Penerbitan Terkini

mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

mastura yaacob, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  revolusi industri 4.0: pendekatan byod (bring your own device) dalam pembelajaran bahasa arab..  - proceedings of the international conference on malay, arabic and english literature (icmael 2022).  602-607. 

nurzainatul hajar ismail, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  asas penggunaan teknik nyanyian dalam pengajaran bahasa arab.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  110-116. 

dzulkarnain mohamad mokhtar, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  belajar bahasa arab menggunakan kaedah nooraniah: satu alternatif.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  203-211. 

maryumi matlin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, zawawi ismail, minah sintian.  (2022).  analysis of pictorial analogy needs for continuous arabic consonant recognition among kadazandusun students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  618-629. 

mohd ishak shairazi mohd sauzi, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  amalan komunikasi nonverbal guru bahasa arab:satu kajian kepustakaan.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-10. 

sharifah khaliqah syed hasbullah, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd isa hamzah.  (2022).  pelaksanaan pentaksiran bilik darjah bahasa arab secara dalam talian di sekolah.  - jurnal dunia pendidikan.  309-320. 

harun bahrudin, maryumi matlin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, zawawi ismail, minah sintian.  (2022).  analogi bergambar dalam pengecaman konsonan arab bersambung murid kadazandusun sabah.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  485-494. 

mohd zulfahmi hassan, nik mohd rahimi.  (2022).  the effectiveness of teaching arabic vocabulary through the using of comics.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1101-1114. 

mohd nazmi jaafar, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  experimental study of the effectiveness of gamification module for arabic language in primary school.  - international journal academic research in business and social sciences.  2102-2117. 

nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

muhammad safreen shafie, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  teaching methodology in kitab "pelita penuntut": a vice versa of understanding from the teachers perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2052-2067. 

noor effendi ismail, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  kaedah penguasaan mufradat bahasa arab melalui surah al-fatihah.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-9. 

muhammad nur fahmi muhamad kamil, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  penggunaan modul dalam meningkatkan penguasaan makhraj huruf hijaiyah murid tahun 1.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-13. 

zulkifli din mohamed nasirudin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabihah yusof.  (2022).  evaluation of the arabic text reading skills model based on the intergrated dini curriculum inquiry activity: a fuzzy delphi approach.  - ijaz arabi journal of arabic learning.  373-384. 

najwa humaira mat nor, nik mohd rahimi.  (2022).  inovasi guru dalam pengajaran membantu meningkatkan penguasaan kosa kata murid dalam bahasa arab di sekolah.  - jurnal ilmi.  38-47. 

nur adila kamarudin, nik mohd rahimi.  (2022).  komunikasi bukan lisan dalam pengajaran guru bahasa arab secara dalam talian.  - jurnal ilmi.  25-37. 

nor saadah azahari, nik mohd rahimi.  (2022).  amalan pembelajaran teradun sebagai satu pendekatan pembelajaran norma baharu.  - jurnal dunia pendidikan.  186-196. 

mohd yazid ahmad, nik mohd rahimi.  (2022).  amalan pengajaran guru mata pelajaran balaghah sijil tinggi agama malaysia (stam) di daerah negeri selangor.  - jurnal ilmi.  14-24. 

muhammad fahim najmi nasharuddin, nik mohd rahimi.  (2021).  analisis latihan sub-sub kemahiran membaca di dalam buku teks bahasa arab tingkatan 2 kssm.  - seminar antarabangsa pengajian peradaban islam (international conference on islamic civilisational studies/iconics) siri 2/2021.  71-78. 

nik siti maria nik yaacob, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd khalid mohd nasir.  (2021).  satu kajian kepustakaan berkaitan kemhiran menulis dan analisis kesalahan penulisan bahasa arab di kalangan murid orang asli.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7 2021.  842-854. 

hidayatul hamdiah, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  economic factor and reading habit: a survey of student's reading habit of west nusa tenggara indonesia.  - bulletin of community engagement.  94-106. 

nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

muhamad naufal badarudin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  keberkesanan strategi pemerolehan kosa kata bahasa arab melalui teknologi multimedia penceritaan digital dan lakonan.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  20-39. 

mohd fadzli ismail, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  the relationship between linguistic features and readability of dini integrated curriculum arabic textbook in government-aided religious school.  - islamiyyat.  117-129. 

mohd fadzli ismail, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  language learning strategies and readability of form four kbd arabic textbooks.  - ijaz arabi journal of arabic learning.  750-764. 

sri trisnawati, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  civil servant teacher recruitment process in indonesia: study case on civil servant teacher in west nusa tenggara province.  - united international journal for research & technology (uijrt).  156-161. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, shamsuddin othman, alizah lambri.  (2021).  the level of understanding, appreciation and practice among malaysia citizens from education and unity perspective.  - creative education.  2074-2089. 

nik mohd rahimi nik yusoff, marziah zahra mohd sharif.  (2021).  gaya pengajaran guru bahasa arab berdasarkan perspektif pelajar sekolah menengah agama di melaka.  - 3rd international conference on business studies and education (icbe 2021).  129-136. 

afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2021).  the correlation between spiritual practices and foreign language achievements among students.  - psychology and education.  1885-1895. 

nurul husna abdul karim, nik mohd rahimi nik yusoff, m. khalid m. nasir.  (2021).  satu kajian kepustakaan berkaitan latihan sub-kemahiran menulis dan buku teks bahasa arab.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7 2021.  1005-1013. 

nur saadah johri, nik mohd rahimi nik yusoff, m. khalid m. nasir.  (2021).  penguasaan dan strategi pembelajaran kosa kata bahasa arab: kajian kepustakaan.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7 2021.  972-982. 

nur atiqah abd malek, nik mohd rahimi nik yusoff, m. khalid m. nasir.  (2021).  perbezaan penggunaan strategi pembelajaran kemahiran bahasa arab berdasarkan jantina.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7 2021.  925-933. 

nik siti maria nik yaacob, nik mohd rahimi nik yusoff, m. khalid m. nasir.  (2021).  satu kajian kepustakaan berkaitan kemahiran menulis dan analisis kesalahan penulisan bahasa arab di kalangan murid orang asli.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7.  842-854. 

nadirah kusnin, nik mohd rahimi nik yusoff, m. khalid m. nasir.  (2021).  penggunaan strategi memori di dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab sekolah rendah: kajian kepustakaan.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7.  831-841. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, shamsuddin othman, alizah lambri.  (2021).  tahap perpaduan rakyat malaysia dari aspek pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa melayu berdasarkan jantina, kaum dan lokasi kelahiran.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara ke-7 2021.  792-807. 

nik mohd rahimi, nurfarahin nasri, siti samihah.  (2021).  promoting digital learning environment in arabic language education: the use of animated video (av) for vocabulary acquisition among primary school students.  - ijaz arabi journal of arabic learning.  548-556. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, shamsuddin othman, alizah lambri.  (2021).  tahap jati diri rakyat malaysia dari aspek pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa melayu daripada perspektif pendidikan dan perpaduan.  - prosiding seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam 2021.  788-811. 

n. farisha m. khaizal, m. khalid m. nasir, nik mohd rahimi, fatimah a-rahman.  (2021).  speaking sub-skills exercise and its teaching techniques: document analysis of arabic textbooks.  - creative education.  2159-2166. 

hidayatul hamdiah, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  number head together (nht) in teaching writing in the efl classroom.  - anglophile journal.  22-31. 

rujiah muhin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  peranan teori psikolinguistik dalam pendidikan bahasa arab.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  124-133. 

siti nadirah ab jalil, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2021).  strategi pembelajaran kosa kata al-quran.  - prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan 2021.  357-370. 

mohd fadzli ismail, nabihah yusof, harun baharudin, nik mohd rahimi, nor syamimi iliani che hassan.  (2020).  kaedah i aqran untuk pengukuhan pembelajaran kosa kata arab.  - jurnal al-anwar.  23-36. 

izan mohd yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2020).  pengajaran membaca dalam pembelajaran bahasa kedua: aplikasi kemahiran dan strategi.  - persidangan antarabangsan sains sosial dan kemanusiaan (pasak 5).  473-481. 

mohd sham kamis, muhammad nazir alias, damien mikeng, nik mohd rahimi nik yusoff, rorlinda yusof, noriah mohd ishak.  (2020).  the methods of questioning in the orientation phase: a review of teaching malaysian gifted learners in reading arabic text.  - international journal of innovation, creativity and change.  604-617. 

hafilah abd satar, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd isa hamzah.  (2020).  improvement in arabic language skills through implementation of classroom assessment (pbd) at lower secondary school level.  - international journal of psychosocial rehabilation.  5419-5426. 

