Penerbitan Terkini

nurul shahida jamil, maslida yusof.  (2021).  pragmatik dalam konteks malaysia.  - 43. 

azima abdul manaf, azlan abas, er ah choy, roslan hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, zaimah ramli, suraiya ishak,.  (2020).  akademika jilid 90 (1).  - akademika jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

mughni murni bustamam, maslida binti yusof.  (2020).  perbandingan kata kerja tak akusatif dengan kata kerja tak ergatif bahasa melayu : analisis aktionsart.  - jurnal linguistik.  19-32. 

norleyza jailani, cindy tan shing ning, rodziah latih, amirah ismail, zurina muda, marini abu bakar, azmin sham rambely, maslida yusof, norhayati md yatim.  (2020).  reka bentuk aplikasi multimedia berasaskan kinect untuk pembelajaran peribahasa melayu.  - asean journal of teaching and learning in higher education.  152-176. 

nur sufiah azmi, maslida yusof.  (2020).  kata kesangatan dalam frasa adjektif dialek terengganu.  - jurnal melayu.  124-148. 

norleyza jailani, cindy tan shing ning, norhayati md yatim, marini abu bakar, maslida yusof, azmin sham rambely, rodziah latih, zurina muda, amirah ismail.  (2020).  aplikasikinectperibahasa - video pertandingan inovasi p&p.  - k-novasi 2020 (kongres & pertandingan inovasi p&p.  -. 

azima, mohd sallehuddin, mohd subakir, maslida, chan kim ling geraldine, muzzneena, norlida hanim, er ah choy, norasmah, suhana saad, zaimah ramli, suraiya ishak, yusmilayati, jamiah manap, junaidi awang, ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (2).  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

norleyza jailani, cindy tan shing ning, rodziah latih, norhayati md yatim, marini abu bakar, maslida yusof, azmin sham rambely, zurina muda, amirah ismail.  (2020).  aplikasi peribahasa adaptasi novel formula termodinamik mengguna sensor kinect.  - k-novasi 2020 (kongres & pertandingan inovasi p&p.  83--. 

nur atikah ibrahim, maslida yusof.  (2020).  sindiran dalam media sosial: perspektif lakuan bahasa.  - jurnal komunikasi:malaysian journal of communication.  269-288. 

nurul afifah adila mohd salleh , maslida yusof.  (2020).  praandaian dalam ucapan perbahasan parlimen mahasiswa sesi pertama di malaysia.  - jurnal melayu.  270-286. 

maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah, salinah jaafar, rusmadi baharuddin.  (2020).  strategi kritikan dalam kalangan generasi z.  - jurnal melayu.  478-491. 

karim harun, maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah.  (2020).  pemerolehan dan penguasaan bahasa dalam kerangka standard bahasa melayu: satu penilaian awal.  - kolokium penyelidikan kerangka standard bahasa melayu 2020.  1-13. 

nurul jamilah rosly, maslida yusof.  (2020).  representasi argumen gerak ruang bahasa melayu berdasarkan teori struktur konseptual.  - jurnal bahasa.  347-381. 

azima,sallehuddin,maslida,geraldine,muzzneena,norlida,er ah choy,norasmah,suhana,zaimah,yusmilayati,jamiah,junaidi,ahmad yunus,helen,azlan,andul rahman, subakir, suraiya.  (2020).  akademika jilid 90 (3) special issue.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

mohd salllehuddin, mohamad subakir, maslida,chan kim, muzzneena,norlida, er ah choy,norasmah, suhana,zaimah, yusmilayati,jamiah,junaidi,ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (3) isu 2.  - akademika jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, azlan,er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida, mohd sallehhudin,muzzneena, norasmah othman,norlida, suhana,et.al.  (2020).  akademika jilid 90 special issue.  - akademika; jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, suraiya, suhana, maslida, yusmilayati, zaimah, norasmah, muzzneena, erah choy, jamiah, ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (3).  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

maslida yusof, karim harun, kartini abd wahab, saadiah maalip, nasrun alias, salinah jaafar, rusmadi baharuddin, zaitul azma zainun hamzah.  (2019).  hala tuju program pengajian bahasa melayu.  - 1-59. 

maslida yusof, karim harun, rusmadi baharuddin, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, kartini abd wahab, wan nur azira wan mahmood.  (2019).  strategi lakuan bahasa terima kasih generasi teknologi z.  - seminar linguistik kebangsaan 2019 (slik 2019).  523-528. 

