Penerbitan Terkini

nor diyana saupi, mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  penanda wacana 'adapun' dalam manuksrip taj al-salatin.  - jurnal bahasa.  1-20. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  teori deskripsi.  - 1-14. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  russell dan logik.  - 1-14. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  prinsip kerjasama.  - 1-14. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  pengenalan falsafah.  - 1-20. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  nama kosong.  - 1-11. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  maksud dan rujukan.  - 1-12. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  makna penuturu.  - 1-14. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  makna natural.  - 1-24. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  lakuan bahasa.  - 1-18. 

mohammad fadzeli jaaafar.  (2020).  kritikan maksim.  - 1-12. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  konsep pengetahuan.  - 1-17. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  konsep bahasa.  - 1-11. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  jenis lakuan bahasa.  - 1-12. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  idea innates.  - 1-16. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  frege dan logik.  - 1-13. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  falsafah chomsky.  - 1-11. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  dasar chomsky.  - 1-15. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  aplikasi lakuan bahasa.  - 1-13. 

mohd fadzeli jaafar.  (2020).  pendekatan al-quran dan sains.  - 1-8. 

marniati, mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  the refusal strategy in the kerinci dialect.  - proceedings [e-issn 2773-4811] the 4th postgraduate research seminar (pogres 2020).  130-136. 

hayati lateh, nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar.  (2020).  pengekalan dan peralihan dialek melayu satun: korelasi antara penggunaan bahasa dengan faktor umur penutur.  - jurnal linguistik.  47-58. 

mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal.  (2020).  variasi linguistik di greater kl.  - gema online journal of language studies.  83-95. 

nur ardini jian abdullah, muhammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2020).  leksikal alam dalam lagu rakyat: lambang perlakuan sosiobudaya masyarakat bidayuh.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  476-485. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2020).  peralihan bahasa dalam kalangan dua generasi cham malaysia.  - akademika.  75-89. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal.  (2019).  language and identity: a reappraisal of negeri sembilan malay language.  - kajian malaysia.  27-49. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham oleh generasi kedua cham-malaysia.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-15. 

noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema onlineŽ journal of language studies.  52-69. 

mohammad fadzeli bin jaafar;norsimah mat awal;idris bin aman.  (2018).  pembentukan model leksikal bahasa perundangan dalam perbilangan adat.  -

mohammad fadzeli jaafar.  (2018).  nahu bahasa melayu abad ke-17.  - jurnal bahasa. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2018).  lexical patterns in customary sayings.  - indonesian journal of applied linguistics. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar.  (2018).  ciri tekstual perbilangan.  - jurnal bahasa. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar & norsimah mat awal.  (2018).  bahasa melayu negeri sembilan dan isu imperialisme linguistik.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu.  11-26. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar & harishon radzi.  (2018).  peralihan bahasa cham dalam kalangan masyarakat cham malaysia.  - prosiding paling@ukm 2018. 

idris aman, norsimah mat awal & mohammad fadzeli jaafar.  (2017).  gagasan imperialisme linguistik dan isu jatidiri: pengujian ke atas dialek negeri sembilan.  - pemerian semula dialek ne. 

aslinda, mohammad fadzeli jaafar & norsimah mat awal.  (2017).  minangkabau language greeting patterns based on social factors: a case study at andalas university.  - isol-3 proceedings - international seminar on linguistics. 

mohammad fadzeli jaafar, idris aman, norsimah mat awal.  (2017).  morfosintaksis dialek negeri sembilan dan dialek minangkabau.  - gema online journal of language studies.  177-191. 

norsimah mat awal, idris aman, mohammad fadzeli jaafar.  (2017).  pemerian semula dialek negeri sembilan berdasarkan dialektologi sosial bandar.  - impak - jendela negeri @ ukm.  53-54. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2017).  stilistik dalam cereka.  - 156. 