rozaini tukimin, nik mohd rahimi, harun baharudin.  (2020).  source of ideas of teacher-generated innovation in teaching arabic language in primary schools.  - international journal of academic research in progressive education and development.  831-843. 

radin muhd imaduddin radin abdul halim, ruhizan mohammad yasin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2020).  pembangunan kerangka modul pengajaran matematik menggunakan pendekatan pembelajaran sosial dan emosional (pse).  - jurnal pendidikan malaysia.  24-35. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis abdin lubis, mohammad zamri jusoh.  (2020).  amalan bahan bantu pengajaran guru dalam pengajaran nahu kurikulum bersepadu dini sekolah agama.  - jurnal ulwan.  134-145. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

amnah amira ab razak, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2020).  tahap kefahaman makna bacaan dalam solat: kajian terhadap pelajar ism tahun akhir (kuis).  - international conference on innovative approaches in business, education and technology (iciabet 2020).  216-230. 

roslina mohd nor, nik mohd rahimi nik yusoff, hamdzun haron.  (2020).  meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang pendidikan seni visual selangor (gcpsv): satu kajian kes.  - malaysia journal of social sciences and humanities (mjssh).  125-140. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, shamsudin othman, alizah lambri, hadi hassan.  (2020).  tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan jati diri bahasa melayu dalam kalangan rakyat malaysia.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  27-36. 

afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2020).  the correlation between spiritual practices and foreign language achievements among students.  - hamdard islamicus.  29-41. 

afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2020).  efikasi kendiri dan kebimbangan bahasa dalam kelas pembelajaran bahasa arab di sekolah agama.  - attarbawiy: malaysian online journal of education.  35-47. 

afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2020).  amalan kerohanian dan kaitannya dengan kebimbangan bahasa dalam kalangan penuntut sekolah menengah kebangsaan agama di malaysia.  - islamiyyat.  57-63. 

radin muhd imaduddin radin abdul halim, ruhizan mohammad yasin, nik mohd rahimi nik yusof.  (2020).  menyediakan persekolahan yang mampan: mari belajar dari pisa.  - jurnal dunia pendidikan.  125-136. 

radin muhd imaduddin radin abdul halim, ruhizan mohammad yasin, nik mohd rahimi nik yusof.  (2020).  kompetensi sosial dan emosional (kse) untuk pengajaran matematik sekolah menengah di malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  41-55. 

rozaini tukimin, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2020).  usability strategic evaluation on innovative teaching material inra.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  8770-8776. 

rozaini tukimin, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2020).  strategic and innovative teaching approach based on mental imagery.  - academy of strategic management journal.  1-6. 

hafilah abd satar, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd isa hamzah.  (2020).  transformation in students attitude after classroom-based assessments (pbd) implementation on arabic language subject.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  7843-7850. 

nur syafikah husin, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, noorazlinah awang.  (2019).  konsep pendidikan islam menurut imam al-ghazali.  - 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  85-91. 

hafilah abd satar, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2019).  improvement of lower secondary arabic language teaching and learning through the implementation of classroom-based assessments (pbd).  - creative education.  1-9. 

hayati yusop, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2019).  kemahiran mengingat dalam pembelajaran bahasa arab menggunakan kaedah mnemonik.  - international conference on islamic research in management, education, social science and technology (icirmest2019).  39-49. 

nurfaradilla binti mohamad nasri;seri manja bte abdul wahab;lilia bt. halim;norzaini bt. azman;nik mohd rahimi bin nik yusoff;norizwati binti ibrahim;farizan binti othman;faridah binti mydin kutty;syazriza binti zulkapli;siti nor safura binti azmin;mohd a.  (2019).  melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda.  - 1-6. 

fadzlina esa, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis.  (2019).  kaedah-kaedah pengajaran bahasa arab yang disarankan oleh pakar-pakar bahasa.  - the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  243-249. 

jasminah jimin, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis.  (2019).  pendekatan pengajaran kosa kata bahasa arab di peringkat menengah rendah: kajian kepada guru bahasa arab di smka tun ahmad zaidi kuching sarawak (smka tunaz).  - 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  258-266. 

nik mohd rahimi nik yusoff, mohd riduan nazarudin.  (2019).  model pengajaran kemahiran membaca bahasa arab bagi peringkat permulaan dan pertengahanprodising seminar kebangsaan pendidikan negara skepen.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen).  1714-1721. 

umi rashidah ahmad zaki, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2019).  strategi pembelajaran kosa kata (spk) mengikut model strategi pembelajaran kosa kata takac dalam kalangan pelajar bahasa arab.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara skepen 2019 ke 6.  1509-1514. 

rozaini tukimin, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2019).  inra an imagery technique to improve reading skills of arabic single vocal a alphabets.  - creative education.  1850-1862. 

sharifah kmariah wan morsidi, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, 'aini 'nafiah samsuri.  (2019).  pendidikan bahasa arab di malaysia prospek dan harapan masa depan.  - proceeding of the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  365-372. 

hamidah yamat, mohd yusri kamarudinb, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2019).  changing memorisation to high order thinking skills (hots) in foreign language acquisition.  - international journal of innovation, creativity and change.  164-180. 

roslina mohd nor, nik mohd rahimi nik yusoff, hamdzun haron.  (2019).  pengetahuan pedagogi ilmu kandungan dalam kalangan guru seni visual sekolah menengah di hulu langat.  - jurnal pendidikan malaysia.  137-150. 

rozaini tukimin, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2019).  academic qualification and teaching experience on the level of use of innovative teaching strategies among arabic primary school teacher.  - international journal of academic research in progressive education & development.  279-290. 

hussain bin hamid, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2019).  pembelajaran pelajar sekolah rendah terhadapkemahiran menulis bahasa arab: alif lam syamsiah dan alif lam kamariah.  - persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan ipg kpi (ncer2019).  28-36. 

nabihah yusoff, harun baharudin, nik ymohd rahimi nik yusoff, aisyah sjahrony.  (2019).  i - aqran module construction for arabic vocabulary consolidation: a needs analysis.  - religación. revista de ciencias sociales y humanidades.  57-65. 

muhammad safreen syafie, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2019).  insight arabic teacher: the challenges and solutions to arabic for bidayuh's pupils.  - creative education.  2658-2670. 

noor shamshinar zakaria, nor azhan norulazmi, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2019).  cultivating nonverbal communication (nvc) skills among arabic language teachers in virtual classroom.  - creative education.  2564-2573. 

harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsa lubis.  (2019).  funnun taqdim al-arabi technique in teaching grammar for integrated dini curriculum.  - creative education.  2769-2774. 

nik mohd rahimi, nur amalina faisal, mohd yusri kamarudin, rozaini tukimin.  (2019).  the effectiveness of differentiated learning method on motivation and achievement of foreign language learning.  - religación. revista de ciencias sociales y humanidades.  78-81. 

afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharuddin.  (2019).  kebimbangan bahasa dan hubungannya dengan pencapaian dalam bahasa arab.  - jurnal pendidikan malaysia.  1-9. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsa lubis, rosni samah.  (2019).  the practice of giving guidance in the context of teacher efficacy in teaching of grammar in integrated dini curriculum (idc).  - international journal of academic research in business & social sciences.  1427-1433. 

hamadallah mohammad salleh kenali, nik mohd rahimi nik yusoff, noor saazai bt mat saad, hazlina abdullah, ashwaq mohammad salleh kenali.  (2019).  the effects of language games on smartphones in developing arabic speaking skills among non-native speakers.  - creative education.  972-979. 

rasidah ramdan, nik mohd rahimi nik yusoff, ph.d.  (2018).  tahap keprihatinan guru terhadap inovasi pembelajaran abad ke-21.  - seminar darulaman 2018 peringkat kebangsaan. 

rasidah ramdan, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  tahap keprihatinan guru terhadap inovasi pembelajaran abad ke-21.  - seminar darulaman 2018 peringkat kebangsaan. 

nor najatulhayah suror, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, nur syahirah aslah.  (2018).  aplikasi kaedah pengajaran bahasa arab di sekolah menengah agama maahad pontian, johor.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018.  493-499. 

nur hasyyati arifin & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  profil tahap keprihatinan guru bahasa melayu terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) berdasarkan concern-based adoption model (cbam): satu kajian rintis.  - graduate research in education seminar (greduc) 2018 revolutionalising research practices in education and human resource development. 

normais sharah binti mohamed rawi, nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2018).  tahap keprihatinan guru-guru matematik dengan amalan kemahiran kolaboratif dalam pendidikan.  - prosiding seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

nur faraliyana nasri, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  perceptions of teachers competency in teaching among mrsm students.  - jour of adv research in dynamical & control systems. 

