Penerbitan WOS

Rabiatul Hasanah Mahmood, S.Shahimi, Latifa Bibi Musafar Hameed, Nazifah.  (2017).  Kawalan dalaman tadbir urus wakaf di Malaysia.  - Asian Journal of Accounting and Governance.  1-12. 

Salman Ahmed Shaikh, Mohd Adib Ismail, Abdul Ghafar Ismail, Shahida Shahimi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai.  (2017).  Towards an integrative framework for understanding Muslim consumption behaviour.  - Humanomics.  1-20.