Penerbitan Terkini

gunasegaran karuppannan, angela chan nguk fong, fazal mohamed mohamed sultan, datu masjidin moksan.  (2021).  awareness of tourette syndrome in malaysia.  - european journal of humanities and social sciences.  29-32. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  pemantapan geolinguistik menerusi penelitian variasi leksikal kata kerja di persisiran pantai barat johor.  - prosiding rentas 2021.  125-134. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

maulana al-fin bin che man, fazal mohammed mohammed sultan.  (2020).  ayat selapis dalam dialek perlis menggunakan kerangka minimalis.  - jurnal linguistik malaysia.  1-18. 

fazal mohamed mohamed sultan, sarah nur najwa mohd nasir.  (2020).  kata kerja bantu dialek kelantan: analisis kerangka program minimalis.  - rumpun jurnal persuratan melayu.  1-15. 

fazal mohamed mohamed sultan, nur affika binti ahmad.  (2020).  kata kerja bantu dalam dialek melayu kedah: satu analisis program minimalis.  - jurnal bahasa.  79-108. 

harishon binti radzi;nor hashimah binti jalaluddin;fazal mohamed bin mohamed sultan;junaini binti kasdan.  (2020).  pemetaan isoglos dialek di johor menggunakan pendekatan geographical information system (gis).  -

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, robiatul nabilah.  (2020).  sebaran vaian leksikal kata sifat emosi dalam dialek melayu melaka.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  1-8. 

nor hashimah jalaluddin, khairul ashraaf saari, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  migrasi dan lanskap baharu dialek di johor.  - akademika.  147-161. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, rabiatul nabilah zubaidi.  (2020).  sebaran varian leksikal kata sifat emosi dalam dialek melayu melaka.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimvxi 2020).  412-419. 

fazal mohamed mohamed sultan, fatin amirah azman.  (2020).  bahasa jawa ngoko dalam kerangka program minimalis.  - pendeta journal of malay language, education and literature.  1-17. 

syafika atika binti othman, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  frasa kerja dalam dialek negeri sembilan: analisis kerangka minimalis.  - jurnal wacana sarjana.  1-14. 

nor hashimah jalaluddin, fazal mohammed mohammed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul ashraaf saari, wan athirah adilah wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar & masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  sebaran leksikal /ular/ di negeri johor berdasarkan pengaplikasian sistem maklumat geografi (gis).  - prosiding linguistik ,bahasa dan pendidikan.  38-43. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  sebaran leksikal /ular/ di negeri johor berdasarkan pengaplikasian sistem maklumat geografi (gis).  - seminar linguistik dan bahasa (sliba 2019).  1-14. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, muhammad faiz aizuddin suhami.  (2019).  dialek melayu perlis: pemetaan geodialek beraplikasikan gis.  - akademika.  139-154. 

junaini kasdan, syarif abas, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  suka dan nangis di pulau pinang: analisis geolinguistik.  - prosiding seminar antarabangsa susatera, bahasa dan budaya nusantara (sutera) 2019.  881-896. 

khairul taufiq abu bakar, nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  golongan kata kerja: korelasi antara kecekapan tatabahasa dengan kecekapan pragmatik dalam kalangan remaja malaysia.  - jurnal linguistik.  70-101. 

fazal mohamed mohamed sultan, amir imran jamil.  (2019).  variasi leksikal dialek melayu di negeri kedah: kajian geolinguistik.  - geografia malaysian journal of society and space.  16-29. 

nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul asraaf saari, wan athirah adila wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar, masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  -

nor hashimah jalaluddin, mohamed fazal mohamed sultan, harishon radzi, khairul asraaf saari.  (2019).  penyebaran pengaruh dialek melayu thai di malaysia : analisis gis.  - journal of nusantara studies (jonus).  362-389. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  taburan keragaman bahasa teras di negeri johor: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-19. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  taburan keragaman bahasa teras di negeri johor: analisis geoilinguistik.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  172-182. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan, muhammad firdaus johari.  (2019).  rangkuman teknologi dan penyelidikan bahasa : analisis geolinguistik sebaran sebutan kuih tradisi di johor.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  33-42. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan, muhammad firdaus johari.  (2019).  rangkuman teknologi dan penyelidikan bahasa : analisis geolinguistik sebaran sebutan kuih tradisi di johor.  - seminar linguistik kebangsaan.  1-11. 

amjed ayyat, fazal mohamed sultan, mohamed subakir yasin.  (2019).  a minimalist approach to passives with complementizers, qan, inna and kana in standard arabic.  - journal of humanities and social sciences studies.  1-12. 

