Penerbitan WOS

Azima Abdul Manaf, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Ismail Omar.  (2019).  Native customary land and ownership dispute among owners.  - International Journal of Advanced and applied sciences.  81-91. 

Mohd Hudzairi Mansor Mohd Nadzir, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli.  (2018).  Program AZAM Tani dalam mewujudkan pendapatan kedua isi rumah komuniti miskin di seberang Perai, Pulau Pinang..  - Geagrafia Malaysian Journal of Society and Space.  151-160. 

Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Sarmila Mad Sum, Mohd Yusof Hussain.  (2018).  Tahap kepuasan pekebun kecil sawit terhadap amalan integrasi sawit.  - Geografia Malaysian Journal of Society and Space.  97-107. 

Sarmila Md Sum, Zaimah Ramli, Rusyda Ramly, Novel Lyndon, Rosniza Aznie Che Rose, Nur Hanani Mansor, Zaki Aman, Nazirah Jaafar, Khairul Anwar Isnin2.  (2017).  Sumbangan koperasi terhadap pembangunan sosial koperasi terhadap pembangunan sosial koperasi terhadap pembangu.  - GEOGRAFIA OnlineTM Malaysia Journal of Society and Space.  19-28. 

Zaimah Ramli, Sazuani Abdullah.  (2017).  Tahap keupayaan usahawan dalam perusahaan kecil dan sederhanadi Kuala Terengganu.  - Geografia Malaysian Journal of Society and Space.  117-125.