Penerbitan Terkini

mohd shabri yusof, rashidah zakariya, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail.  (2022).  modul bahasa arab.  - 59. 

khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul tafsir al-quran.  - 56. 

ezzat farqhan zeffrin esme, hamdi ishak, ashraf ismail.  (2022).  pengajaran al-quran terhadap kanak-kanak sindrom down.  - journal tamu (tinta artikulasi membina ummah).  13-25. 

abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof, ashraf ismail.  (2022).  modul ilmu tasawuf.  - 66. 

nur shafiqa abd kadir, ashraf ismail.  (2021).  amalan pendidikan keluarga islam surah al-tahrim ayat 6.  - e-permai 2021 persidangan mahasiswa pengajian islam ukm 2021.  200-210. 

nur syazwani badruddin, ashraf ismail.  (2021).  sumbangan imam nafik al-madani dalam bidang ilmu qirata.  - e-permai 2021 persidangan mahasiswa pengajian islam.  211-218. 

mohammad syahrol azmil mohamad sani, ashraf ismail.  (2021).  peranan dan sumbangan pondok baitul qurro' terhadap dakwah islam di melaka.  - jurnal maw'zah.  61-74. 

ashraf ismail.  (2021).  cabaran menjaga hafazan al-quran pasca pengajian.  - 1-8. 

mohamad marzuqi abdul rahim, wan muhammad hafizuddin wan abd halim, abd hadi borham, ashraf ismail, tengku nur tasnim tengku riduan.  (2021).  perancangan, pengajaran dan ppmbelajaran (pdp), tahfiz, penguasaan hafazan, sekolah tahfiz.  - jurnal qiraat.  1-13. 

ashraf ismail, mohd zabani jalil, abur hamdi usman.  (2020).  teaching aids practices in facilitation of 21st centurys quranic tilawah among islamic education teachers.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  2162-2171. 

sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail, hamdi ishak, haziyah hussin.  (2020).  modul hafazan al-quran fakulti pengajian islam.  - 169. 

ashraf ismail, khazri osman.  (2020).  definisi ilmu tajwid.  - 1-5. 

ashraf ismail.  (2020).  maratib al-qiraah.  - 1-5. 

ashraf ismail.  (2020).  awjuh al-istazah.  - 1-5. 

ashraf ismail.  (2020).  ahkam nun al-sakinah wa al-tanwin.  - 1-6. 

sabri bin mohamad;ashraf bin ismail;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;hamdi bin ishak.  (2020).  pembangunan modul kursus hafazan al-quran di fakulti pengajian islam.  -

ashraf ismail, khazri osman.  (2020).  definisi al-quran.  - 1-5. 

ashraf ismail, khazri osman.  (2020).  kepentingan menghafaz al-quran.  - 1-6. 

khazri osman, ashraf ismail.  (2020).  hafaz al-quran tanpa tadabbur makna.  - 1-6. 

ashraf ismail, mohd nazri ahmad.  (2020).  pengabaian terhadap al-quran.  - 1-6. 

ashraf ismail, khazri osman, nurul hudaa hassan.  (2020).  cabaran pengajaran dan pembelajaran tasmik hafazan al-quran secara atas talian sewaktu pandemik covid-19.  - e-prosiding bicara dakwah kali ke 21.  110-116. 

nurul hudaa hassan, ashraf ismail, khazri osman, masmunaa hassan.  (2020).  kursus nahu bahasa arab ii secara online learning (oll) semasa pandemik covid-19.  - proceedings of 7th international conference on islamic education 2020 (icied 2020).  481-493. 

muhd najib abdul kadir, abur hamdi usman, hamdi ishak, ashraf ismail, mohd faizulamri mohd saad.  (2020).  the commandments and prohibitions rules of interpretation in quranic exegesis.  - international journal of psycosocial rehabilitation.  2183-2190. 

ashraf ismail, mohd zabani jalil, abur hamdi usman.  (2020).  creativity practices in 21st century quranic tilawah learning among islamic education teachers.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  2172-2182. 

asraf ismail, nurul hudaa hassan, akhdiat abd malek, abur hamdi usman.  (2019).  memorizing and understanding the quran in arabic language among malaysian students of the al-azhar institute of qiraat shobra, egypt.  - humanities & social sciences reviews.  223-228. 

abur hamdi usman, muhd najib abdul kadir, hamdi ishak, ashraf ismail, mohd faizulamri mohd said.  (2019).  how do al-amr and al-nahy applied? focusing on the rules of interpretation in m. quraish shihabs exegesis.  - religacion-revista de ciencias sociales y humanidades.  432-438. 

ashraf ismail, ab. halim tamuri,nurul hudaa hassan.  (2019).  pelaksanaan amalan talaqqi dan mushafahah dalam kalangan pensyarah tahfiz al-quran di malaysia.  - islamiyyat-the international journal of islamic studies.  93-98. 

ashraf ismail, ab. halim tamuri, nurul hudaa hassan.  (2019).  implementation of talaqqi and mushafahah practice in teaching of tahfiz al-quran in malaysia.  - islamiyyat-the international journal of islamic studies.  93-98. 

sabri mohamad, hamdi ishak, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail4 & muhammad hafiz jamil.  (2018).  pendekatan penulisan kitab al-hadi oleh shaykh muhammad salim muhaysin.  - jurnal al-turath. 

nurul hudaa hassan, normazidah mahmood, md. zuraini mashrom, mohd bakri aziz @ saari, nur ashikin kamaruddin, fatihah safie & ashraf ismail.  (2018).  kaedah pengajaran topik ism adad wa al-madud dalam kalangan guru bahasa arab sekolah menengah.  - jurnal penyelidikan ipg kampus pendidikan islam. 

nurul hudaa binti hassan , normazidah mahmood , md. zuraini mashrom, mohd bakri aziz @saari, nur 'ashikin kamaruddin, fatihah safie & ashraf ismail.  (2018).  kaedah pengajaran topik ism 'adad wa al-ma'dud dalam kalangan guru bahasa arab sekolah menengah.  - prosiding sewminar kebangsaan penyelidikan pendidikan (ncer2018). 

ashraf ismail, ab halim tamuri & nurul hudaa hassan.  (2017).  pengajian qiraat di malaysia isu dan cabaran.  - 9. 

nuruljannah nik mohd tahir & ashraf ismail.  (2017).  peranan kecerdasan emosi terhadap gaya pengajaran guru.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah 2017.  8-12. 

sharifah noorhidayah syed aziz, latifah abd majid, ashraf haji ismail.  (2016).  pendidikan tahfiz al-quran keunikan sistem turki uthmani di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan isu-isu pendidikan islam 2016 (ispen-i 2016).  109-115. 

izuli dzulkifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - Bab 4 : 30-37. 

izuli zulkikifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 4 : 31-37. 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi nik yusof, kamarulzaman abdul ghani, ashraf ismail.  (2013).  perspektif guru bahasa arab sekolah menengah terhadap pengetahuan isi kandungan (pik) topik khusus ism al-adad wa al-madud.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi nik yusof, kamarulzaman abdul ghani, ashraf ismail.  (2012).  miskonsepsi terhadap topik ism al-`adad wa al-ma`dud dalam pembelajaran bahasa arab.  - journal of islamic and arabic education.  4(1):11-20. 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi, ashraf ismail.  (2012).  misconceptions on ism al-`adad wa al-ma`dud among students of arabic language in malaysia.  - global journal of human social science linguistics & education.  12(9):1-5.