Penerbitan WOS

Khairuddin Khalid, Azah Mohamed, Ramizi Mohamed, Nor Azwan Mohamed Kamari.  (2018).  Pengawasan beban tak mengganggu menggunakan mesin penyokong vektor nonintrusive load monitoring using support vector machine.  - Jurnal Kejuruteraan.