rasidah ramdan, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  tahap keprihatinan guru terhadap inovasi pembelajaran abad ke-21.  - seminar darulaman 2018 peringkat kebangsaan. 

normazunie abdul rahman & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  sumbangan ibnu khaldun dalam sudut ekonomi.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

abdul rahim jusohr, nik mohd rahimi nik yusof.  (2018).  pemilihan kaedah pengajaran da,lam kalangan guru-guru agama.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

wan nor azizunwan azal, nik mohd rahimi nik yusof.  (2018).  peradaban islam dalam tamadun melayu (sorotan ketokohan aminuddin baki).  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

ahmad zaidan abu samah, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  sumbangan tamadun islam abbasiyyaii terhadap ilmu sains dan teknologi di malaysia.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

siti fatimah mohamad radzi, nik mohd. rahimi nik yusoff & maimun aqsha lubis.  (2018).  penilaian pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) dalam kalangan guru bahasa arab berdasarkan model cipp.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath 2018. 

nik mohd rahimi bin nik yusoff;zamri bin mahamod;denise koh choon lian;harun bin baharudin.  (2018).  model penyusunan urutan konsonan arab mengikut pelat lisan bahasa china.  -

nik mohd rahimi bin nik yusoff & norizatulanis binti abdullah.  (2018).  stick toys dalam pengajaran dan pembelajaran modul language art bahasa inggeris.  - proceeding of insight 2018 1st international conference on religion, social sciences and technological education. 

youssif alsalhin hassan alsalhin, nik mohd rahimi.  (2018).  taqwim manahij al-ulum lil marhalah i'dadiyyah bi libya min wijhati al-nazar almuallimin..  - design for sientific rannaisance.  1-25. 

hamadallah mohammad salleh kenali , nik mohd rahimi nik yusoff , noor saazai mat saad , hazlina abdullah , ashwaq mohammad salleh kenali, hishomudin ahmad.  (2018).  hamoody games: smartphone application and flashcards.  - prosiding seminar serantau pendidikan tinggi islam.  806-822. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis.  (2018).  efikasi kendiri guru nahu daripada aspek penglibatan pelajar sekolah agama.  - seminat kebangsaan penyelidikan pendidikan ipgkpi 2018.  207-212. 

hazlan atan & nik mohd rahimi.  (2018).  tahap pengetahuan pedagogi isi kandungan (ppik) guru pendidikan islam dalam mengajar jawi.  - international conference on global education vi. 

farihah hussin, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis.  (2018).  efikasi kendiri guru nahu daripada aspek strategi pengajaran nahu kurikulum bersepadu dinijurnal.  - jurnal akademik.  19-27. 

harun baharudin, zawawi ismail, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, aida hanim a. hamid & abu yazid abu bakar.  (2018).  the contribution of vocabulary learning strategies in arabic vocabulary size.  - man in india. 

hairul faiezi lokman, nik mohd rahimi nik yusoff, fariza khalid, nurfaradilla mohamad nasri.  (2018).  the feedback of using edmodo application in teaching and learning of moral education in secondary school.  - international journal of academic research in progressive education and development. 

harun baharudin, mohd khalid mohamad nasir; nik mohd rahimi nik yusoff; shahlan surat.  (2018).  assessing students` course satisfaction with online arabic language hybrid course.  - advanced science letters. 

rozaini tukimin, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin, farihah hussain.  (2018).  innovative arabic language teacher: a dream or a hope.  - international journal of academic research in progressive education and development. 

nur amalina faisal, melor md yunus, nik rahimi nik yusoff.  (2018).  flipgrid dalam pembelajaran bahasa asing.  - eduinnovation 2018 - inovasi pendidikan dalam era revolusi industri 4.0. 

faizah mustapha & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  persepsi guru terhadap latihan kemahiran mendengar dalam buku teks bahasa arab tingkatan satu.  - seminar kebangsaan penyelidikan pendidikan (2018). 

nik mohd rahimi bin nik yusoff & nurul hazwani binti mat sayuti.  (2018).  kajian tindakan penggunaan modul steam (interdisiplinari) dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan stem tingkatan 1.  - kuala lumpur international communication, education, language and social sciences 11 (klicels 11). 

harun baharudin; maimun aqsha lubis; nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  tajweed learning through the support of arabic phonetic.  - jurnal hadari. 

nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin, chew fong peng, wan normeza wan zakaria, siti samihah mohd shamsir.  (2018).  the acquisition of arabic consonants among chinese students.  - jour of adv research in dynamical & control system. 

mahadi suboh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  analisis kesalahan morfologi bahasa arab dalam kalangan murid sekolah rendah.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath 2018. 

alida samoephop, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan sura.  (2018).  strategies and anxiety in arabic among muslim minority students.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

muhammad amin jaafar, nik mohd rahimi & maimun aqsha lubis.  (2018).  pemerkasaan akidah umat islam melalui pengajian sifat 20.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

norazmina abdul azis & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2018).  tahap keprihatinan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

nur amalina binti faisal, maimun aqsha lubis & nik mohd rahimi.  (2018).  e-learning dan tahap penguasaan pelajar bahasa arab abad 21.  - proceeding of the 10th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational science and technology 2017. 

siti nurreha bt hashim & nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2018).  tarsia: satu pendekatan interaktif dan didik hibur dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan teknologi.  - international conference on social studies and humanities. 

mohd nasir mohd nor, nik mohd rahimi nik yusoff, wan normeza wan zakaria.  (2017).  tahap kemahiran menulis bahasa arab di tiga jenis sekolah.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  115-122. 

nur syahiirah aslah, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi nik yusoff & nur ain remang.  (2017).  kaedah pengajaran dan pembelajaran (pdp) bahasa arab di kuiscell.  - 10th international workshop and conference 2017 of asean studies in islamic and arabic education and educational science and technology. 

youssif alsalhin hassan alsalhin, nik mohd rahimi.  (2017).  takwim al-asalib al-tadrisiyyah lada muallimin al-ulum bi al-marhalah al-idadiyyah bi libya.  - journal of bhoth and shariae studies. 

harun baharudin, hibatullah zamri & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  strategi terjemahan dalam pembelajaran bahasa arab di kalangan pelajar ipt.  - seminar pendidikan serantau ke-viii (2017).  355-363. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, chew fong peng & ummu taqiah bahari.  (2017).  jati diri pelajar aliran pendidikan universiti awam dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke-viii, 2017.  1021-1039. 

abdel rahman ibrahim, nik mohd rahimi nik yusoff, zulkarnin bin zakaria, ahmad bazli bin ahmad hilmi, mahiz bin spawi.  (2017).  teaching foreign languages to gifted and talented students using tablets.  - journal of global business and social entrepreneurship.  112-122. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang & chew fong peng.  (2017).  pemahaman, penghayatan dan pengamalan jati diri pelajar aliran pendidikan universiti awam.  - jurnal personalia pelajar.  1-13. 

nor amin lawisau, nik mohd rahimi nik yusof.  (2017).  pembelajaran koperatif model stad mata pelajaran sejarah (kssr).  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  332-341. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang & chew fong peng.  (2017).  tahap pemahaman, penghayatan dan pengalaman jati diri bahasa melayu dalam kalangan pelajar aliran pendidikan universiti awam.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  34-43. 

kamarulzaman abdul ghani, ahmad sabri noh, nik mohd rahimi.  (2017).  ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa arab dan hubungannya dengan tahap kebolehbacaan teks di malaysia.  - gema online journal of language studies.  152-166. 

nik mohd rahimi nik yusoff, amran abd rahman, ahmad zakuan md khudzari.  (2017).  pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur bahasa arab berdasarkan pengalaman dan gender.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  50-59. 

aisah hasmam, nik mohd rahimi nik yusuf, maimun aqsha lubis & aisyah sjahrony.  (2017).  amalan strategi pemahaman makna kosa kata bahasa arab berasaskan konteks penggunaan dalam pengajaran guru cemerlang bahasa arab.  - asean comparative education research journal on islam and civilization.  53-66. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, chew fong peng & ummu taqiah bahari.  (2017).  pembangunan indeks jati diri pelajar aliran pendidikan di institusi pendidikan tinggi awam malaysia.  - modul kemahiran pentaksir. 

harun baharudin, mohd khalid mohd nasir, nik mohd rahimi nik yusoff & shahlan surat.  (2017).  assessing students` course satisfaction with online arabic language hybrid course.  - international conference on social sciences and education (icsse-2017). 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, ummu taqiah bahari & chew fong peng.  (2017).  the aspect of understanding, appreciation and practice of identity among students of education in malaysian public universities.  - international journal of science arts and commerce.  83-98. 

aisyah sjahrony, maimun aqsha lubis & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  kepentingan kebolehbacaan buku teks dalam dunia pendidikan.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  25-40. 

nurul nor ashikin muhammad & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  penguasaan sebutan konsonan arab dalam kalangan murid sk mandalom lama, tenom sabah.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  451-458. 

ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

muhamad syazwan, nik mohd rahimi & mohd aderi che noh.  (2017).  rasulullah (saw) model psikologi pendidikan islam.  - wacana pendidikan islam.  17-24. 

nur syahiirah aslah, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi & nur ain remang.  (2017).  fitnah dalam islam dan kini.  - 10th international workshop and conference 2017 of asean studies in islamic and arabic education and educational science and technology. 

kong tai tey & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  penggunaan theory of constraint (toc) dalam pembelajaran berasaskan masalah bagi mata pelajaran pengajian perniagaan: satu kajian di sekolah menengah luar bandar.  - prosiding seminar penyelidikan kebangsaan.  175-184. 

muhamad naufal bin badarudin, nik mohd rahimi & maimun aqsha lubis.  (2017).  pendekatan kawalan kelas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab sekolah rendah.  - 10th international workshop and conference 2017 of asean studies in islamic and arabic education and educational science and technology. 

adriana david & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  aplikasi teknik fast-sketch dalam meningkatkan pemahaman murid dalam mata pelajaran bahasa inggeris tahun 3 di sekolah pedalaman.  - prosiding seminar penyelidikan kebangsaan.  1-12. 

abdul hakim abdul kadir, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis.  (2017).  tahap penguasaan kemahiran menulis bahasa arab dalam kalangan pelajar di malaysia.  - 10th international workshop and conference 2017 of asean studies in islamic and arabic education and educational science and technology.  280-289. 

harun baharudin, zawawi ismail, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  pembinaan ujian tahap saiz kosa kata arab.  - jurnal pendidikan malaysia.  13-19. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsa lubis.  (2017).  dimensi bimbingan akademik dan sahsiah efikasi kendiri guru nahu bahasa arab kurikulum dini.  - prosiding seminar kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2017 (sebar 2017): isu dan cabaran.  79-90. 

wang lei, nik mohd rahimi.  (2017).  the relationship between students metacognitive awareness, attitude and achievements in arabic language learning in vocational colleges of ningxia, china.  - journal of qingchun suiyue.  252-253. 

nurul husna binti abdul aziz, maimun aqsha lubis & nik rahimi nik yusoff.  (2017).  tamadun mesir purba dan tamadun islam dari perspektif stratifikasi sosial masyarakat.  - 10th international workshop and conference 2017.  167-178. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2017).  dimensi penglibatan murid efikasi kendiri guru nahu bahasa arab kurikulum dini sekolah agama.  - persidangan kebangsaan pendidikan khas dan pemulihan.  45-52. 

farihah hussain, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis.  (2017).  al-lughah al-arabiah al-mu asirah dalam kurikulum bersepadu dini: suatu tinjauan.  - prosiding simposium peradaban islam 2.0.  23-29. 

nurhasyimah khalid, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, muthi`ah muhamad kamel, mohd adil mufti.  (2016).  penerapan konsep syura dalam pentadbiran organisasi kekeluargaan: pembentukan keluarga muslim sakinah.  - the 9th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational technology (polmed-ukm-umsu) 2016.  139-143. 

aisah hasmam, nik mohd rahimi, nik farhan mustapha, mohd yusri kamarudin.  (2016).  word selection in teaching arabic vocabulary for lower secondary level.  - creative education.  387-395. 

zaid arafat mohd noor, nik mohd rahimi nik yusoff, irma martiny md. yasim, mohd yusri kamarudin.  (2016).  foreign language vocabulary learning strategies in malaysia.  - creative education.  428-434. 

abdel rahman ibrahim, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd yusri kamarudin.  (2016).  mobile learning quality of education and increase in student discipline.  - creative education.  555-560. 

nik mohd rahimi nik yusoff, sarizan sulong, siti nuhajariah.  (2016).  tahap kefahaman bahasa arab mengikut taksonomi bacaan dalam kalangan pelajar.  - jurnal pendidikan malaysia.  33-37. 

madihah muhamad kamel, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd adil mufti, muthi`ah muhamad kamel.  (2016).  sejarah perkembangan peradaban islam dan kepentingannya kepada manusia pada masa kini.  - the 9th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational technology (polmed-ukm-umsu) 2016.  171-176. 

ashwaq mohammad salleh kenali, nik mohd rahimi nik yusoff, hamadallah mohammad salleh kenali, mohd yusri kamarudin.  (2016).  code-mixing consumptions among arab students.  - creative education.  931-940. 

sitti rafidah sahaddin, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aderi che noh & marlina sahaddin.  (2016).  kaedah pembelajaran kooperatif dalam pengajaran ayat hukum.  - wacana pendidikan islam siri ke 11.  769-778. 

mujahid bin azmi, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2016).  penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa arab di malaysia.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  55-61. 

noraisyah zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2016).  pemilihan leksikologi dalam konteks pengajaran terjemahan teks arab.  - kolokium pendidikan bahasa arab.  80-93. 

noor suziana awang, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2016).  faktor-faktor yang menyumbang kepada kebolehan penguasaan bahasa arab dikalangan pelajar ipta di malaysia.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  74-79. 

christine kong ing chie dan nik mohd rahimi.  (2016).  meningkatkan kemahiran pengiraan corak irama secara bertulis dan amali melalui kaedah orf dengan pembelajaran koperatif.  - proceeding the 1st international confeence on learning innovation and quality education.  667-673. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, chew fong peng & ummu taqiah bahari.  (2016).  pemahaman, penghayatan dan pengamalan jati diri pelajar fakulti pendidikan ukm.  - proceedings asean comparative education research network conference 2016.  1-11. 

siti samihah mohd shamshir, nik mohd rahimi, harun baharudin.  (2016).  perbezaan daerah sebutan antara konsonan arab dengan cina: analisis perbandingan.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kolbar 16).  155-162. 

siti nur hasinah hussian, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusuf.  (2016).  penggunaan aplikasi mari belajar bahasa arab dalam membantu pemerolehan bahasa murid sekolah rendah.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kolbar 16).  146-154. 

nik mohd rahimi nik yusof, harun baharudin, mujahid azmi, zulhilmi suboh, siti samihah mohd shamshir, fatin shaffawati abd ghani,amira nur syafiqah mohamed, nurfatihah md mokhtar, nursyafiqah binti abdul samat, nur afiqah amanina kamaruzzaman, najihah bi.  (2016).  prosiding kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16) 16).  1-358. 

zulhilmi suboh, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2016).  teknik pengajaran sastera bahasa arab.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  163-171. 

anis nabihah alias, nik mohd rahimi nik yusoff,harun baharudin.  (2016).  kaedah pengajaran huruf konsonan arab dalam pertuturan.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  172-184. 

faizatul nadia mohd tahir, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2016).  penilaian pelajar dan akauntabiliti guru dalam pembelajaran bahasa arab.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  185-193. 

norizzah mohd ayoub, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2016).  faktor-faktor kesalahan nahu bahasa arab dalam kalangan pelajar.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16).  272-280. 

harun baharudin, zawawi ismail, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2016).  arabic vocabulary learning strategies and vocabulary size among pre university students.  - international conference on education and psychology (iceap).  333-342. 

intan sufinaz daud, padmanaban madawan , nik mohd rahimi nik yusoff,.  (2016).  communicative task- based learning- a multi- million dollar strategy.  - proceeding asean comparative education research conference (acer-n 2016).  625-639. 

mohd nasir mohd nor & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2016).  tahap penguasaan pelajar terhadap modul bahasa arab tingkatan tiga kelas aliran agama (kaa).  - prosiding seminar international conference on dakwah 2016.  214-226. 

aisah hasmam & nik mohd rahimi.  (2016).  strategi memahami makna kosa kata secara kontekstual dalam pengajaran bahasa arab.  - seminar antarabangsa pendidikan global iv. 

nurul husna abdul aziz, nik mohd rahimi & mohd aderi che noh.  (2016).  kaedah latih tubi kosa kata bahasa arab melalui kemahiran berbahasa.  - wacana pendidikan islam malaysia (ilim). 

norazmina abdul azis & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2016).  penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - kolokium pendidikan bahasa arab 2016 (kobar 16). 

nor hafizah mat kasim, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi nik yusoff, madihah muhammad kamel, mohd adil mufti.  (2016).  pembinaan tamadun manusia zaman dahulu mengikut kajian sejarah.  - the 9th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational technology (polmed-ukm-umsu) 2016.  133-138. 

