Penerbitan WOS

Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Sarmila Mad Sum, Mohd Yusof Hussain.  (2018).  Tahap kepuasan pekebun kecil sawit terhadap amalan integrasi sawit.  - Geografia Malaysian Journal of Society and Space.  97-107. 

Rosfazila Binti Abd Rahman, Abdul Razif Zaini, Novel Anak Lyndon.  (2018).  Kearifan lokal masyarakat Melayu Muslim Langkawi dalam pelancongan membantu pelestarian pembangunan masyarakat.  - Islamiyyat. 

Azima A.M, Ah Choy Er, Novel Lyndon,Vivien W.C.Yew.  (2018).  Mendepani kekangan inovasi dan teknologi dalam kalangan pekebun kecil sawit di Sabah.  - Geografia Malaysian Journal of Society and Space.  56-67. 

Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Vivien W.C. Yew, Novel Lyndon & Mohd Nor Shahizan Ali.  (2018).  Impak Sosioekonomi dan Politik Program Perumahan Rakyat Lembah Subang, Selangor.  - Akademika. 

Suraiya Ishak, Mohd Yusof Hussain, Ahmad Raflis Che Omar, Abd Hair Awang & Novel Lyndon.  (2017).  Meneroka refleksi simpati rasional orang tengah dalam rantaian pengeluaran kelapa sawit pekebun kecil.  - Akademika.  45-61. 

Mohd Helmi Abd Rahim, Novel Lyndon, Nazrin Shahnaz Peer Mohamed.  (2017).  Transforming political advertising in Malaysia : starategizing political advertisements toward first-time and young voters in Malaysian GE14.  - Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication.  356-367. 

Sarmila Md Sum, Zaimah Ramli, Rusyda Ramly, Novel Lyndon, Rosniza Aznie Che Rose, Nur Hanani Mansor, Zaki Aman, Nazirah Jaafar, Khairul Anwar Isnin2.  (2017).  Sumbangan koperasi terhadap pembangunan sosial koperasi terhadap pembangunan sosial koperasi terhadap pembangu.  - GEOGRAFIA OnlineTM Malaysia Journal of Society and Space.  19-28.