suhaila binsamaae, maslida yusof, kartini abd. wahab.  (2019).  analisis representasi sintaksis pasif dialek melayu patani berdasarkan teori role and reference grammar (rrg).  - jurnal linguistik.  92-109. 

azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

nurul jamilah rosly, maslida yusof.  (2019).  hubungan preposisi dalam gerak ruang bahasa melayu berdasarkan representasi struktur konseptual dengan representasi ruang.  - jurnal bahasa.  329-338. 

nurul syuhada shuib, maslida yusof.  (2019).  lakuan bahasa dalam ceramah agama.  - akademika.  41-53. 

sa`adiah binti ma`alip;teo kok seong;nasrun bin alias;maslida binti yusof;karim bin harun;rahilah bt. omar.  (2018).  pemetaan kreol di melaka dalam kartogram lingo sebagai model bahasa-bahasa terancam dunia.  -

maslida yusof, karim harun, zulkifley hamid, shahidi a. hamid, rahim aman, zaitul azma zainon, salina jaafar, kartini abd. wahab, saadiah maalip, nasrun alias.  (2018).  laporan 1 projek hala tuju dan penandarasaan pengajian bahasa melayu di malaysia.  - 1-16. 

maslida yusof, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, rusmadi baharuddin, saadiah maalip, kartini wahab, nasrun alias, zulkifley hamid.  (2018).  hala tuju dan penandaarasan program pengajian bahasa melayu di malaysia.  -

maslida yusof.  (2018).  kiasan kognitif dan akal budi melayu.  - 18. 

nurul jamilah rosly & maslida yusof.  (2018).  representasi struktur konseptual bersama representasi ruang (preposisi) dalam kata kerja gerak bahasa melayu.  - international conference on linguistics (paling 2018). 

maslida yusof.  (2018).  analisis struktur kompleks bahasa melayu berdasarkan role and reference grammar.  - international conference on linguistics (paling 2018). 

maslida yusof.  (2018).  tranformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 19. 

maslida yusof.  (2018).  trend ganti nama diri bahasa melayu dalam konteks media sosial.  - jurnal komunikasi. 

zulkifley bin hamid;maslida binti yusof;shahidi bin a. hamid.  (2018).  penandaarasan pengetahuan linguastik bahasa melayu para pelajar program sarjana muda bahasa melayu universiti rajabhat, yala, thailand..  -

mohammad suhaizi suhaimi, maslida yusof.  (2018).  presupposition strategies in data interpretation: malay corpus data analysis.  - jurnal kata. 

suhaila binsama-ae, maslida yusof & kartini abd. wahab.  (2018).  peranan semantik makro dalam ayat pasif bahasa melayu patani berdasarkan teori role reference grammar (rrg).  - international conference on linguistics (paling 2018). 

nurul jamilah rosly & maslida yusof.  (2018).  hubungan semantik dan sintaksis kata kerja gerak bersifat pemilikan: satu pendekatan struktur konseptual.  - jurnal bahasa. 

maslida yusof.  (2018).  struktur semantik aktionsart kata 'ada'.  - jurnal melayu. 

karim harun, sa;adiah ma'alip, maslida yusof, kartini abd. wahab.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 16. 

nor hashimah jalaluddin, maslida yusof.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 6. 

nor hashimah jalaluddin, maslida yusof.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 240. 

maslida yusof.  (2018).  teori sintaksis bahasa melayu.  - 33. 

maslida yusof, karim harun, nasrun alias, zaitul azma zainon hamzah, salinah jaafar & rusmadi baharudin.  (2018).  harapan dan masa depan pengajian bahasa melayu dalam era revolusi industri 4.0.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke -10: "bahasa dan sastera melayu warisan budaya bangsa".  975-980. 

nurul jamilah binti rosly, maslida yusof.  (2018).  representasi argumen struktur konseptual bagi kata kerja kausatif bahasa melayu dan hubungannya dengan sintaksis.  - gema onlineŽ journal of language studies. 

suhaila binsama-ae, maslida yusof & kartini abd. wahab.  (2018).  pasif dalam bahasa melayu patani (bmp).  - prosiding seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan melayu ke-10 salpbm x.  598-605. 

nurul shahida jamil & maslida yusof.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 18. 

nurul shahida jamil & maslida yusof.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 18. 