nurulakhma yahya; nik mohd rahimi nik yusoff; harun baharudin, nurul izzah abd. rahman.  (2016).  penggunaan perisian quizlet.com dalam pembelajaran kosa kata bahasa arab.  - persidangan kebangsaan isu-isu pendidikan islam 2016 (ispen - i 2016).  472-476. 

mohd yusri kamarudin, nik mohd rahimi nik yusoff, hamidah yamat@ahmad, kamarulzaman abdul ghani.  (2016).  inculcation of higher order thinking skills (hots) in arabic language teaching at malaysian primary schools.  - creative education.  307-314. 

salma endut, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd yusri kamarudin.  (2016).  factors that influence efficiency of writing essays in arabic.  - creative education.  435-442. 

ashwaq mohd salleh, nik mohd rahimi nik yusoff & mansur ayub.  (2016).  sikap aqli dan naqli terhadap arabiziyyah.  - proceeding international education congress on naqli and aqli (iecna 2016). 

ashwaq mohd salleh, nik mohd rahimi nik yusoff & hamadallah mohd salleh.  (2016).  tahap penggunaan arabiziyyah dalam kalangan pelajar.  - proceeding international education congress on naqli and aqli (iecna 2016). 

madihah muhammad kamel, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, mohd adil mufti mohamad samsudin & muthi'ah muhammad kamel.  (2016).  sejarah perkembangan peradaban islam dan kepentinganya kepada manusia masa kini.  - the 9th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational technology (polmed-ukm-umsu) 2016. 

norhafizah mohd daud , (mohd aderi che noh , nik mohd rahimi nik yusoff.  (2016).  kaedah nyanyian dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam sekolah rendah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11(wpi11).  715-725. 

siti wahidah m mubin, nik muhd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, helmirizal bin che long.  (2016).  amalan pengajaran menggunakan peta i-think dalam kalangan guru bahasa arab sekolah rendah negeri melaka.  - the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  277-286. 

zarima zakaria, nik mohd rahimi.  (2015).  konsonan arab berdasarkan konsep ansur maju dalam pembelajaran sebutan peringkat awal pembelajaran.  - educatum: journal of social sciences.  14-23. 

najihah nazarudin, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, juhaida azhani ismail.  (2015).  gaya pemerintahan dua umar: kontribusi terhadap tamadun islam.  - the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  160-169. 

mohd ridhuan jusoh, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2015).  aplikasi kaedah fuzzy delphi dalam pembangunan modul pembelajaran tatabahasa arab.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah.  193-211. 

siti fatimah datu ali nafiah, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, asiah che hassin, rosmaza sukardi.  (2015).  usaha ke arah persekitaran ` blended learning` dalam pembelajaran bahasa arab: tinjauan awal i-folio ukm.  - the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  434-440. 

hamizul mahmud, nik mohd rahimi.  (2015).  design and development of arabic online games: a conceptual paper.  - international conference on new horizons in education, inte 2014 (procedia social and behavioral science).  1428-1433. 

anis nabihah alias, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, noorsuziana awang, nurul afifah mohd saadan.  (2015).  pelaksanaan dan masalah pembelajaran dan pengajaran bahasa arab di institusi pengajian tinggi.  - the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  356-364. 

imna syasheila, maimunaqshalubis, nik mohd rahimi, wan syukriah, ainun nadhrah.  (2015).  al-zahrawi: kepakaran dan sumbangannya dalam dunia perubatan.  - proceeding the 7th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (poltan-ukm-polimed 2015).  276-287. 

wan syukriah wan baharuddin, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi, ainun nadhrah, imna syasheila mohamad kasim.  (2015).  institusi pendidikan di zaman kegemilangan abbasiyyah dan kesannya dalam membina tamadun di negara brunei darussalam.  - the 7th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and world civilization.  139-148. 

wan nur fatihah mat daud, maimun aqsa lubis, nik mohd rahimi, nurul syuhadah azmi.  (2015).  kesepaduan ilmu wahyu dan sains dalam pembentukan masyarakat bertamadun.  - the 7th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and world civilization.  182-192. 

nik mohd rahimi, nor azhan, wan normeza & harun baharudin.  (2015).  students feedback towards using facebook in learning arabic language.  - asian social science.  170-174. 

asnuurien najma binti ahmad, nik mohd rahimi bin nik yusoff & mohd isa bin hamzah.  (2015).  pembentukan modal insan melalui kursus pengajian umum di institusi pengajian tinggi awam dan politeknik.  - national conference on research and innovation empowerin through creativity and innovation the proceeding.  209-218. 

nur adila ramli, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2015).  hubungan antara penggunaan m-pembelajaran dengan pencapaian kemahiran bahasa arab dalam kalangan pelajar fakulti pengajian islam ukm.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia.  48-55. 

siti nur hasinah hussian, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, siti nor hafizah zakaria, nur zawani mohamad din.  (2015).  revolusi ekonomi tamadun silam dan kini di malaysia.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  38-44. 

siti nor hafizah zakaria, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi nik yusof, nur zawani mohamad din, siti nur hasinah hussian.  (2015).  tamadun mesopotamia: lahir di antara sungai tigris dan euphrates.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  89-95. 

najihah nazarudin maimun aqsha lubis nik mohd rahimi juhaida azhani ismail.  (2015).  gaya pemerintahan dua umar : kontribusi terhadap tamadun islam.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  160-169. 

siti nur hasinah binti hussian, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, wan izzat aiman binti wan halim, norfarahin mohd zamri.  (2015).  kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (pdp) bahasa arab.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  264-268. 

siti wahidah m mubin, nik muhd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, helmirizal bin che long.  (2015).  amalan pengajaran menggunakan peta i-think dalam kalangan guru bahasa arab sekolah rendah negeri melaka.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  277-286. 

abidah aqilah mohd noor, maimun aqsha lubis, nik mohd rahimi nik yusoff, nik dilalah nuha nik razi, hibatullah zamri.  (2015).  kepentingan penilaian pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) terhadap kemahiran bahasa arab peringkat sekolah menengah di malaysia.  - the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah). 

khairiyah binti anuar, maimun aqsha lubis, nik mohd. rahimi nik yusoff.  (2015).  penguasaan kosa kata dalam memrise.com.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  499-509. 

siti nur hasinah hussian, nik mohd rahimi nik yusoff, maimun aqsha lubis, siti nor hafizah zakaria, nur zawani mohamad din.  (2015).  revolusi ekonomi tamadun silam dan kini di malaysia.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  38-44. 

nik mohd rahimi, zahriah hussin, wan normeza.  (2014).  pembelajaran kosa kata bahasa arab secara aturan kluster semantik dan aturan kluster bebas.  - jurnal sains humanika.  33-38. 

kamarulzaman abdul ghani, ahmad sobri noh, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  linguistic features for development of arabic text readability formula in malaysia: a preliminary study.  - middle-east journal of scientific research.  319-331. 

mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi, jamaludin badusah & sharala subramaniam.  (2014).  strategi pembelajaran bahasa melayu dalam kalangan pelajar warganegara asing berdasarkan kemahiran bahasa dan gred.  - jurnal personalia pelajar.  57-89. 

faida imhemid salem el warfali, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  classroom management: a study on the training needs of primary school teachers.  - international education studies.  1-5. 

zamri mahamod, jamaludin badusah, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & sharala a/p subramaniam.  (2014).  penggunaan dan kekerapan strategi pembelajaran bahasa melayu dalam kalangan pelajar warga asing.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  25-35. 

mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

nabiroh kassim, nik mohd rahimi nik yusof, ab. halim tamuri.  (2014).  kepercayaan guru pemangkin amalan penerapan nilai murni dalam pengajaran tilawah al-quran.  - journal of al-quran and tarbiyyah.  33-42. 

zamri mahamod, yahya othman, jamaludin badusah & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 29: 371-384. 

mohd sham bin kamis, kamarulzaman bin abd. ghani, nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2013).  a guide to effective teaching (clil) : poems of al-mutanabbi.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi nik yusof, kamarulzaman abdul ghani, ashraf ismail.  (2013).  perspektif guru bahasa arab sekolah menengah terhadap pengetahuan isi kandungan (pik) topik khusus ism al-adad wa al-madud.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2013).  cognitive and metacognitive learning strategies among arabic language students.  - interactive learning environment.  21(3):290-300. 

nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aminuddin ab. rahman, wan normeza wan zakaria & zamri mahamod.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 16: 207-217. 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi nik yusof, kamarulzaman abdul ghani, ashraf ismail.  (2012).  miskonsepsi terhadap topik ism al-`adad wa al-ma`dud dalam pembelajaran bahasa arab.  - journal of islamic and arabic education.  4(1):11-20. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah.  (2012).  strategi pengurusan usaha dalam kalangan pelajar kursus bahasa arab.  - jurnal teknologi.  58:13-17. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff & sharifah nor puteh.  (2012).  pembangunan modul pembelajaran berasaskan projek dalam kurikulum standard sekolah rendah (kssr) bahasa melayu.  - pendidikan islam di alam. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah, muhammad sabri sahrir.  (2012).  penggunaan bahasa arab lisan dan hubungannya dengan strategi pengurusan sumber.  - gema online journal of language studies.  12(2):505-520. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah & ahmed thalal hassan.  (2012).  penggunaan strategi belajar bersama rakan dalam kalangan pelajar kursus bahasa arab di universiti teknologi mara (uitm).  - asia pacific journal of educators and education.  27:37-50. 

idris, nik mohd. rahimi, zamri mahamod.  (2012).  strategi belajar pendidikan islam mahasiswa jurusan pendidikan agama islam di institusi perguruan tinggi di riau.  - potensia: jurnal kependidikan islam.  11(1):1-19. 

a. rahman haron, zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, sharifah nor puteh, jamaludin badusah.  (2012).  teknik salak dalam menjana idea membina ayat dengan cepat dan efektif.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  2(2):84-93. 

nik mohd rahimi, ghazali yusri, wan normeza.  (2012).  listening skills profile among business management students.  - african journal of business management.  6(5):1945-1949. 

yusri, g., rahimi, n. m., shah, p. m. and wan haslina, w..  (2012).  attitude towards learning oral arabic as a foreign language among malaysian students.  - pertanika journal of social science and humanities.  20(3):765 - 780. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, muhammad arsyad abdul majid, wan haslina wah.  (2012).  penggunaan bahan pembelajaran dalam kursus bahasa arab.  - gema online journal of language studies.  12(1):215-233. 

yusri, g., rahimi, n. m. shah, p. m. and wan haslina, w.  (2012).  motivation in learning oral arabic among students with different prior experiences and gender.  - pertanika journal of social science and humanities.  20(3):669-682. 

asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff, zawawi ismail, zamri arifin, kaseh abu bakar & zulazhan ab halim.  (2012).  ciri linguistik untuk pembinaan formula kebolehbacaan teks berbahasa arab di malaysia: satu tinjauan awal.  - international conference on research in islamic and arabic language education 2012 (icriale 2012). 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi, ashraf ismail.  (2012).  misconceptions on ism al-`adad wa al-ma`dud among students of arabic language in malaysia.  - global journal of human social science linguistics & education.  12(9):1-5. 

zamri mahamod, hamidah yamat, nik mohd rahimi nik yusoff & ab halim tamuri.  (2011).  learning style and its relationship with academic performance in islamic education.  - proceeding international conference on islamic education (wacana pendidikan islam ke-8). 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah mohd shah, wan haslina wah.  (2011).  test anxiety among: arabic language course students.  - international journal of learning.  18(1):73-86. 

eiman ahmad shoib ibrahim, nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abd. ghani, kaseh abu bakar.  (2011).  siasah qabul at-tullab bi kuliyyah at-tarbiyyah fi libya: dirasah taqwimiyyah.  - journal of islamic and arabic education.  3(1):111-122. 

alias mat saad, nik mohd rahimi nik yusoff, ruhizan mohammad yassin.  (2011).  penilaian kemudahan pembelajaran, peruntukan kewangan dan kursus dalam perkhidmatan bagi kursus pendidikan islam di politeknik malaysia.  - journal of islamic and arabic education.  3(1):123-134. 

alias mat saad, nik mohd rahimi nik yusoff, ruhizan mohammad yassin.  (2011).  kajian kerelevenan falsafah pendidikan kebangsaan dengan kurikulum pendidikan islam politeknik kementerian pengajian tinggi malaysia.  - asean journal of teaching and learning in higher education.  3(2):60-70. 

nik mohd rahimi nik yusoff, baharudin abd. wahab & zamri mahamod.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 23: 349-360. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2011).  control of learning beliefs among arabic language course students.  - international journal of applied educational studies.  11(1):74-84. 

maimun aqsha lubis, tamby subahan, ab. halim, nik mohd rahimi, mazalah ahmad, sabariah sulaiman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 45-68. 

kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, ruhizan mohd yassin, nik mohd rahimi nik yusoff & jamaludin badusah.  (2011).  penggunaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dam pembelajaran karangan bahasa melayu.  - prosiding international seminar educational comparative in curriculum for active learning between indonesia and malaysia. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, ruhizan mohd yasin, nik mohd rahimi nik yusoff, jamaludin badusah & suhaima abdullah.  (2011).  contoh pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran karangan bahasa melayu.  - prosiding seminar international serumpun v 2011, penerbit fakultas ilmu budaya, universitas hasanuddin, makassar, sulawesi selatan. 

zawawi ismail, ab halim tamuri, nik rahimi nik yusoff, mohd ala-uddin othman.  (2011).  teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa arab di smka di malaysia.  - gema online tm journal of language studies.  11(2)67-82. 

tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

kamarulzaman abdul ghani, ab halim tamuri, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd amin embi.  (2011).  penilaian guru dan murid terhadap buku teks kurikulum agama (al-azhar) di sabk selangor.  - proceedings international conference and exhibition on research in islamic and islamic language education 2011 (iceriale 2011) - association of malaysian muslim intellectuals, bangi selangor. 

nurul hudaa hassan, ashraf ismail, sarimah mokhtar, nik mohd rahimi nik yusoff & kamarulzaman abdul ghani.  (2011).  pedagogical content knowledge in teaching arabic grammar for the ism al-adad wa ma`dud among arabic teachers in malaysian secondary school.  - proceeding international conference on islamic education,ukm. 

ismail z., tamuri a.h., yusoff n.m.r.n., othman m.a.-u..  (2011).  techniques for teaching arabic speaking skills in national religious secondary schools in malaysia [teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa arab di smka di malaysia].  - gema online journal of language studies.  11(2):67-82. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah, & ahmed thalal hassan.  (2011).  kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri dalam kalangan pelajar kursus bahasa arab.  - gema online journal of language studies.  11(1):81-96. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah m. shah, & wan haslina wah.  (2011).  kawalan kepercayaan pembelajaran dalam kalangan pelajar kursus bahasa arab sebagai bahasa ketiga.  - asean journal of teaching & learning in higher education (ajtlhe).  3(2):41-47. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wan abdul halim.  (2011).  attitude towards learning oral arabic among students in different learning environments.  - the international journal of language society and culture.  33:37-44. 

kamarulzaman abdul ghani, eeman ahmed shihob, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2011).  baramij i`dad al-thaqafi al-ammah bi kuliyyat al-tarbiyah fi libya.  - proceeding international conference on islamic education (wacana pendidikan islam ke-8). 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, wan haslina wah.  (2011).  value and resource management strategies among students of arabic as a third language course.  - procedia social and behavioral sciences. 

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  pancadimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa: trend dan amalan.  - 48-76. 

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang.  - 301. 

aisah hasmam, nik mohd rahimi.  (2010).  types of text in book for learning arabic as a second language: a document analysis.  - procedia social and behavioral sciences. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharuddin.  (2010).  pembinaan modul pembelajaran kemahiran bahasa arab di luar bilik darjah.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2010. 

nurul hudaa hassan, nik mohd rahimi nik yusof, kamarul
zaman abdul ghani, sarimah mokhtar, mohamad maliki ali,
ashraf ismail, zahiah haris @ harith, mustapha kamal ahmad
kassim & abdullah yus.  (2010).  pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi tajuk isim al-adad wa al-ma'dud dalam kalangan buru b arab sek men.  - proceedings of international conference on islamic education icied 2010. 

nik mohd rahimi, harun baharudin & zamri mahamod.  (2010).  tahap sebutan huruf konsonan arab dalam kalangan murid prasekolah.  - jurnal pendidikan malaysia.  35(1):41-46. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah.  (2010).  students` attitude towards oral arabic learning at universiti teknologi mara (uitm) -[sikap pelajar terhadap pembelajaran kemahiran lisan bahasa arab di universiti teknologi mara (uitm).  - gema online journal of languages studies.  10(3):15-33. 

nik mohd rahimi, harun baharudin, ghazali yusri, kamarul shukri mat teh, mohamed amin embi.  (2010).  learning the arabic consonants through malay accent-[pembelajaran konsonan arab mengikut pelat bahasa melayu.  - gema online journal of language studies.  10(3):1-15. 

