir dalam bidang Tafsir Wa Ulum al-Qur’an pada tahun 2006, Ijazah Sarjana daripada Universiti Malaya pada tahun 2011 dalam bidang Pemikiran Islam, dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Falsafah Islam pada tahun 2018 di Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan pensyarah universiti di Pusat Kajian al-Qu’an dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Dakwah & Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) pada Julai 2017 hingga Febuari 2020 dan pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM cawangan Dungun, Terengganu pada tahun 2011-2012. Beliau juga merupakan pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia, OUM dan di Program Pengajian Usuluddin, Unit Pengajian Awam (UMCCED) sejak tahun 2014 sehingga kini. Bidang penyelidikannya ialah falsafah Islam, pemikiran Islam, Akidah dan Tafsir al-Qur’an dan akhlak. Beliau telah menghasilkan sebuah buku terbitan Dewan Bahasa & Pustaka (DBP) pada tahun 2018 yang bertajuk “Gambaran Syurga Menurut Fakhr al-Din al-Razi”, di samping empat artikel berindeks Scopus/ESCI dan 17 penulisan berwasit di dalam beberapa jurnal dan prosiding berkaitan bidang ini. Beliau juga terlibat dalam empat geran penyelidikan daripada Universiti Malaya dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

KELAYAKAN AKADEMIK / ACADEMIC QUALIFICATION
(Bidang Pengajian),(Peringkat),(Institusi),(Tahun)
PEMIKIRAN ISLAM (FALSAFAH ISLAM) , Doktor Falsafah , UNIVERSITI MALAYA , 2018
PEMIKIRAN ISLAM , Sarjana , UNIVERSITI MALAYA , 2011
Sarjana Muda , UNIVERSITI AL-AZHAR, SHIBIN EL-KOM , 2006
KEPAKARAN / EXPERTISE
ARTS AND APPLIED ARTS - RELIGION (Tafsir al-Quran, Akidah, Akhlak, Falsafah Islam)
PENERBITAN TERKINI / LATEST PUBLICATION

Penerbitan SCOPUS/ERA

Mohd Manawi Mohd Akib, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Latifah Abdul Majid, Hamdi Ishak, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Mohd Syukri Zainal Abidin.  (2022).  The Paradise Concept And Discourse According To Mufassir Fakhr Al-din Al-razi.  - International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences.  690-701. 
Mohd Manawi Mohd Akib, Farah Mohd Ferdaus, Hamdi Ishak.  (2022).  Spiritual Strengthening Of Man Through Prayer Of Worship.  - Afkar Journal Of Aqidah And Islamic Thought.  381-408. 
Muhd Najib Ab Kadir, Zaizul Ab Rahman, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, A Yunus Mohd Noor, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed, A Zaki H, Salasiah Hanin Hamjah, Hanif Md Lateh, Che Zarrina Saari, Mohd Manawi Mohd Akib, Ab Rahim Ridzuan.  (2020).  Theory Of Planned Behaviour And Religiosity In Coping With The Covid 19 Pandemic In Malaysia.  - International Journal Of Psychosocial Rehabilitation.  5562-5570. 
Mohd Hasrul Shuhari, Muhammad Nasri Hassan Basri, Nur Solehah Mohd Yazid, Siti Hajar Mohamad Yusoff, Norhashimah Yahya, Mohd Manawi Mohd Akib.  (2020).  The Credibility Of Imam Al-shafi'i In His Journey For Finding Scientific Knowledge.  - International Journal Of Advanced Science And Technology.  13131-13139. 
Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Sani Ismail, Mohd Safri Ali, Mohammed Muneer Deen Olodo Al-shafii, Mohd Manawi Mohd Akib.  (2020).  The Importance Of Using Current Technology In The Study Of Islamic Ethics.  - International Journal Of Advanced Trends In Computer Science And Engineering.  3945-3949. 
Mohd Hasrul Shuhari, Mohammed Muneerdeen Olodo Al Shafii, Aman Daima Md. Zain, Wan Hishamudin Wan Jusoh, Mohd Manawi Mohd Akib.  (2020).  The Importance Of Using Augmented Reality In The Study Of Kubra Al-yaqiniyyat.  - International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences.  1268-1275. 
Che Zarrina Saari, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Mohd Syukri Zainal Abidin, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Siti Sarah Ahmad, Zaizul Ab Rahman, Mohd Manawi Mohd Akib, Salasiah Hanin Hamjah, M Hasyier Farooque Joni Tamkin, Rusdi Abd Rash.  (2020).  Critical Review Of Sufi Healing Therapy In Drug Addiction Treatment.  - Journal Of Critical Review.  1155-1160. 
Che Zarrina Saari, Mohd Syukri Zainal Abidin, Siti Sarah Hj Ahmad, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Khairul Naim Che Nordin, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Mohd Manawi Mohd Akib.  (2020).  The Development Of Islamic Psychospiritual Scale For Drug Addicts.  - Journal Afkar.  279-312. 
Wan Saleha Wan Sayed, Mohd Hasrul Shuhari, Mohammed Muneerdeen Olodo Al Shafii, Mohd Shaifulbahri Abdullah, Mohd Manawi Mohd Akib.  (2020).  A Study On The Literary Works Of Shaykh Ihsan Dahlan.  - International Journal Of The Academic Research In Business & Social Sciences.  1289-1297. 

