Penerbitan Lain-lain

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, chew fong peng & ummu taqiah bahari.  (2017).  pembangunan indeks jati diri pelajar aliran pendidikan di institusi pendidikan tinggi awam malaysia.  - modul kemahiran pentaksir. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff & sharifah nor puteh.  (2012).  pembangunan modul pembelajaran berasaskan projek dalam kurikulum standard sekolah rendah (kssr) bahasa melayu.  - pendidikan islam di alam. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharuddin.  (2010).  pembinaan modul pembelajaran kemahiran bahasa arab di luar bilik darjah.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2010. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang: satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  - prosiding seminar serumpun iv unhas-ukm. penerbitan jabatan pengajian melayu, sastera, dan budaya, fssk ukm.. 

nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abdul ghani.  (2009).  salah persepsi terhadap kemahiran mendengar bahasa arab dalam kalangan guru.  - seminar pendidikan serantau ke-4 2009. 

ab. halim tamuri, nik mohd rahimi nik yusoff & mohamed amin embi.  (2009).  pembinaan modul pengajaran & pembelajaran pendidikan islam sekolah menengah berasaskan web.  -

maimun aqsha lubis, nik mohd. rahimi nik yusof.  (2009).  a systematic approach and using ict in teaching and learning arabic language in the classroom.  - seminar internasional bahasa arab dalam perspektif sosial-budaya. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu & bahasa inggeris pelajar cemerlang.  -

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar pribumi sarawak.  - 6th international malaysian studies conference (msc6).