Penerbitan Terkini

khairuzaman kadir, moktar hussain, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

khairuzaman kadir, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, faizah jusoh, zuraida shaadon, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ummu hani hashim, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, nurul atiqah mohd. radzi, khairuzaman kadir, maryam abdul rahman & zulkifli nawawi.  (2017).  kemahiran bertutur bahasa arab pppy1122.  - 100. 

khazri osman, mohd sham kamis, maimun aqsha lubis, ummu hani hashim.  (2017).  tema tema puisi zaman abbasiyyah dan elemen elemen yang mempengaruhi puisi imam shafii.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  79-91. 

khazri osman, mohd sham kamis, maimun aqsha lubis, ummu hani hashim.  (2017).  tema-tema puisi zaman abbasiyyah dan elemen- elemen yang mempengaruhi puisi imam shafii.  - asean comparative education research journal on islam and civilization.  79-92. 

salamiah ab. ghani, nursyazwina mustapa, zuraida shaadon & ummu hani hashim.  (2017).  pengalaman dalam pengajaran pppy1112 (maharat al-qira`ah) di fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia.  - seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab 2017. 

al muslim mustapa, khairuzzaman kadir, salamiah abd. ghani, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, faizah jusoh, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, faizol azham mohamad & mohd shukeri hamzah.  (2016).  al-qiraah wa al-isti`ab.  - 109. 

suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

ummu hani bt. hashim, zuraida bt. shaadon dan salamiah bt. ab. ghani.  (2016).  debat aktiviti efektif untuk memperkasa kemahiran bertutur.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016 2016.  351-354. 

zainuddin ismail, ummu hani hashim, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, al muslim mustapa.  (2015).  making students speak a foreign language with fluency activity.  - proceedings of the 2nd international conference on language, education, humanities and innovation (iclehi) 2015, kuala lumpur. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2015).  pembinaan bahan audio untuk pembelajaran kendiri kursus maharat al-istima` wa al-fahm di fakulti pengajian islam ukm.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, ukm.  25-39. 

suhaila zailani, hakim zainal, salamiah ab. ghani, khazri osman, zainuddin ismail, ummu hani hashim.  (2014).  public need for an arabic language teaching and learning module: using al-qur`an approach.  - mediterranean journal of social sciences.  54-61. 

suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & salamiah ab. ghani.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 27-43. 

kahiruzaman kadir, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hj. hashim, khazri osman dan nur syazwina mustapa.  (2014).  keberkesanan kem bahasa arab dalam meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  179-188. 

suhaila zailani @ hj,ahmad, zainuddin ismail, ummu hani hj. hashim, khazri osman.  (2013).  bahasa arab menerusi al-qur`an (buku 1).  - 126. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2012).  kajian meningkatkan kemahiran asas membaca teks arab melalui kemahiran membaca al-quran dan kaedah latih tubi.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, moktar hussain, faizol azham mohamed, khazri osman, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, ummu hani hashim.  (2012).  penggunaan perisian lecturemaker dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pppy1142 maharat al-istima` wa al-fahm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

ummu hani hj. hashim, suhaila zailani @ hj ahmad, salamiah ab. ghani, khazri osman, zainuddin ismail, hakim zainal.  (2012).  rumusan kajian persepsi orang awam terhadap pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran di malaysia.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

khairuzaman kadir, suhaila zailani @ hj. ahmad, khazri osman, ummu hani hashim, nur syazwina mustapa..  (2012).  keberkesanan kem bahasa arab dalam meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

suhaila zailani @ ahmad, salamiah ab ghani, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & hakim zainal.  (2012).  modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

suhaila zailani @ hj ahmad, ummu hani hj. hashim, salamiah ab. ghani, khazri osman,4 zainuddin ismail & hakim zainal.  (2012).  modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran untuk orang awam di malaysia.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

salamiah ab. ghani, nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ ahmad, ummu hani hashim dan zuraida shaadon.  (2012).  pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan al-zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

suhaila zailani @ ahmad, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, ummu hani hashim & zuraida shaadon.  (2012).  teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan /strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012, diterbitkan di ukm bangi, selangor. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj ahmad, ummu hani hj hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa..  (2011).  penerapan kemahiran asas membaca teks arab dalam pengajaran dan pembelajaran maharat al-qiraah di fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

salamiah ab. ghani, suhaila ahmad, ummu hani hashim & maheram ahmad.  (2011).  al-tajribah fi ta`lim maharat al-qiraah fi kuliyat al-dirasat al-islamiyah..  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba`11): wawasan dan cabaran malaysia-china. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa..  (2011).  tujuan membaca teks arab serta masalah yang dihadapi: satu tinjauan awal di fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

ibrahim yaacob, ummu hani hashim, zuraida shaadon, zainuddin ismail, nur syazwina mustapa, faizol azham mohamed, al muslim mustapa.  (2009).  maharat al-qiraah al-arabiah.  - 95. 

ibrahim yaacob, ummuhani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed.  (2008).  maharat al-muhadathah wa al-khatabah.  - 101.