mohammad fadzeli jaafar, idris aman & norsimah mat awal.  (2017).  aspek kesejajaran dalam perbilangan adat berdasarkan analisis stilistik.  - akademika.  279-290. 

idris aman, norsimah mat awal & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  imperialisme linguistik, bahasa negeri sembilan dan jati diri: apa, mengapa, bagaimana.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu / international journal of the malay world and civilisation.  3-11. 

mohammad fadzeli jaafar, idris aman & norsimah mat awal.  (2016).  morphosyntax of negeri sembilan and minangkabau dialect.  - kolita 14: konferensi linguistik tahuna atma jaya 14.  1. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  gaya ujaran dalam teks kesusasteraan melayu.  - jurnal komunikasi. 

mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal, mohammed azlan mis & norhayati lateh.  (2016).  the patterns of language choice at the border of malaysia-thailand.  - indonesian journal of applied linguistics.  176-185. 

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 140. 

mohammad fadzeli jaafar & intan safinaz zainudin.  (2016).  linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa.  - xiii - xx. 

sakinah nik muhammad naziman, mohammad fadzeli jaafar & sharifah raihan syed jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 16. 

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal, mohammed azlan mis dan hayati lateh.  (2015).  bahasa sempadan malaysia-thailand: pengekalan vs peralihan bahasa.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  1-9. 

mohammad fadzeli jaafar, idris aman & norsimah mat awal.  (2015).  analisis kohesi wacana sains bersandarkan teori nahu fungsian.  - jurnal bahasa.  1-19. 

midiyana mohamad & mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  anafora dalam teks ilmiah:pendekatan analisis kontrastif.  - gema online journal of language studies.  137-150. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar & norsimah mat awal.  (2015).  dialek negeri sembilan : sikap kefahaman dan jati diri.  - 84. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar gaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohammad fadzeli jaafar, syamsul andy galigo.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 242-250. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  malay perception of time.  - malay perception of time. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  teori sistemik-fungsional dalam stilistik.  - 284. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  gaya peralihan kod dalam kesusasteraan multilingual di malaysia.  - international journal of the malay world and civilisation.  49-57. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar & norsimah mat awal.  (2015).  gagasan imperialisme linguistik dan dialek negeri sembilan: apa, mengapa dan bagaimana.  - prosiding seminar antarabangsa bahasa & sastera, pusat pengajian bahasa & linguistik, ukm, bangi.  276-280. 

mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

idris aman, norsimah mat awal & mohammad fadzeli jaafar.  (2014).  discourse strategies of science and technology academic texts: a malay language account.  - procedia-social and behavioral sciences. 

idris aman, norsimah mat awal, mohammad fadzeli jaafar & rikha permata sari.  (2014).  variasi bahasa.  - 118-152(8). 

aman i., mat awal n., jaafar m.f..  (2014).  discourse strategy of the science and technology academic texts [strategi wacana teks akademik sains dan teknologi].  - gema online journal of language studies.  189 - 202. 

idris aman, norsimah mat awal & mohammad fadzeli jaafar.  (2014).  strategi wacana teks akademik sains dan teknologi.  - gema online journal of language studies.  14(1): 189-202. 

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

norsimah mat awal, mohammad fadzeli jaafar & nur liyana zulkffe.  (2014).  variasi bahasa.  - Bab 6: 73-97. 

sakinah nik muhammad naziman, sharifah raihan syed jaafar dan mohammad fadzeli jaafar.  (2014).  debukalisasi kata pinjaman bahasa inggeris dalam dialek kelantan.  - jurnal bahasa.  272-288. 

norsimah mat awal, idris aman & mohammad fadzeli jaafar.  (2013).  attitude, understanding and identity of negeri sembilan malay dialect speakers.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(S):101-120. 

mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & hayati lateh.  (2013).  language choice in the malaysia-thailand border: a domain-based analysis.  - pertanika journal social sciences & humanities.  21(S):169-182. 

