Penerbitan Terkini

mohamad zulkifli abdul ghani, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, ashraf ismail, mohd shabri yusof.  (2022).  modul ilmu fiqah.  - 59. 

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran membaca bahasa arab siri 1.  - 1-8. 

ashraf ismail, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul ulum al-quran.  - 48. 

ahmad irdha mokhtar, khazri osman, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul ulum al-hadith.  - 65. 

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran bertutur bahasa arab siri 2.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran bertutur bahasa arab siri 1.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran membaca bahasa arab siri 2.  - 1-8. 

mohd nazri ahmad, mohd shabri yusof.  (2021).  keautoritian sahabat nabi saw dan tabiin dalam periwayatan hadith-hadith asbab al nuzul.  - jurnal al turath.  1-11. 

mohd nazri bin ahmad, mohd shabri bin yusof.  (2021).  keautoritian sahabat nabi saw dan tabi"in dalam periwayatan hadith-hadith asbab al-nuzul.  - al-turath.  1-11. 

mohd shabri yusof.  (2021).  huruf arab dan sistem baris.  - 1-8. 

munif zarirruddin fikri bin nordin, mohd shabri yusof.  (2021).  analisis wacana agama dan globalisasi: menyingkap pendekatan ai-qardawi.  - al-turath.  39-52. 

mohd shabri yusof.  (2021).  fiil amar.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  fiil mudhari'.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  fiil madhi.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  kata kerja (fiil).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  ganti nama (dhamir).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  tanda - tanda kata nama.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  mufrad, muthanna dan jamak.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  muzakkar dan muannath.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  kata nama tentu dan tak tentu.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian isim.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian perkataan dalam bahasa arab.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  al- qawaid.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  fiil lazim dan mutaaddi.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  jenis kata nama.  - 1-8. 

mohd shabri yusof, munif zarirruddin fikri nordin.  (2020).  faktor agama dalam asimilasi budaya arab ke dalam budaya melayu.  - jurnal linguistik.  59-68. 

mohd shabri yusof.  (2020).  ism fa'il.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  jadual tasrif.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  mubtada wal khabar.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  al idhafah, ism marfu',mansub dan majrur.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  kata nama mabni.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  as sifat wal mausuf.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  kata nama mu'rab.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  al mufradat.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  konsep pembentukan kata kerja bahasa arab.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  menonton video.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  ucapan (greetings).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  perbualan (bahagian 1).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  perbualan (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  bina ayat mudah.  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  bacaan (bahagian 1).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  bacaan (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  nombor (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  nombor (bahagian 2).  - 1-8. 

mohd shabri yusof.  (2020).  warna dan bentuk.  - 1-8. 

mohd shabri yusof, lutfi mustafa.  (2019).  konsep maslahat dalam surah al-saff : satu analisis wacana.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan slik2019.  95-101. 

mohd shabri yusof, lutpi mustafa.  (2018).  terjemahan ayat al-quran berkaitan ancaman terhadap islam serta umat islam : satu analisis wacana.  - jurnal penterjemah.  100-118. 

mohd shabri bin yusof, rashidah binti zakariya.  (2018).  nota pengajaran skva2523 bahasa arab asas 2.  -

mohd shabri bin yusof, rashidah binti zakariya.  (2018).  nota pengajaran skva2513 bahasa arab asas 1.  -

mohd shabri yusof dan rashidah zakariya.  (2017).  bahan pengajaran skva2513.  - 1-11. 

mohd shabri yusof dan rashidah zakariya.  (2017).  bahan pengajaran skva2572.  - 1-11. 

munif zarirruddin fikri bin nordin, mohd shabri bin yusof.  (2015).  sistem panggilan dalam terjemahan arab-melayu : analisis tafsir pimpinan ar-rahman.  - jurnal penterjemah.  73-79. 

md. yusof, n., aladdin, a., lateh, n.h., ramli, s., yoan, r.s., yusof, m.s..  (2011).  the translation of foreign language teaching and learning materials for universiti kebangsaan malaysia website: preliminary problems and challenges.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

ashinida aladdin, mohd shabri yusof, norwati md yusof, hayati lateh, rou seong yoan dan sulaiman ramli.  (2011).  terjemahan budaya melayu-arab dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing untuk laman web universiti kebangsaan malaysia.  - solls intec 2011 : language, culture, & literacy:engaging diversity in challenging times. 

zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed sultan, harishon radzi & mohd shabri yusof.  (2011).  pemerkasaan jati diri bahasa melayu:isu penyerapan kata asing.  - jurnal melayu.  6:13-27. 

ashinida aladdin, norwati md yusof, mohd shabri yusof, rou seong yoan, hayati lateh dan sulaiman ramli.  (2011).  terjemahan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing untuk laman web universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal penterjemah (journal of the malaysian translators association).  13(2):76-84. 

norwati md. yusof, sulaiman ramli, rou seng yoan, hayati lateh, mohd shabri yusof, mohamed zain sulaiman.  (2011).  translation and culture in foreign language classes at the national university of malaysia.  - jurnal penterjemah (journal of the malaysian translators association).  XIII(1):40-51. 

munif zarirruddin fikri nordin dan mohd shabri yusof.  (2011).  sistem panggilan dalam terjemahan arab-melayu:analisis tafsir pimpinan ar-rahman. persatuan penterjemah malaysia, kuala lumpur.  - persidangan penterjemahan antarabangsa ke-13 2011 - globalisasi melalui terjemahan:pemangkin kecemerlangan ilmu dan teknologi. 

maizatul haizan mahbob, lin luck kee, wan azreena wan jaafar, ravichandran k. dhakshinamoorthy, khatijah alavi, mohd shabri yusof, mohamad nazri ahmad, junaidi awang besar & kamarulnizam abdullah.  (2010).  abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010.  - pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

munif zarirruddin fikri bin nordin & mohd shabri bin yusof.  (2009).  islam & contemporary muslims challenges and issues.  - 297-302. 

munif zarirruddin fikri bin nordin dan mohd shabri bin yusof.  (2009).  kaedah ilmu tafsir dalam analisis wacana korpus linguistik agama.  - seminar kebangsaan linguistik (skali09). 

munif zarirruddin fikri bin nordin, mat zaid bin hussein dan mohd shabri bin yusof.  (2008).  sumbangan bahasa arab dalam pelestarian bahasa melayu.  - seminar antarabangsa bahasa melayu dalam komunikasi era globalisasi- universiti malaysia terengganu. 

munif zarirruddin fikri nordin & mohd. shabri yusof.  (2006).  kepimpinan berinspirasi.analisis wacana khutbah terakhir rasulullah s.a.w.  - journal of language studies.  2:243-255. 

ashinida aladdin,afendi hamat dan mohd shabri yusof.  (2004).  persepsi pelajar terhadap pembelajaran b. arab berbantukan komputer: satu tinjauan awal.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan teknologi dan sains sosial 2004, ut mara cawangan pahang dengan kerjasama kerajaan negeri pahang. 

ashinida aladdin, afendi hamat dan mohd. shabri yusoff.  (2004).  penggunaan pbbk( pembelajaran bahasa berbantukan komputer) dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa asing: satu tinjauan awal..  - gema:online journal of language studies, school of language studies and linguistics, faculty of social sciences and humanities, ukm.  2004. 

ashinida aladdin, afendi hamat dan mohd shabri yusof.  (2004).  persepsi pelajar terhadap pembelajaran bahasa arab berbantukan komputer:satu tinjauan awal..  - prosiding seminar kebangsaan sains dan teknologi dan sains sosial 2004, universiti teknologi mara cawangan pahang dengan kerjasama kerajaan negeri pahang.. 

ashinida aladdin, afendi hamat dan mohd shabri yusof.  (2000).  penggunaan call dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa asing : satu tinjauan awal.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

noorazuan md hashim, jasri jamal & mohd shabri yusuf.  (2000).  kesejahteraan sosial sebagai strategi dalam perancangan pembangunan lestari di malaysia : model alternatif.  - prosiding seminar kebangsaan alam, manusia dan pembangunan di malaysia. 

noorazuan hashim, mohd shabri yusof, amer saifude ghazali.  (1999).  pemuliharaan sumber air dan penggunaannya menurut perspektif islam.  - tasawwur islam.  5.99/2000:101-120.