Penerbitan Lain-lain

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 2113-pengenalan dan perincian kursus.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prinsip jenayah syariah-siri 1.  - 1-30. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya. ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interim.  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  perbicaraan dan pendengaran.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  penghujahan dan penghakiman.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prosedur mal syariah:pengenalan.  - 1-117. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133-undang-undang keterangan dan prosedur mahkamah syariah 1-bayyinah-satu pengenalan umum.  - 1-27. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2. prinsip jenayah syariah-siri 2.  - 1-10. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3. prinsip jenayah syariah-siri 3.  - 1-10. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  sumber istinbat hukum yang kedua dalam islam-sunnah.  - 1-13. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  4. prinsip jenayah syariah-siri 4.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  5. prinsip jenayah syariah-siri 5.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  6. prinsip jenayah syariah-siri 6.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 a. jenayah zina-kesalahan seksual-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 b. jenayah zina-kesalahan seksual-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 a. jenayah qazaf-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 b. jenayah qazaf-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 a. jenayah murtad-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 b. jenayah murtad-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 c. jenayah murtad-siri 3.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  4. jenayah sariqah- 5. jenayah hirabah.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  6. jenayah baghawah.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  7. jenayah minum khamru-muskiru.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 2113-taklimat-pbl a- pbl b- laporan akhir.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133 pengenalan dan pengendalian kursus.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1. prinsip keterangan syariah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2. prinsip keterangan syariah-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3. prinsip keterangan syariah-siri 3.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 a. keterangan saksi-syahadah-bayyinah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 b. keterangan saksi-syahadah-bayyinah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 a. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 b. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 c. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 3.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 a. keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 b. keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  4. keterangan yamin.  - 1-10. 

ramalinggam a/l a.rajamanickam;ahmad azam bin mohd. shariff;mohd munzil bin muhamad.  (2019).  penilaian kebolehpercayaan (reliability) keterangan pakar di malaysia.  - 1-8. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, muhammad hatta.  (2017).  satu kefahaman dari sudut undang-undang berhubung arahan do not resuscitate (dnr) di hospital-hospital di malaysia.  - tuanku jaafar conference & workshop 2017 (tjc 2017). 

muhammad hatta, tengku noor azira bt tengku zainudin, ahmad azam mohd. shariff.  (2015).  pengecualian liabiliti doktor dalam kes-kes kecuaian perubatan menurut hukum syara`.  - 3rd international seminar on syariah and common law, usim, nilai, negeri sembilan. 

jasri jamal, hasnizam hashim, nor azial awal, azam shariff.  (2015).  alternative punishments in criminal offences: issues and challenges in shariah court malaysia.  - 2015 istanbul international conference on social sciences. 

ahmad azam mohd. shariff.  (2009).  jenayah moral dan kesusilaan di bawah undang-undang jenayah syariah malaysia: pembuktian kes melalui qarinah rakaman foto dan video digital.  - makalah undang-undang: undang-undang malaysia. 

ahmad azam mohd. shariff.  (1996).  al syahadah in the eyes of islamic judiciary.  -