sharifah mastura syed abdullah, shaiful bahri md radzi, nor hashimah jalaluddin, maslida yusof, yusmilayati yunos, zubir idris, suhaini md noor, norzatul 'ezzah hasan.  (2017).  warisan setempat di kl east park: tanggang dan temuan serta khazanah alam, pantun dan permainan bahasa kiasan.  - sari penyelidikan. 

karim harun, sa`adiah ma`alip, maslida yusof & kartini abd wahab.  (2017).  mendepani generasi z dalam pengajian bahasa melayu di universiti.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2017. 

maslida yusof.  (2017).  masa dalam perlakuan masyarakat melayu.  - sari penyelidikan, ukm.  20. 

nur jannah abd rahman, maslida yusof.  (2017).  strategi berkomunikasi generasi muda melayu: analisis lakuan bahasa penolakan.  - jurnal melayu.  354-375. 

sa`adiah ma`alip, rahila omar, nasrun alias, teo kok seong, maslida yusuf, karim harun.  (2017).  penggunaan bahasa masyarakat baba nyonya di melaka di melaka: cerminan masa kini.  - the 6th international conference on social sciences and humanities 4-6 april 2017, malaysia. 

maslida yusof.  (2017).  trend ganti nama diri bahasa melayu dalam komunikasi media sosial.  - prosiding kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

nurul jannah ayob, jewellary bumpoh, maslida yusof.  (2017).  analisis kata progresif "sedang" bagi predikat pencapaian dalam bahasa melayu.  - jurnal bahasa.  359-374. 

karim harun & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 12. 

noraini salleh, maslida yusof & karim harun.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 23. 

zhao ran & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 17. 

zanariah ibrahim, maslida yusof, karim harun.  (2017).  analisis lakuan bahasa direktif guru pelatih dalam komunikasi di bilik darjah.  - jurnal melayu.  163-178. 

kartini abd wahab, maslida yusof.  (2017).  di- passive in claasiccal malay texts.  - faseh, fssk research bulletin.  16-17. 

karim harun, saadiah maalip, maslida yusof & kartini abd. wahab.  (2017).  mendepani generasi z dalam pengajian bahasa melayu.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu (sebahtera). 

nurul shahida jamil, maslida yusof, karim harun.  (2016).  dieksis sosial dalam interaksi masyarakat melayu kedah.  - geografia online: malaysia journal of society and space.  44-61. 

maslida yusof.  (2016).  binaan kata kerja bersiri: analisis sintaksis dan semantik.  - kongres internasional masyarakat linguistik indonesia (kimli) 2016. 

kartini abd wahab, karim harun, saadiah maalip, maslida yusuf.  (2016).  kebitaraan pengajian bahasa melayu : persepsi dan harapan.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2016).  44-47. 

karim harun & maslida yusof.  (2016).  pemodenan johor : refleksi daripada buku katan.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  7-11. 

maslidayusof, karim harun dan nasrun alias.  (2016).  sampai `di` vs sampai `ke`:accomplishment or achivement verb?.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  49-64. 

kartini abd wahab, saadiah maalip, maslida yusof, karim harun.  (2016).  kebitaraan program pengajian bahasa melayu: persepsi dan harapan mahasiwa.  - jurnal melayu.  176-195. 

maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

saadiah maalip, maslida yusof & karim harun.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 15. 

maslida yusof, karim harun & nurul shahida jamil.  (2016).  dieksis sosial dalam interaksi masyarakat melayu kedah.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  29-35. 

maslida yusof, karim harun, nasrun alias.  (2016).  `sampai di` vs `sampai ke` : accomplishment or achievement verb?.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  47-62. 

hazlin mohamed, maslida yusof, ajid che kob.  (2016).  penukaran kod dalam prosiding perbicaraan kes sivil di mahkamah tinggi kuala lumpur.  - jurnal bahasa.  213-233. 

karim harun, james t. collins, maslida yusuf.  (2016).  adjectives in a seventeenth century malay language grammar.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  11-21. 

yusmilayati yunos, maslida yusof, zubir idris, shaiful bahri mohd radzi & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  herba khazanah alam.  - 103. 

farah nur a.hamid, maslida yusof.  (2015).  analisis struktur fokus dalam komunikasi arahan guru dalam bilik darjah.  - jurnal melayu.  346-361. 

karim harun, maslida yusof & nasrun alias.  (2015).  komunikasi bahasa melayu-jawa dalam media sosial.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2015.  8-12. 