fazal mohamed bin mohamed sultan;zaharani bin ahmad;nor hashimah binti jalaluddin;harishon binti radzi.  (2018).  konstruksi model isoglos bersepadu menggunakan ciri-ciri linguistik.  -

fazal mohamed mohamed sultan & nurulafiqah suhaimi.  (2018).  teori sintaksis bahasa melayu.  - 21. 

nor azilawati binti mohd noor, nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan & harishon radzi.  (2018).  konsep ruang dalam varian kata kerja 'baling' dialek kedah: analisis gis.  - international conference on linguistics paling@ukm 2018. 

harishon binti radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah binti jalaluddin & junaini binti kasdan.  (2018).  menjejak warisan leksikal /cantik/ menerusi integrasi teknologi.  - prosiding seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-10. 

harishon radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin dan junaini kasdan.  (2018).  menjejak warisan leksikal /cantik/ menerusi integrasi teknologi.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & junaini kasdan.  (2018).  menyingkap penyebaran dialek melayu di di pulau pinang menerusi kajian multidisiplin..  - international conference on linguistics (prosiding paling@ukm 2018). 

fazal mohamed mohamed sultan, mohammed taha, saeed al-qumairi.  (2018).  the syntax of applicative constructions in spoken sudanese arabic.  - 3l: the southeast asian journal of english language studies. 

harishon radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & junaini kasdan.  (2018).  dialek di pulau pinang menerusi kajian multidisiplin.  - persidangan antarabangsa linguistik (paling@ukm 2018). 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaludin, harishon radzi & junaini kasdan.  (2018).  geolinguistics in linguistics.  - majalah impak. 

amir imran bin jamil & fazal mohamed mohamed sultan.  (2018).  variasi leksikal dialek melayu di negeri kedah: kajian geolinguistik.  - international conference on linguistics (paling2018). 

muhammad faiz aizuddin suhami & fazal mohamed mohamed sultan.  (2018).  gis dan dialek melayu perlis.  - internatonal conference on linguistics (paling2018). 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2018).  kata soal brapa dalam dialek perlis: analisis program minimalis.  - jurnal bahasa. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  moribund di malaysia.  - impak jendela negeri @ ukm.  73-74. 

fazal mohamed mohamed sultan & norasmira noordin.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 14. 

mohd azlan shah zaidi, doris padmini s. selvaratnam, chamhuri siwar, denison jayasooria, norizan abd. razak, sharifa ezat wan puteh, ong puay liu, fazal mohamed bin mohamed sultan, rozmi ismail, abd hair awang, fariza md. sham & muhammad helmi norman.  (2017).  expert report: b40 views, challenges and aspirations.  -

nor hashimah jalaluddin & fazal mohamed mohamed sultan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 7. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  negrito in the malay land.  - faseh.  52-53. 

nor hashimah jalaluddin & fazal mohamed mohamed sultan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 235. 

fazal mohamed mohamed sultan & noriati muhamad.  (2017).  kata soal dalam dialek perlis.  - akademika.  177-187. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad & harishon radzi.  (2017).  gis sebagai penanda isoglos dialek melayu utara.  - sari penyelidikan.  38-39. 

mohamed taha mohamed adam, fazal mohamed mohamed sultan & mohd subakir mohd yassin.  (2017).  the morphosyntax of causative construction in sudanese arabic.  - pertanika journal social science & humanities.  419-428. 

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

amjed ayyat, fazal mohamed mohamed sultan, mohamed subakir yasin.  (2016).  a minimalist approach to agentive passive in standard arabic.  - international journal of recent research in social sciences and humanities.  149-157. 

mohamed taha mohamed adam, fazal mohamed mohamed sultan, mohamed subakir mohd yassin.  (2016).  wh-movement in sudanese arabic: a minimalist approach..  - pertanika journal of social science and humanities.  1611-1626. 

fazal mohamed mohamed sultan & khairul faiz alimi.  (2016).  transitiviti dalam bahasa mendriq.  - akademika.  87-98. 

mohammed taha, fazal mohamed mohamed sultan, mohamed subakir mohd yassin.  (2016).  unergatives in sudanese arabic: a minimalist approach.  - journal of education and social science.  382-387. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2016).  pronouns in the mind of the mendriqs.  - international seminar prasasti iii current research in linguistics.  1-5. 

