Penerbitan Terkini

nur syamima tumadi, mohammed azlan mis.  (2021).  peralihan bahasa jawa dalam kalangan belia di kampung paya dalam, bukit lintang, melaka.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-14. 

hamidah abdul wahab, khazriyati salehuddin, mohd azlan mis, imran ho abdullah.  (2020).  eufemisme perceraian dalam masyarakat melayu sarawak: analisis semantik kognitif.  - gema online journal of language studies.  74-94. 

mohammed azlan mis.  (2020).  pilihan bahasa dan lingua franca.  - 128. 

mohammed azlan mis, willmay athena sualim.  (2020).  penukaran kod bahasa kolokial dusun daerah ranau.  - jurnal linguistik.  69-85. 

mohammed azlan mis.  (2020).  dialektologi.  - 1-9. 

chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

mohammed azlan mis.  (2019).  sikap warga kota kepada bahasa melayu positif.  - ruangan sastera dan budaya berita harian.  69. 

mohd zakree ahmad nazri, tri basuki kurniawan, abdul razak hamdan, salwani abdullah, mohammed azlan mis.  (2018).  pembangunan taksonomi dari teks melayu menggunakan algoritma kunang-kunang pembahagi dua sama.  - gema online journal of language studies. 

mohammed azlan mis dan willmay athena.  (2018).  code-switching in dusun society.  - special issue ukm-iic 2018 impact. 

mohammed azlan mis.  (2018).  kajian penggunaan bahasa kebangsaan di greater kl berdasarkan domain pendidikan dan persahabatan.  - prosiding persidangan antarabangsa linguistik. 

mohammed azlan mis.  (2018).  bahasa utama suku kaum di negeri sarawak..  - kongres seni sarawak. 

mohammed azlan mis.  (2017).  kertas cadangan penambahan penawaran program prasiswazah pengajian berterusan jarak jarak (pbjj) sesi 2017-2018.  - 1-8. 

hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, khazriyati salehuddin, mohammed azlan mis.  (2017).  semandin dalam masyarakat melayu sarawak.  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017.  46-47. 

mohammed azlan mis.  (2017).  bahasa dalam masyarakat sarawak..  - impak jendela negeri @ ukm..  15-16. 

mohammed azlan mis.  (2016).  mahir bahasa iban kelebihan berinteraksi di sarawak.  - berita harian.  31. 

mohammed azlan mis.  (2016).  bahasa iban penghubung etnik sarawak.  - berita harian.  31. 

wahab h.a., abdullah i.h., mis m.a., salehuddin k..  (2016).  an analysis of death euphemisms in sarawak malay community from the perspective of cognitive semantics [analisis eufemisme kematian masyarakat melayu sarawak dari perspektif semantik kognitif].  - gema online journal of language studies.  53-71. 

mohammed azlan mis.  (2016).  asal usul kecairan bahasa melanau di sarawak.  - berita harian. 

maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis, khazriyati salehuddin.  (2016).  analisis eufemisme kematian masyarakat melayu sarawak dari perspektif semantik kognitif.  - gema online: journal of language studies.  53-71. 

mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal, mohammed azlan mis & norhayati lateh.  (2016).  the patterns of language choice at the border of malaysia-thailand.  - indonesian journal of applied linguistics.  176-185. 

hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis, khazriyati salehuddin.  (2016).  eufemisme pengurusan jenazah masyarakat melayu sarawak: analisis semantik kognitif.  - jurnal bahasa.  50-73. 

mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal, mohammed azlan mis dan hayati lateh.  (2015).  bahasa sempadan malaysia-thailand: pengekalan vs peralihan bahasa.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  1-9. 

chan kim ling @ geraldine, sity daud, azhar bin ahmad, mohamad azlan mis, khairulizwan bin ali.  (2015).  cadangan penawaran kurikulum baru program sarjana pengajian strategi keselamatan nasional ukm-mpn.  -

nur syafiqah muhammad situl & mohammed azlan mis.  (2015).  pemilihan bahasa dalam pekerjaan di pejabat kerajaan.  - prosiding seminar antarabangsa bahasa dan sastera di ukm bangi.  303-314. 

hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis & khazriyati salehuddin.  (2015).  eufemisme pengurusan jenazah masyarakat melayu sarawak: analisis semantik kognitif.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia-malaysia 2015.  69-81. 

maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

mohammed azlan mis.  (2014).  pengenalan linguistik teoretis dan aplikasi.  - Bab 9 : 157-180. 

mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - Bab 3 : 28-38. 

mohammed azlan mis & idris aman.  (2014).  variasi bahasa.  - 2:17-27. 