maslida yusof.  (2015).  linguistik melayu.  - 20. 

maslida yusof, karim harun & nasrun alias.  (2015).  analisis lakuan tutur dalam ruangan status facebook.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2015.  28-31. 

karim harun, maslida yusof.  (2015).  komunikasi bahasa melayu-jawa dalam media sosial.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

nurul shahida jamil, maslida yusof.  (2015).  analisis deiksis dialek kedah.  - gema online journal of language studies.  163-187. 

maslida yusof.  (2015).  ada orang di surau lwn orang itu ada di surau: satu analisis semantik aktionsart.  - seminar linguistik kebangsaan 2015.  309-314. 

maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

karim harun, maslida yusof, sa`adiah ma`alip & kartini abd. wahab.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 12 : 141-152. 

maslida yusof.  (2015).  perkaitan semantik-sintaksis kata kerja dengan preposisi bahasa melayu.  - 373. 

maslida yusof, karim harun.  (2015).  analisis lakuan tutur dalam ruangan status facebook.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  -. 

sa`adiah ma`alip, maslida yusof, karim harun.  (2015).  lanskap komunikasi dalam media kontemporari: apa dan kenapa:.  - sebahtera v: pengajian melayu kontemporari. 

maslida yusof, karim harun & nasrun alias.  (2014).  `sampai di` vs `sampai ke`: kata kerja pencapaian atau kata kerja penyempurnaan.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu / fakulti sains sosial dan kemanusiaan ukm.  53-64. 

nurul shahida jamil, maslida yusof.  (2014).  deiksis reruang dalam dialek kedah.  - jurnal bahasa.  192-218. 

karim harun & maslida yusof.  (2014).  kata adjektif dalam tatabahasa melayu abad ke-17.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu / fakulti sains sosial dan kemanusiaan ukm.  15-26. 

zulkifley hamid, maslida yusof, shahidi abd. hamid, mohd asyraf zulkifley..  (2014).  modul kemahiran berfikir ke arah pemantapan sahsiah dan profesionalisme pelajar.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2013. 

noraini salleh, maslida yusof, karim harun.  (2013).  klasifikasi aktionsart predikat keadaan bahasa melayu.  - jurnal bahasa.  13(2):192-216. 

karim harun, maslida yusof.  (2013).  aspek kala dalam nahu melayu abad ke-17: perspektif orang belanda.  - gema online journal of language studies.  13(2):135-148. 

maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - 12 (250-264). 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - bab 1 (1-14). 

maslida yusof, karim harun.  (2012).  hubungan semantik preposisi penyertaan dengan bersama kata kerja.  - jurnal linguistik.  16:49-61. 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - 317. 

rahim aman, maslida yusof, karim harun & shahidi abdul hamid.  (2012).  bahasa melayu bahasa universal.  - Bab 8 : 110-121. 

maslida yusof.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - Bab 14 / 263-276. 

maslida yusof.  (2012).  bahasa melayu bahasa universal.  - Bab 2 : 23-35. 

maslida yusof.  (2012).  bahasa melayu bahasa universal.  - Bab 4 : 47-58. 

maslida yusof.  (2011).  kata kerja pencapaian dalam bahasa melayu: analisis berdasarkan klasifikasi aspektual.  - kongres internasional masyarakat linguistik indonesia (kimli) 2011. 

maslida yusof, marlyna maros, muhammad fadzeli jaafar.  (2011).  ooops..maaf: strategi kesopanan dan penebus kesalahan.  - jurnal melayu.  bil 8: 27-50. 

mughni murni bustaman, maslida yusof.  (2011).  kata kerja semelfactives dalam bahasa melayu: satu analisis aktionsart.  - jurnal linguistik.  14:1-17. 

maslida yusof, nor hashimah hj jalaluddin, zaharani ahmad, karim harun.  (2011).  analisis semantik preposisi daripada dan hubungannya dengan kata kerja.  - jurnal linguistik.  12:1-13. 

adriana ali amat, maslida yusof.  (2011).  representasi sintaksis operator bahasa melayu berdasarkan pendekatan tatabahasa peranan dan rujukan.  - jurnal bahasa.  11(1):1-26. 

sa`adiah ma`alip, rahim aman, shahidi abd. hamid, maslida yusof & karim harun.  (2010).  cabaran semasa pengajian melayu.  - 84-92. 