Bab Dalam Buku

Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Mohd Manawi Mohd Akib, Abdul Hadi Awang, Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin.  (2021).  Pemantapan Akidah Dan Hadis Melalui Aplikasi Teknologi Industri Revolusi 4.0.  - 8. 
Mohd Manawi Mohd Akib, Che Zarrina Sa'ari, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Abur Hamdi Usman.  (2020).  Wacana Tokoh & Kemasyarakatan Dalam Pengajian Islam.  - 11. 

Penerbitan Lain-lain

Farah Mohd Ferdaus, Mohd Manawi Mohd Akib, Hamdi Ishak.  (2021).  Pengukuhan Psikospiritual: Kajian Terhadap Kepentingan Ibadah Doa.  - Seminar Antarabanga Ilmu Wahyu Dan Turath (siwat 4).  1-15. 
Anisatul Qalbi Mohd Sofiyuddin, Mohd Musa Sarip, Mohd Manawi Mohd Akib, Nor Adha Abd. Hamid.  (2021).  Disorder Of Sex Development (dsd) Penyakit Atau Kecacatan.  - Seminar Antara Universiti Pengajian Lepas Ijazah (sapli) 2021.  401-412. 
PROJEK PENYELIDIKAN / RESEARCH PROJECT
(Tajuk),(Peranan),(Tempoh),(Tahap)

Aktif

Model Kesejahteraan Psikospiritual Berdasarkan al-Tafsir al-Kabir Dalam Membentuk Sahsiah Remaja Berisiko. , Ketua Projek , 01-09-2022 sehingga 31-08-2024 , Kebangsaan
Pembangunan Model Psikoterapi Al-Razi Berasaskan Al-Tafsir Al-Kabir Terhadap Kesihatan Jiwa. , Ketua Projek , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Universiti
PEMBINAAN KERANGKA/GARIS PANDUAN PENDALILAN AL-QURAN DALAM PENULISAN ILMIAH , Penyelidik Bersama , 01-08-2022 sehingga 01-08-2023 , Universiti
Pendekatan Tafsir Sufi dalam Psikospiritual dan Kaunseling Islam , Penyelidik Bersama , 31-01-2022 sehingga 30-01-2023 , Kebangsaan
PENGURUSAN DAN STRATEGI MEMBASMI KEMISKINAN HAID (PERIOD POVERTY) UNTUK KESEJAHTERAAN DAN PEMERKASAAN WANITA DI MALAYSIA , Penyelidik Bersama , 01-09-2021 sehingga 31-08-2023 , Kebangsaan

Tamat

Pendekatan ‘Ilaj Syar’ie dalam Menangani Gejala Sosial , Penyelidik Bersama , 28-12-2020 sehingga 27-06-2021 , Kebangsaan
Kesahan (Validation) dan Kebolehupayaan (Reliability) Instumen Psikospiritual Berasaskan Muhasabah Al-Nafs Sufi dalam Mengukur Kesahan Spiritual (Spiritual Distress) Pasca Covid-19 , Penyelidik Bersama , 15-09-2020 sehingga 14-09-2022 , Universiti
Integriti Penjawat Awam: Kajian Terhadap Penghayatan Akidah Berdasarkan Surah Yasin , Penyelidik Bersama , 01-12-2019 sehingga 31-03-2022 , Universiti
Aplikasi Model Abu Talib Al-makki Dalam Meningkatkan Personaliti Remaja , Penyelidik Bersama , 01-09-2018 sehingga 28-02-2021 , Universiti
ANUGERAH DAN PENGURUSAN / AWARD AND STEWARDSHIP
(Nama Anugerah/Pentadbiran),(Institusi Penganugerahan),(Tahun)
PENYELIAAN PELAJAR / SUPERVISION