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  pentaksiran berasaskan sekolah: panduan untuk guru bahasa melayu, inggeris dan arab.  - 238. 

nik mohd rahimi, raja mohd fauzi, ghazali yusri, aqsha lubis maimun, mohamed amin embi.  (2010).  malaysian smart school: how to prepare arabic language teachers.  - international journal of learning.  17(1):387-395. 

adnan abdullah, zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff & zolkepli haron.  (2010).  pancadimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa: trend dan amalan bahasa.  - 16: 231-239. 

suhaima abdullah, zamri mahamod, mohamed amin embi, ruhizan mohamad yasin, nik mohd rahimi nik yusoff & jamaludin badusah.  (2010).  inovasi pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan melayu.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

kamarul shukri mat teh, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zamri mahamod.  (2010).  pancadimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa: trend dan amalan.  - 8: 128-144. 

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  model pentaksiran berasaskan sekolah dalam bahasa melayu: cadangan penambahbaikan dalam kemahiran bahasa.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah.  (2010).  kebimbangan ujian dan motivasi dalam kalangan pelajar kursus bahasa arab dalam konteks kemahiran lisan.  - asean journal for teaching and learning in higher education.  2(2):50-63. 

kamarul shukri mat teh, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff & zamri mahamod.  (2010).  hubungan tahap motivasi dengan strategi pembelajaran bahasa arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama terengganu.  - jurnal teknologi.  52:57-67. 

muhammad idham, zamri mahamod, melor md. yunus, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  profil kecerdasan emosi guru pelatih bahasa mengikut tahun pengajian.  - gema online journal of language studies.  10(2):57-75. 

ghazali yusri, nik mohammad rahimi.  (2010).  self-regulated learning strategies among students of arabic language course and intensive arabic course in mara university of technology malaysia (uitm).  - international journal of applied educational studies.  8(1):57-67. 

tamam timbang, zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff & jamaludin badushah.  (2010).  masalah membaca murid-murid sekolah rendah kerajaan di brunei darussalam: satu kajian kes.  - jurnal pendidikan malaysia.  35(2):77-85. 

maimun aqsha lubis, t. subahan mohd. meerah, ab. halim tamuri, nik mohd. rahimi nik yusoff, mazalah ahmad, sabariah sulaiman.  (2010).  pelaksanaan model-model program j-qaf dalam bilik darjah : satu rumusan kajian.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

idris harun, nik mohd rahimi nik yusoff & zamri mahamod.  (2010).  strategi pembelajaran pendidikan islam pelajar jabatan pendidikan islam.  - prosiding seminar penyelidikan siswazah ukm. 

faida imhemed elwaerfly, eman ahmed shihob & nik mohd. rahimi nik yusofe.  (2010).  training needs for teachers in the field of education.  - proceedings of regional conference on knowledge integration in ict 2010. 

ab. halim tamuri dan nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - 238. 

ab. halim tamuri dan nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - 1:19 - 37. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang: satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  - prosiding seminar serumpun iv unhas-ukm. penerbitan jabatan pengajian melayu, sastera, dan budaya, fssk ukm.. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff & zolkpeli haron.  (2009).  pembinaan model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran bahasa melayu, inggeris dan arab..  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007 sesi ii. penerbitan pppi ukm. 

nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi, ab. halim tamuri, zamri ariffin, zamri mahamod & harun baharudin.  (2009).  model pengajaran dan pembelajaran bahasa arab mengikut lisan bahasa malaysia..  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007 sesi ii. penerbitan pppi ukm. 

zamri mahamod, juliawati ibrahim, nik mohd rahimi nik yusoff & mohamed amin embi.  (2009).  reformasi pendidikan serantau.  - 31: 341-356. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff & celinea anak lasan.  (2009).  pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu di institusi pendidikan tinggi swasta di negeri sarawak.  - asian of journal teaching and learning in higher education.  1 (1): 8-25. 

zahriah husin, majdan alias, nik mohd rahimi, kamarulzaman abdul ghani.  (2009).  wado` al-lughotul al-`arabiyah fi maliziya khalughoh ajnabiyah : i`dad al-nazir.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7(peringkat nusantara). 

kamarulzaman bin abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff, zawawi ismail, mohd aderi che noh.  (2009).  persepsi murid terhadap proses pengajaran & pembelajaran bahasa arab di dalam bilik darjah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7 (peringkat nusantara), fakulti pendidikan ukm. 

zamri mahamod, nur afifah mohd adzami, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & kamarul shukri mat teh.  (2009).  penilaian kemahiran bertutur bahasa arab dalam kalangan pelajar program pendidikan islam dan al-quran..  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7: peringkat nusantara. penerbitan fakulti pendidikan, ukm. 

zamri mahamod, kamarulzaman abd. ghani, harun baharudin, ab. halim tamuri, nik mohd rahimi nik yusoff & mohd aderi che noh.  (2009).  prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7: peringkat nusantara.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7: peringkat nusantara 2009. penerbitan fakulti pendidikan, ukm. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu & bahasa inggeris pelajar cemerlang.  -

ab. halim tamuri, nik mohd rahimi nik yusoff & mohamed amin embi.  (2009).  pembinaan modul pengajaran & pembelajaran pendidikan islam sekolah menengah berasaskan web.  -

kamarul shukri mat teh, mohamed amin embi, zamri mahamod & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2009).  konseptualisasi model pengajaran strategi pembelajaran bahasa kedua/asing.  - proceedings ilanns issues in language teaching & learning. 

nik mohd rahimi, nurulasyikin muda, zamri mahamod, kamarul shukri mat teh.  (2009).  relationship between arabic listening skills and motivation.  - the international journal of learning.  16(5):139-149. 

kamarulzaman abdul ghani, hassan basri awang mat dahan, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2009).  penggunaan ujian kloz dalam mengukur kebolehbacaan teks arab untuk pembaca bukan arab di malaysia: satu kajian rintis.  - journal of islamic and arabic education.  1(2):15-30. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi, dan juliawati ibrahimi.  (2009).  perbandingan gaya pengajaran guru bahasa melayu dan guru bahasa inggeris.  - jurnal pendidikan malaysia.  34(1) 67-92. 

kamarul shukri mat teh, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zamri mahamod.  (2009).  hubungan penggunaan strategi pembelajaran bahasa dengan tahap penguasaan bahasa arab.  - journal of islamic and arabic education.  1(1):41-56. 

zamri mahamod, celinea anak lasan, nik mohd. rahimi nik yusoff & mohamed amin embi.  (2009).  teaching and learning the malay language in the private institutions of higher learning (pihl) in sarawak, malaysia.  - european journal of social sciences.  9(4): 573-585. 

kamarul shukri mat teh, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, zamri mahamod.  (2009).  language learning strategies and motivation among religious secondary school students.  - international journal of language, society & culture.  29:71-79. 

kamarulzaman abdul ghani, hassan basri awang mat dahan, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2009).  kebolehbacaan buku teks dan hubungannya dengan persembahan teknikal: kajian terhadap buku teks bahasa arab tinggi tingkatan empat.  - islamiyyat.  31: 3-27. 

kamarul shukri mat teh, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff & zamri mahamod.  (2009).  a closer look at gender and arabic language learning strategies use.  - european journal of social sciences.  9(3):399-407. 

lubis, ma; yusoff, nmrn; hamzah, mi; wekke, is
.  (2009).  the perception of african teachers on strategy and technology in teaching and learning islamic education.  - edute 2009: proceedings of the 5th wseas/iasme international conference on educational technologies. 

adnan abdullah, zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zolkepeli haron.  (2009).  pembinaan model petaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran bahasa arab..  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7: peringkat nusantara. penerbitan fakulti pendidikan, ukm.. 

kamarul shukri mat teh, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff & zamri mahamod.  (2009).  metaphysic strategy: a continuity in exploration of main domain in language learning strategy [strategi metafizik: kesinambungan penerokaan domain strategi utama pembelajaran bahasa].  - gema online journal of language studies.  9(2):1-13. 

kamarul shukri mat teh, nik mohd. rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zamri mahamod.  (2009).  penggunaan strategi pembelajaran bahasa arab berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.  - proceedings of international conference on languages (upals icl 2009). 

kamarul shukri mat teh, nik mohd. rahimi nik yusoff, mohamed amin embi, zamri mahamod.  (2009).  perbezaan gender dalam penggunaan strategi pembelajaran bahasa arab.  - proceedings of conference on language learning & teaching (colt 2009). 