maslida yusof, rahim aman, karim harun, shahidi hamid, sa`adiah ma`alip.  (2010).  perkaitan semantik kata kerja bahasa banjar kuala: satu analisis varian kuin, banjarmasin.  - jurnal melayu.  5:87-102. 

maslida yusof.  (2010).  struktur semantik kata kerja gerak bahasa melayu.  - jurnal bahasa.  21:52-63. 

maslida yusof, nor hashimah hj. jalaluddin, zaharani ahmad, karim harun.  (2010).  analisis situasi kata kerja gerak bahasa melayu.  - jurnal persatuan linguistik malaysia.  11:1-17. 

mohammad fadzeli jaafar, marlyna maros, maslida yusof.  (2009).  gaya lakuan permohonan dalam kalangan pelajar di malaysia.  - jurnal bahasa.  9(1):57-74. 

maslida yusof.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - 9 dan 146-156. 

yusof m..  (2009).  analysis of malay locative prepositions within the framework of role and reference grammar (rrg) [analisis preposisi lokatif bahasa melayu berdasarkan kerangka role and reference grammar (rrg)].  - gema online journal of language studies. 

maslida yusof.  (2009).  analisis preposisi lokatif bahasa melayu berdasarkan kerangka role and reference grammar (rrg).  - gema online journal of language studies.  17-33. 

maslida yusof, marlyna maros dan muhammad fadzeli jaafar.  (2009).  ooops...maaf: penanda kesopanan dan penebus kesalahan.  - seminar sehari linguistik 2009. 

maslida yusof.  (2009).  fungsi frasa preposisi: predikatif lawan non-predikatif.  - jurnal linguistik indonesia.  27(2):197-215. 

maslida yusof, marlyna maros dan muhammad fadzeli jaafar.  (2009).  lakuan bahasa "maaf" dalam kalangan pelajar ipta.  - seminar antarabangsa unhas-ukm 2009 serumpun iv,ukm. 

maslida yusof.  (2009).  perilaku kata kerja bahasa melayu: satu analisis semantik.  - seminar internasional pertemuan linguistik utara-6, medan. 

maslida yusof, rogayah a. razak, zaharani ahmad.  (2008).  pengelasan kata kerja bahasa melayu: pendekatan semantik berdasarkan role and reference grammar (rrg).  - jurnal bahasa.  8(2):242-262. 

maslida yusof.  (2008).  penyelidikan linguistik dan pembudayaan bahasa.  - 212-222. 

maslida yusof.  (2008).  peranan daripada sebagai kausatif: satu analisis semantik.  - seminar antarabangsa linguistik & pembudayaan bahasa melayu ke-4 universiti putra malaysia (upm). 

maslida yusof.  (2008).  preposisi predikatif lwn preposisi non-predikatif dan hubungannya dengan kata kerja.  - kolita 6, jakarta. 

maslida yusof.  (2007).  perubahan kelas kata kerja : satu analisis role and reference grammar (rrg).  - seminar kebangsaan linguistik (penyelidikan linguistik: pemantapan & pembinaan teori) (skali `07). 

maslida yusof.  (2007).  perubahan kelas kata kerja: satu analisis role and reference grammar (rrg).  - seminar kebangsaan linguistik (penyelidikan linguistik: pemantapan & pembinaan teori) (skali `07). 

maslida yusof.  (2007).  kata kerja gerak: satu analisis semantik.  - kesinambungan dan pemantapan bahasa di asia tenggara, singapura. 

maslida yusof.  (2007).  linguistik: teori dan aplikasi.  - 152- 166. 

maslida yusof.  (2006).  pengelasan kata kerja bahasa melayu: satu analisis teori role and reference grammar (rrg).  - prosiding seminar linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-2 2006- upm dan dbp. 

maslida yusof.  (2006).  representasi semantik preposisi dalam kata kerja bahasa melayu.  - jurnal pengajian melayu.  17:112-135. 

nor hashimah hj jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, sa`adiah ma`alip, raja masittah raja ariffin.  (2005).  sistem panggilan dalam keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 1-263. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun dan maslida yusof.  (2005).  prosiding seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 2.  - seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 2. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun, maslida yusof.  (2005).  seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 1.  - prosiding seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 1. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, raja masittah ariffin, sa`diah maalip.  (2005).  sistem panggilan keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 247. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi dan maslida yusof.  (2002).  jurnal bahasa.  - kata panggilan dalam masyarakat melayu: analisis sosiolinguistik dan pragmatik.  2(2):224-257.