Pelajar Sarjana

Pengukuhan Psikospritual berdasarkan Doa Nabi Ibrahim A.S di dalam al-Quran., FARAH BINTI MOHD FERDAUS, Sarjana
Kefahaman Masyarakat Selangor Tentang Pengetahuan Ayat-ayat Ahkam al-Quran Berkenaan, HASBULLAH BIN AHMAD IBRAHIM, Sarjana
NURUL SHUHADAH BINTI MD YAHYA, Sarjana

Pelajar Doktor Falsafah

MOHD YUSOF BIN ARBAIN, Doktor Falsafah
Tahap Pengetahuan dan Amalan Kemiskinan Haid di Selangor : Penyelesaian Menurut, NURUL SUHAIDA BINTI IBRAHIM, Doktor Falsafah
KHIDMAT SOSIAL / SOCIAL @ PUBLIC ENGAGEMENT
(Sumbangan),(Tempoh),(Peringkat)

Khidmat Luar

e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi (e-JPI), Vol. 7 No. 2 , 19-08-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
JURNAL ISLAMIYYAT , 01-04-2020 sehingga 01-04-2023 , Antarabangsa
Terjemahan al-Quran Bertajwid Beserta panduan Waqaf dan Ibtida'. , 01-09-2020 sehingga 01-01-1970 , Kebangsaan
JURNAL ISLAMIYYAT Vol. 42 (2) December 2020 , 29-04-2020 sehingga 01-01-1970 , Antarabangsa
Muhammad Latiffi Mahadzir , 28-07-2020 sehingga 28-07-2020 , Kebangsaan
Jurnal Al-Turath , 29-05-2020 sehingga 13-06-2020 , Kebangsaan
Al-Asma' Al-Husna Menurut Imam Al-Ghazali , 14-05-2020 sehingga 14-06-2020 , Kebangsaan
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL KURSUS OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) BAGI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH), FPI, UKM , 15-01-2020 sehingga 15-05-2021 , Negeri
Persatuan Kaunseling Syar'ie Malaysia , 11-12-2020 sehingga 11-12-2021 , Kebangsaan
Jurnal Turath , 09-05-2021 sehingga 23-05-2021 , Kebangsaan
Persatuan Psikospiritual Islam (IPSA) , 23-11-2019 sehingga 23-11-2021 , Kebangsaan
Terapis Psikospiritual Islam , 14-01-2021 sehingga 14-01-2021 , Kebangsaan
Terapis Psikospiritual Islam , 18-02-2021 sehingga 18-02-2021 , Kebangsaan
Terapis Psikospiritual Islam , 18-03-2021 sehingga 18-03-2021 , Kebangsaan
Terapis Psikospiritual Islam , 12-04-2021 sehingga 12-04-2021 , Kebangsaan
Terapis Psikospiritual Islam , 11-05-2021 sehingga 11-05-2021 , Kebangsaan
Kursus Asas Pengenalan Kaunseling Syarie & Terapi Psikospiritual Islam , 22-06-2021 sehingga 22-06-2021 , Kebangsaan
'Abqari Journal (Journal of Islamic Social Sciences and Humanities) , 05-06-2021 sehingga 21-06-2021 , Kebangsaan
Jurnal AFKAR , 02-02-2021 sehingga 16-02-2021 , Kebangsaan
Jurnal AFKAR , 03-06-2021 sehingga 17-06-2021 , Kebangsaan
Jurnal AFKAR , 19-07-2021 sehingga 26-07-2021 , Antarabangsa
ISLAMIYYAT JOURNAL , 06-07-2021 sehingga 10-07-2021 , Antarabangsa
Jurnal Turath , 01-09-2021 sehingga 14-09-2021 , Antarabangsa
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi (e-JPI) , 25-07-2021 sehingga 05-08-2021 , Antarabangsa
Kursus TOT Kemahiran Psikospiritual Islam Kepada Fasilitator PKSKSK/KSKCareCentre & Pegawai Runding Cara Negeri Terengganu , 20-09-2021 sehingga 20-09-2021 , Kebangsaan
Kursus TOT Berkaitan Kemahiran Terapi Psikospiritual Islam Kepada Fasilitator PKKSK Negeri Kelantan , 08-11-2021 sehingga 08-11-2021 , Kebangsaan
Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia (PEKA) , 12-02-2022 sehingga 31-01-2050 , Kebangsaan
Panel Penyemak Al-Quran Al-Ahkam , 28-01-2022 sehingga 31-05-2022 , Kebangsaan
Pakar Kesahan Bagi Tema Data Kualitatif Kajian Sarjana Kerja Kursus dan Penyelidikan , 05-01-2022 sehingga 25-02-2022 , Kebangsaan
Dialog Dakwah: Psikospiritual Sebagai Satu Produk Dalam Pemasaran Dakwah , 12-10-2021 sehingga 12-10-2021 , Kebangsaan
Kursus Asas Kaunseling Syarie dan Terapi Psikospiritual Islam , 12-03-2022 sehingga 12-03-2022 , Kebangsaan
Journal of Quran and Sunnah Studies: Al-Burhan , 25-03-2022 sehingga 31-03-2022 , Antarabangsa
ISLAMIYYAT JOURNAL , 17-05-2022 sehingga 19-05-2022 , Antarabangsa
Panel Penyemak Al-Quran Al-Karim Tajwid dan Terjemahan Syamil Terbitan Telaga Biru SDN. BHD , 12-10-2022 sehingga 31-12-2022 , Kebangsaan
Jurnal AFKAR , 02-07-2022 sehingga 07-10-2022 , Antarabangsa
Online Journal of Research and Islamic Studies , 12-10-2022 sehingga 26-10-2022 , Antarabangsa
Kuliah Tamu MKIPS030405 , 01-11-2022 sehingga 15-11-2022 , Antarabangsa

