Penerbitan Terkini

mohd nazri ahmad, mohd hisham jaafar.  (2022).  sejarah perkembangan ilmu tajwid dan kepentingan mempelajari ilmu tajwid.  - seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah (setia).  99-105. 

mohd nazri ahmad, zulaikha solehah ismail.  (2022).  metodologi tafsir ilmi dalam kitab tafsir mubin terhadap ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan ciptaan alam semesta.  - seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah (setia).  55-64. 

mohd nazri ahmad, mohd akil mohd ali, mohd shabri yusof, hamdi ishak.  (2022).  hakikat ta'arud antara hadith-hadith nabi s.a.w dan kesannya terhadap hukum fiqh.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  34-46. 

mohd nazri ahmad, muhammad ilham mohd hasril.  (2022).  biografi serta manhaj tafsir ibn kathir dan al-razi.  - seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah (setia).  51-54. 

asrizal saiin, m.kafrawi, mohd nazri ahmad, mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  analysis of musthafa umars exegesis methodology in the tafsir al marifah.  - jurnal hadhari.  257-270. 

mohd nazri ahmad.  (2021).  mukhtalif al-hadith: sejarah kemunculannya dan kesannya terhadap hukum fiqh.  - tamu (tinta artikulasi membina ummah).  40-51. 

mohd nazri bin ahmad, mohd shabri bin yusof.  (2021).  keautoritian sahabat nabi saw dan tabi"in dalam periwayatan hadith-hadith asbab al-nuzul.  - al-turath.  1-11. 

mohd nazri ahmad & mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  riwayat-riwayat sahih asbab al-nuzul di dalam tafsir nurul ihsan.  - 193. 

mohd nazri ahmad, hamdi ishak.  (2021).  riwayat-riwayat sahih asbab al-nuzul dalam tafsir nurul ihsan dan kesesuaiannya dengan konteks ayat: analisa surah al-baqarah.  - tinta artikulasi membina ummah.  38-49. 

mohd nazri ahmad, izmir fareez noorazalan, hamdi ishak.  (2021).  asbab al-nuzul di dalam tafsir nurul ihsan.  - jurnal al-turath.  1-14. 

mohd nazri ahmad, mohd shabri yusof.  (2021).  keautoritian sahabat nabi saw dan tabiin dalam periwayatan hadith-hadith asbab al nuzul.  - jurnal al turath.  1-11. 

mohd nazri ahmad.  (2021).  contoh kedua kesan mukhtalif al-hadith terhadap hukum fiqh.  - 1-2. 

hana sofia hakimiesa, mohd nazri ahmad.  (2020).  khitab adhab muhin dan rahsia penggunaannya dalam al-qur'an.  - jurnal al-turath.  59-67. 

ashraf ismail, mohd nazri ahmad.  (2020).  pengabaian terhadap al-quran.  - 1-6. 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, mohd nazri ahmad.  (2020).  penghujahan qira'at mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  - 106. 

m.kafrawi, mohd nazri ahmad.  (2020).  poligami menurut kitab tafsir al-marifah karya musthafa umar.  - rusydiah.  32-43. 

mohd nazri ahmad.  (2020).  metodologi ulama dalam asbab al-nuzul al-quran.  - jurnal al-turath.  21-31. 

nur qamarina shaiful zaman, mohd nazri ahmad.  (2019).  pengenalan konsep hadith daif dan jenis-jenisnya.  - seminar pelajar tahun akhir latihan ilmiah 2019.  112-117. 

nurul aqilah abdul jalil, mohd nazri ahmad.  (2019).  penggunaan software al-maktabah alsyamilah dalam pembelajaran hadith pelajar tahun 3: kajian di pusat kelestarian turath islami, fakulti pengajian islam, ukm.  - seminar pelajar tahun akhir latihan ilmiah 2019.  220-225. 

mohd syazwan hanis bin mohd sharif, mohd nazri bin ahmad.  (2019).  ayat-ayat ketuhanan dan kerasulan dalam surah fatir.  - seminar pelajar tahun akhir latihan ilmiah 2019.  107-110. 

nazori ab rahman, mohd nazri ahmad, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  kaedah periwayatan asbab al-nuzul dalam tarjuman al-mustafid.  - jurnal al-turath.  1-7. 