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 11-27 (1). 

idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 190. 

mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & hayati lateh.  (2013).  language choice in the malaysia-thailand border: a domain-based analysis.  - pertanika journal social sciences & humanities.  21(S):169-182. 

hayati lateh, mohammad fadzeli jaafar, mohammed azlan mis, norsimah mat awal.  (2013).  pilihan bahasa di sempadan malaysia- thailand berdasarkan analisis domain.  - jurnal linguistik.  17(2):91-100. 

hayati lateh, mohd fadzli jaafar, mohd azlan mis, norsimah mat awal.  (2012).  pilihan bahasa di sempadan malaysia-thailand : analisis berdasarkan domain.  - prosiding seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi : sains sosial dan kemanusiaan. 

mohammed azlan mis.  (2012).  analisis pemilihan bahasa dalam kalangan pasangan kahwin campur di negeri sarawak.  - manu: jurnal pusat penataran ilmu & bahasa.  18:65-87. 

mohammed azlan mis.  (2012).  medium perantara pelbagai suku kaum di sarawak: kajian lingua franca.  - gema online journal language studies.  12(3):903-922. 

mohammed azlan mis.  (2012).  bahasa rojak dalam kalangan penduduk di sarawak.  - jurnal bahasa.  12(2):239-255. 

mis, m.a..  (2012).  intermediate language in multi-ethnic relations in sarawak: a study on lingua franca [medium perantara pelbagai suku kaum di sarawak: kajian lingua franca].  - gema online journal of language studies.  12(3):903-922. 

mohammed azlan mis.  (2011).  pilihan bahasa suku kaum melanau di negeri sarawak.  - jurnal linguistik.  14-Disember 2011. 

mohammed azlan mis.  (2010).  pilihan bahasa dan lingua franca suku kaum di sarawak.  - jurnal bahasa.  10(1):1-16. 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, mohammed azlan mis, kalthum ibrahim.  (2010).  penerimaan bahasa inggeris di luar bandar di malaysia: pengaruh faktor persekitaran.  - jurnal bahasa.  20:44-55. 

mohammed azlan mis.  (2010).  lingua franca suku kaum di sarawak.  - jurnal bahasa.  20:131-152. 

mohammed azlan mis.  (2010).  lingua franca in sarawak: the application of languagechoice theory [lingua franca di sarawak: aplikasi teori pilihan bahasa].  - gema online journal of language studies.  10(2):97-116. 

mohammad azlan mis, mohammad fadzeli jaafar.  (2008).  bahasa sopan vs bahasa tak sopan dalam konteks silang budaya.  - jurnal bahasa.  14:106-114. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua - masalah dan cabaran.  - 115-135. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: masalah dan cabaran.  - Bab 5:115-134. 

hafriza burhanudeen, nor zakiah abdul hamid, norsimah mat awal & mohd azlan mis.  (2007).  the reality of bahasa melayu and bahasa indonesia in academia.  - the international journal of language society and culture.  1-7. 

mohammed azlan mis.  (2007).  bahasa dan linguistik : penyelidikan dan pendidikan.  - Bab 3, 36-46. 

norsimah mat awal, mohammed azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah abdul hamid..  (2006).  glosari bahasa melayu - bahasa indonesia.  - 87. 

norsimah mat awal, mohammad azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah abdul hamid.  (2006).  memperkasakan pelajar pasca-siswazah indonesia dalam penulisan akademik bahasa melayu.  - gema online journal of language studies.  Vol.6(1):1-9. 

norsimah m.awal, m.azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah a.hamid.  (2006).  glosari bahasa melayu-bahasa indonesia.  - 87.