Khidmat Dalam

AHLI JAWATANKUASA MINGGU MESRA MAHASISWA SESI 2021/2022 PROGRAM PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH , 21-09-2021 sehingga 20-10-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Pembangunan Kurikulum ODL Siswazah, Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam , 02-12-2021 sehingga 01-12-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Ahli Jawatankuasa Seminar dan Penyebaran Ilmu Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah FPI, UKM 2021 , 06-01-2021 sehingga 05-01-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Pembangunan Modul Kursus Open And Distance Learning (ODL) Bagi Ijazah Sarjana Muda Peng. Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) , 15-11-2020 sehingga 14-11-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jawatankuasa Penyelidikan, Penerbitan, Persidangan dan Inovasi, Pusat Kajian Al-Quran dan AL-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam , 01-01-2022 sehingga 31-12-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Jurnal Islamiyyat , 01-04-2020 sehingga 01-04-2023 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
KERTAS KERJA PERSIDANGAN MAHASISWA PENGAJIAN ISLAM (e-PERMAI), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 21-07-2021 sehingga 29-07-2021 , Universiti
MENSYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 33/2022 , 14-06-2022 sehingga 14-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
MENSYUARAT JAWATANKUASA PEMERIKSA SISWAZAH DAN PEPERIKSAAN LISAN BIL 37/2022 , 20-06-2022 sehingga 20-06-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesy. Jkuasa Pemeriksa Siswazah dan Pep. Lisan Ijazah Sarjana Pengajian Islam Bil.29/2021 Wan Esma Wan Ahmad (P87885) , 05-08-2021 sehingga 05-08-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Lisan (Disertasi) Bil.32/2020 - Nur Khairunnisa Hodzori (P93594) , 22-09-2020 sehingga 22-09-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
PANEL PENTERJEMAH ABSTRAK TESIS/DISERTASI BAGI PROGRAM SISWAZAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 14-07-2021 sehingga 13-07-2023 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA WACANA INTELEKTUAL PENGAJIAN AL-QURAN DAN HADIS (INTELLECTUAL DISCOURSE ON QURANIC AND HADITH STUDIES) , 12-09-2022 sehingga 22-09-2022 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
PENYELIA LATIHAN AMALI INDUSTRI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM TAHUN 2022 , 03-08-2022 sehingga 23-09-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Pembentangan Proposal Pelajar Siswazah (Quran) : Najihah Mohamad Nasir (P98323) , 14-07-2021 sehingga 22-07-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Book Review: An Apology for the Life and Character of the Celebrated Prophet of Arabia, Called Mohamed, or The Illustrious , 19-05-2022 sehingga 19-05-2022 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Government Policy and Public Figure Response Regarding Alcohol-Related Investments in Indonesia: Analysis of the Maqasid Syariah Approach , 26-11-2021 sehingga 26-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Isrā’īliyyāt di Alam Melayu Sebelum Kemunculan Tafsir al-Quran , 10-07-2021 sehingga 10-07-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penilai Artikel Jurnal Islamiyyat: Penggunaan Produk Kecantikan: Analisis Maslahah Dan Mafsadah , 25-11-2021 sehingga 25-11-2021 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
Penyelia Latihan Amali Industri , 01-07-2020 sehingga 01-10-2020 , Fakulti / Institut / Pusat Perkhidmatan
WEBINAR TOKOH ILMUAN ISLAM SUMBANGAN ALMARHUM DR. ABDUL HAYEI ABDUL SHUKOR DALAM PEMBANGUNAN ISLAM , 07-09-2021 sehingga 07-09-2021 , Pusat Pengajian / Jabatan / Pusat Penyelidikan / Unit