Penerbitan SCOPUS/ERA

mohd zamri murah, zuraidah abdullah, rosilah hassan, marini abu bakar, ibrahim mohamed, hazilah mohd amin.  (2013).  kacang cerdik: a conceptual design of an idea management system.  - international education studies.  6(6):178-184.