idris aman, norsimah mat awal & mohammad fadzeli jaafar.  (2013).  strategi pengenalan wacana sains dan teknologi.  - prosiding konferensi linguistik tahunan atma jaya 11 (kolita 11) tingkat internasional. 

hayati lateh, mohammad fadzeli jaafar, mohammed azlan mis, norsimah mat awal.  (2013).  pilihan bahasa di sempadan malaysia- thailand berdasarkan analisis domain.  - jurnal linguistik.  17(2):91-100. 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - 317. 

normah ahmad, nor hashimah jalaluddin, mohammad fadzeli jaafar.  (2012).  strategi penjelasan dalam permohonan maaf bahasa melayu dan jepun: satu perbandingan antara budaya.  - jurnal linguistik.  15:1-13. 

hayati lateh, mohd fadzli jaafar, mohd azlan mis, norsimah mat awal.  (2012).  pilihan bahasa di sempadan malaysia-thailand : analisis berdasarkan domain.  - prosiding seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi : sains sosial dan kemanusiaan. 

muhammad fadzeli jaafar dan shaiful bahri md. radzi.  (2012).  isu kepupusan vs kemandirian bahasa orang asli di malaysia.  - jurnal bahasa.  25:75-90. 

mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal, idris aman.  (2012).  sikap dan kefahaman pelajar terhadap dialek negeri sembilan: kajian sosiolinguistik.  - gema online journal of language studies.  12(4):1192-1211. 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - bab 1 (1-14). 

zaharani ahmad, mohammad fadzeli jaafar.  (2011).  aksen bahasa kebangsaan: realiti identiti integrasi.  - 3:33-43. 

mohammad fadzeli jaafar & idris aman.  (2011).  aksen bahasa kebangsaan: realiti identiti integrasi.  - 5:51-59. 

idris aman, rosniah mustaffa, zaharani ahmad, jamilah mustaffa & mohammad fadzeli jaafar.  (2011).  aksen bahasa kebangsaan: realiti identiti integrasi.  - 7:72-82. 

maslida yusof, marlyna maros, muhammad fadzeli jaafar.  (2011).  ooops..maaf: strategi kesopanan dan penebus kesalahan.  - jurnal melayu.  bil 8: 27-50. 

norsimah mat awal, mohammad fadzeli jaafar, idris aman, zaharani ahmad.  (2011).  pemerian semula dialek negeri sembilan: laporan awal.  - jurnal bahasa jendela alam.  7:1-15. 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, mohammed azlan mis, kalthum ibrahim.  (2010).  penerimaan bahasa inggeris di luar bandar di malaysia: pengaruh faktor persekitaran.  - jurnal bahasa.  20:44-55. 

idris aman, rosniah mustaffa, mohammad fadzeli jaafar.  (2010).  akomodasi aksen, identiti dan integrasi kebangsaan.  - jurnal bahasa.  10(1):37-53. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, mohd. nasir omar & mohammad fadzeli jaafar.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'iri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shaykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  - permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  525. 

norsimah mat awal, mohamad fadzeli jaafar, idris aman & zaharani ahmad.  (2010).  pemerian semula dialek negeri sembilan: satu laporan awal.  - international conference on minority and majority 2010. 

shahidi a. hamid, zulkifley hamid, rahim aman, mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  kemahiran lisan bahasa inggeris sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar melayu di universiti kebangsaan malaysia: satu laporan awal..  - seminar pendidikan sains sosial sempena kongres pengajaran dan pembelajaran ukm.. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 15, 225-233. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad dan mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 261. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  ragam bahasa dalam teks sastera melayu: persoalan gaya.  - seminar kebangsaan linguistik (skali09). 

maslida yusof, marlyna maros dan muhammad fadzeli jaafar.  (2009).  ooops...maaf: penanda kesopanan dan penebus kesalahan.  - seminar sehari linguistik 2009. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohamad fadzeli jaafar dan syamsul andy galigo.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 241-252. 

nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar, harishon radzi..  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 1, 11-17. 

nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - 294. 

maslida yusof, marlyna maros dan muhammad fadzeli jaafar.  (2009).  lakuan bahasa "maaf" dalam kalangan pelajar ipta.  - seminar antarabangsa unhas-ukm 2009 serumpun iv,ukm. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  gaya bahasa teks melayu klasik dalam kerangka nahu fungsian.  - skim-xi simposium kebudayaan indonesia-malaysia 10-12 november 2009 universitas padjadjaran, bandung, indonesia. 

aslinda, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal.  (2009).  strategi menyapa dalam bahasa minangkabau: suatu kajian sosiopragmatik.  - prosiding seminar linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-v, 17-18 november 2009. 

mohammad fadzeli jaafar, marlyna maros, maslida yusof.  (2009).  gaya lakuan permohonan dalam kalangan pelajar di malaysia.  - jurnal bahasa.  9(1):57-74. 

mohammad fadzeli jaafar dan idris aman.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 10, 157-165. 

mohammad azlan mis, mohammad fadzeli jaafar.  (2008).  bahasa sopan vs bahasa tak sopan dalam konteks silang budaya.  - jurnal bahasa.  14:106-114. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2008).  pemenggalan bahasa vs pemenggalan puisi: analisis gaya pantun melayu.  - jurnal bahasa brunei.  13:81-86. 

rosniah mustaffa, jamilah mustaffa,idris aman, zaharani ahmad, mohammad fadzeli jaafar.  (2008).  different style, different accent?.  - seals xviii. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: masalah dan cabaran.  - Bab 5:115-134. 

mohammad fadzeli jaafar & idris aman.  (2008).  aksen bahasa kebangsaan penutur melayu tegar dialek.  - simposium aksen bahasa kebangsaan: realiti, identiti, dan integrasi. 

idris aman, rosniah mustaffa, zaharani ahmad, jamilah mustaffa, mohammad fadzeli jaafar.  (2008).  malay accents in story telling and non-story telling styles: identity and integration.  - international conference on language, literature and culture in asean: unity in diversity. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua - masalah dan cabaran.  - 115-135. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad , mohammad fadzeli jaafar & syamsul andy galigo.  (2008).  pengaruh al-simt al-majid dalam teks umdat al-muhtajin.  - persidangan antarabangsa budaya dan pemikaran malaysia-indonesia.  420-427. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2007).  bahasa dan linguistik : penyelidikan dan pendidikan.  - Bab 6. 72-80. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2007).  linguistik : teori dan aplikasi.  - Bab 12, 227-240. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2006).  aspek gaya bahasa dalam teks sastera melayu berunsur islam.  - jurnal pengajian umum.  7:53-66. 

idris aman and mohammad fadzeli jaafar.  (2006).  interdiscursivity in leadership discourse.  - 3l journal of lannguage teaching, linguistics & literature.  12: 29-43. 

idris aman & mohammad fadzeli jaafar.  (2005).  teori penyelidikan bahasa.  - 188. 

idris aman & mohammad fadzeli jaafar (ed.); rogayah a. razak..  (2005).  teori penyelidikan bahasa.  - 56-70. 

idris aman & mohammad fadzeli jaafar.  (2005).  teori penyelidikan bahasa.  - v-ix. 

shaiful bahri md radzi, hanapi dollah, solehah ishak, mohamad rodzi abd razak dan mohamad fadzeli jaafar.  (2004).  pengaruh melayu dalam pantun mah meri.  - jurnal melayu.  1:155-178. 

hanapi dollah, shaiful bahri md. radzi. solehah ishak, mohamad rodzi abdul razak, mohamad fadzeli jaafar.  (2003).  kampung peta: orang hulu lembah endau-rompin.  - jurnal melayu.  Jld. 13: 195-217.