siti aisyah ab gani, mohd nazri ahmad.  (2019).  proses pengurusan pelupusan teks-teks al-quran di jabatan agama islam negeri johor: peranan pihak yang bertanggungjawab dan permasalahannya.  - international journal of west asian studies.  45-57. 

mohd nazri ahmad & mohd faizulamri mohd saad.  (2018).  metodologi muhammad sa'id umar terhadap periwayatan hadith-hadith asbab al-nuzul dalam tafsir nurul ihsan.  - al-turath journal of nal-quran and al-sunnah. 

noraida mat nasir, hamdi ishak & nazri ahmad.  (2018).  pengaplikasian kaedah pembakaran sebagai kaedah yang terbaik dalam menjaga kemuliaan dan kesucian al-quran.  - proceedings 5th international conference on research in islamic education and arabic language 2018 (icriale 2018).  855-861. 

maafi husin ali amran, mohd arif nazri, tengku intan zarina tengku puji & mohd nazri ahmad.  (2018).  penyelewengan tokoh syiah isu ahl al-bayt.  - 139. 

haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

nurain bt zainal abidin, mohd faizulamri bin mohd saad, mohd nazri bin ahmad.  (2017).  tahap pengetahuan pelajar di madrasah al-musthafawiyah littahfizil quran bangi terhadap tadabbur al-quran.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  47-53. 

mohd nazri ahmad & mohd faizulamri mohd saad.  (2016).  kesan riwayat asbab al-nuzul yang da`if dalam tafsir nurul ihsan.  - jurnal al-turath.  1-14. 

haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, mohd nazri ahmad.  (2016).  pemuliharaan peradaban islam melalui transliterasi tteks melayu kawi.  - international research management & innovation conference 2017.  1. 

mohd nazri ahmad, muhd najib abdul kadir, haziyah hussin.  (2016).  pengaplikasian kaedah tafsir al-quran dengan qiraat oleh muhammad said bin umar di dalam tafsir nurul ihsan.  - jurnal al-turath.  65-73. 

mohd nazri ahmad, mohd arif nazri & wan nasyrudin wan abdullah.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 

ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, muhammad masruri, mohd fauzi mohd amin, mohd nazri ahmad & muhd najib abdul kadir.  (2015).  qur`anic words : an analysis on shihab`s rules of exegesis in tafsir al-misbah.  - mediterranean journal of social sciences..  540-5456. 

mohd nazri ahmad, muhd najib abdul kadir, haziyah hussin.  (2013).  tuduhan nifaq terhadap sahabat tha`labah bin hatib al-ansariy: satu penilaian berdasarkan al-quran dan al-sunnah.  - islamiyyat.  35(1):65-74. 

jawiah dakir, ahmad levi fachrul avivy, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, ahamad asmadi sakat, muhd. najib abdul kadir & mohd. nazri ahmad.  (2012).  the trial of hadith scholars and their works in the malay region.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1156-1161, 2012. 

dakir, j., avivy, a.l.f., abdullah, w.n.w., ibrahim, m., sakat, a.a., kadir, m.n.a., mohd nazri, a..  (2012).  the trail of hadith scholars and their works in the malay region.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1156-1161. 

jawiah dakir, mazlan ibrahim, muhd najib abdul kadir, wan nasyruddin wan abdullah, ahmad asmadi sakat dan mohd nazri ahmad.  (2010).  ensiklopedia tokoh dan karya dalam tafsir dan hadith.  - prosiding seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam. 

tengku intan zarina bt.tengku puji, dr. azwira abd. aziz & mohd. nazri ahmad.  (2007).  dakwaan terhadap kedudukan wanita dalam islam : suatu pandangan dari anti hadith.  - international seminar proceedings issues of culture and thought malaysian-jordan perspectives.. 

azwira abd. aziz, mohd. nazri ahmad dan tengku intan zarina bt. tengku puji.  (2002).  anti hadith di internet :satu manifestasi kebejatan akademik.  - al-quran dan al-sunnah di era globalisasi, prosiding seminar al-quran dan isu-isu semasa ke-3, fak. peng. islam, ukm bangi.. 

tengku intan zarina bt. tengku puji, muhd.najib abdul kadir & mohd. nazri ahmad.  (2000).  agama dan perpaduan kaum di malaysia.  - 94-102.