kamarul shukri mat teh, nik mohd. rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zamri mahamod.  (2009).  sumbangan beberapa pemboleh ubah terhadap tahap penggunaan strategi pembelajaran bahasa arab.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke-4 2009. 

adnan abdullah, zamri mahamod, nik mohd. rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zolkepeli haron.  (2009).  penyelidikan dalam model pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran bahasa arab.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke-4 2009. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, nik mohd rahimi nik yusoff, kamaruzaman yusoff, farid mat zain & wan kamal mujani.  (2009).  dunia melayu dan islam: satu wacana.  - 85-109. 

maimun aqsha lubis, mohd isa hamzah, mohd arif ismail, nik mohd rahimi nik yusof.  (2009).  educational strategy and technique in teaching and learning islamic education: perception of african teachers.  - wseas transactions on information science and applications.  6(8):1391-1400. 

maimun aqsha lubis, nik mohd. rahimi nik yusof.  (2009).  a systematic approach and using ict in teaching and learning arabic language in the classroom.  - seminar internasional bahasa arab dalam perspektif sosial-budaya. 

shaparrin othman & nik mohd. rahim nik yusoff.  (2009).  kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - 8:162-169. 

mohd. azman mohamed yusuf, ab. halim tamuri & nik mohd. rahimi nik yusoff.  (2009).  modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan masjid dalam pendidikan islam kbsm tingkatan dua.  - wacana pendidikan islam siri ke-7 (peringkat nusantara) institut studi islam darussalam, gontor, indonesia. 

nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin, kamarulzaman abdul ghani.  (2009).  pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa kedua: tahap sebutan huruf hijaiyyah arab.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-7 (peringkat nusantara). 

nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abdul ghani.  (2009).  salah persepsi terhadap kemahiran mendengar bahasa arab dalam kalangan guru.  - seminar pendidikan serantau ke-4 2009. 

mohamed amin embi, zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff & kamarul shukri mat teh.  (2009).  pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar bahasa penuntut asing di ipt malaysia.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007 sesi ii. 

nik mohd rahimi nik yusoff, mohd amin embi, ab halim tamuri, zamri ariffin, zamri mahamod & harun baharudin.  (2009).  model pengajaran dan pembelajaran konsonan bahasa arab mengikut lisan bahasa melayu.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007 sesi ii. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff, hassan basri awang mat dahan.  (2009).  ciri-ciri linguistik dalam mengukur kebolehbacaan teks bacaan bahasa arab sebagai bahasa kedua: satu tinjauan literatur.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke-4 2009. 

zamri mahamod & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2008).  psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran bahasa melayu.  - Bab 8, 189-213. 

ruslin amir, nik rahimi nik yusof.  (2008).  stail berfikir mahasiswa pendidikan islam: relevan atau tidak relevan.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-6.. 

nik mohd rahimi, kamarulzaman abd. ghani.  (2008).  penggunaan alat bantu mengajar dan hubungannya dengan pencapaian kemahiran mendengar bahasa arab.  - jurnal teknologi.  N0.49(E) Dis 2008 141-154. 

nik mohd rahimi nik yusoff, zamri mahamod, kamarulzaman ab. ghani.  (2008).  motivasi pembelajaran kemahiran mendengar bahasa arab dan hubungannya dengan pencapaian pelajar.  - jurnal pendidikan.  33:3-18. 

adnan abdullah, zamri mahamod, mohamed amin embi, nik rahimi nik yusoff & zolkepli haron.  (2008).  penambahbaikan dalam kemahiran pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) bagi mata pelajaran bahasa arab.  - proceedings of the 3rd international language learning conference 2008. 

kamarul shukri mat teh, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi & zamri mahamod.  (2008).  penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian bahasa arab komunikasi.  - proceedings of the 3rd international language learning conference 2008. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar pribumi sarawak.  - 6th international malaysian studies conference (msc6). 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa & aspek berbahasa, zon & kategori belajar.  - proceedings of the 3rd international language learning conference 2008. 

nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abd. ghani, mowafak al-kushairi.  (2008).  fan tadris al-lughah al-arabiyyah li ghair al-arab.  - 280. 

kamarulzaman abdul ghani, hassan basri awang mat dahan, nik mohd rahimi nik tusoff.  (2008).  tahap kebolehbacaan buku teks bahasa arab tinggi tingkatan 4: tinjauan dalam kalangan pelajar smka.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-6. 

kamarul shukri mat teh, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamed amin embi dan zamri mahamod..  (2008).  hubungan gender dengan strategi pembelajaran bahasa arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama di terengganu.  - malaysian journal of learning & instruction.  5:117-138. 

nurulasyikin muda , nik mohd rahimi nik yusoff.  (2007).  isu kemahiran menulis arab di kalangan peringkat permulaan.  - seminar kebangsaan isu-isu pendidikan negara ke-3, fakulti pendidikan, ukm. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd taib harun, effandi zakaria, ramlee mustapha, mohammed sani ibrahim, mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd radzani abdul razak dll.  (2007).  panduan dan peraturan prapraktikum dan praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 103. 

nik mohd rahimi , sarizan sulong.  (2007).  proses pendidikan sepanjang hayat: tahap kefahaman bahasa arab.  - proceeding international conference on lifelong learning (icll). 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff & mohamed amin embi.  (2006).  strategi pembelajaran kemahiran lisan yang berkesan di dalam kelas bahasa arab sebagai bahasa kedua..  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 5) : pendidikan islam dan bahasa arab pemangkin peradaban ummah / fakulti pendidikan ukm. 

ab. halim tamuri, nik mohd rahimi, aliza alias, saemah rahman, zamri mahamod, mazalah ahmad, siti fatimah mohd yassin, maimun aqsha lubis, faridah mydin, abd salam sulaiman & mohd izham mohd hamzah.  (2006).  pendidikan islam dan bahasa arab pemangkin peradaban ummah : prosiding wacana pendidikan islam (siri 5).  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 5) : pendidikan islam dan bahasa arab pemangkin peradaban ummah / fakulti pendidikan ukm. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi.  (2006).  mengukur kebolehbacaan bahan-bahan bacaan bahasa arab: satu keperluan dalam konteks pendidikan.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 5) : pendidikan islam dan bahasa arab pemangkin peradaban ummah / fakulti pendidikan ukm. 

nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abdul ghani, zawawi ismail.  (2006).  tahap kemahiran kefahaman mendengar bahasa arab di kalangan pelajar sekolah menengah agama negeri.  - jurnal teknologi.  45(E): 83-98. 

nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abd. ghani.  (2006).  teknik pembelajaran kemahiran mendengar: pencapaian kemahiran mendengar bahasa arab.  - islamiyyat.  28 (2006):109-124. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2005).  menilai kebolehbacaan buku teks bahasa arab tinggi: kearah meningkatkan kemahiran membaca pelajar.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 4 ) : pendidikan islam ke arah kemanusiaan sejagat / fakulti pendidikan ukm. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff & shahrin awaluddin.  (2003).  pembelajaran bahasa arab secara koperatif: satu kaedah alternatif.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-3, f. pendidikan, universiti kebangsaan malaysia, bangi. 

kamarulzaman b. abdul ghani, zawawi ismail, nik mohd. rahimi nik yusuf.  (2002).  peranan persekitaran bahasa arab terhadap kemahiran bahasa arab komunikasi.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 1): kurikulum bersepadu pendidikan islam menghadapi cabaran era globalisasi. 

nik mohd. rahimi nik yusof, shahrin awaluddin, khadijah abdul razak, ab. halim tamuri, mohd. isa hamzah, kamarulzaman abdul ghani.  (2002).  kurikulum pendidikan islam menghadapi cabaran era globalisasi.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 1): kurikulum bersepadu pendidikan islam menghadapi cabaran era globalisasi, fakulti pendidikan ukm. 

ramlee mustapha, shahrin awaluddin, kamarulzaman abdul ghani & nik rahimi nik yusof.  (2002).  model kesepaduan dalam pendidikan: integrasi aliran akademik, vokasional dan agama.  - prosiding wacana pendidikan dan pembangunan manusia : ke arah pembangunan manusia berkualiti. 

kamarulzaman abdul ghani, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2000).  pengaruh bahasa melayu ke atas penguasaan sebutan bahasa arab dan kemahiran tilawah al-quran.  - jurnal alam dan tamadun melayu.  18: 67-79. 

nik mohd rahimi nik yusoff, raja mohd fauzi raja musa, kamaruzzaman abd. ghani, zamri mahamod dan jamalullaih abd. wahab.  (2000).  implikasi konsep sekolah bestari terhadap pemikiran dan latihan guru bahasa arab di institut pengajian tinggi.  - national conference on teaching and learning in higher education.