mohammed taha, fazal mohamed mohamed sultan, mohamed subakir.  (2016).  the syntax of unergative predicates in sudanese arabic.  - kuala lumpur international communication, education, language and social sciences 4 (klicels 4).  81-90. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2016).  dialek sebagai satu alat pengajaran bahasa melayu.  - journal of global business and social entrepreneurship.  80-84. 

kartini abd wahab, rogayah a razak, fazal mohamed mohamed sultan.  (2016).  the verb phrase construction in malay: the minimalist program.  - pertanika journal of social science and humanities.  23-34. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2016).  pendidikan mampan bahasa melayu berteraskan dialek: satu kajian kes ke atas dialek utara.  - 3rd international conference on global business & social entrepreneurship, legoland johor.  446-449. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2016).  the kensiu noun phrase.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  81-94. 

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 140. 

noriati muhamad & fazal mohamed mohamed sultan.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 14. 

sakinah nik muhammad naziman, fazal mohamed mohamed sultan.  (2016).  bentuk dan kedudukan kata tanya dialek perak utara: satu huraian deskriptif.  - jurnal bahasa.  253-274. 

fazal mohamed mohamed sultan, mohd romzi ramli.  (2015).  ganti nama bahasa mendriq: analisis program minimalis.  - jurnal bahasa.  177-200. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2015).  fungsi enklitik nya dalam bahasa melayu.  - seminar antarabangsa bahasa & sastera.  106-116. 

fazal mohamed mohamed sultan, mohd romzi ramli.  (2015).  kata ganti nama dalam bahasa mendriq.  - gema online journal of language studies.  67-82. 

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

nor hashimah jalaluddin, intan safinaz zainudin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan & harishon mohd radzi.  (2014).  the dictionary as a source of a lifelong learning.  - procedia social and behavioral sciences - 5th world conference on educational sciences (wces 2013).  1362-1366. 

fazal mohamed mohamed sultan, khairul faiz alimi.  (2014).  analisis deskriptif terhadap struktur frasa kerja bahasa mendriq.  - jurnal bahasa.  169-191. 

fazal mohamed mohamed sultan, nurulafiqah suhaimi.  (2013).  sintaksis kata tanya `sapa` dalam dialek kedah.  - gema online journal of language studies.  13(1):43-59. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2013).  syntax of wh in mendriq.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(3):1023-1034. 

amjed ahmed ayyat, fazal mohamed sultan, mohamed subakir mohd yasin.  (2013).  a minimalist approach to short passive in standard arabic.  - australian journal of basic and applied sciences.  7(9):375-382. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2013).  sintaksis enklitik -nya.  - 200. 

fazal mohamed mohamed sultan, khairul faiz alimi.  (2013).  the verb phrase of mendriq.  - pertanika journal social science & humanities.  12(S):15-26. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

koo yew lie, fazal mohamed mohamed sultan, kemboja ismail.  (2012).  memperkukuh dasar pengajian tinggi melalui penyelidikan.  - 1-13. 

fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 352. 

fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - Bab 1 1-14. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, mustaffa omar.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - Bab 5 77-90. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 7: 107-122. 

fazal mohamed mohamed sultan & nurulafiqah suhaimi.  (2012).  kata soal dalam dialek kedah.  - gema online journal of language studies.  12(2):475-493. 

hamid awang, mohd ra`in shaari, fazal mohamed mohamed sultan & zaharani ahmad.  (2012).  analisis kekerapan penyerapan nilai murni dalam pengajaran bahasa melayu.  - jurnal bahasa (brunei).  Jan-April(25):91-115. 

fazal mohamed mohamed sultan & norasmira noordin.  (2012).  kata tanya mana dalam dialek pulau pinang dalam program minimalis.  - jurnal bahasa.  12(1): 87-103. 

fazal mohamed mohamed sultan, khairul faiz alimi.  (2012).  struktur sintaksis frasa kata kerja transitif bahasa mendriq.  - persidangan antarabangsa linguistik ukm 2012 (paling@ukm2012). 

mohd ra`in shaari, hamid awang, fazal mohamed mohamed sultan & zaharani ahmad.  (2012).  penelitian kata bantu bahasa melayu berasaskan korpus digital.  - jurnal bahasa (brunei).  Mei-Ogos(26):181-192. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & zaharani ahmad.  (2012).  analisis bahasa komunikasi bangsa minoriti negrito menerusi pengimbuhan dan peminjaman kata.  - gema online journal of language studies.  885-901. 

koo yew lie, fazal mohamed mohamed sultan & kemboja ismail.  (2012).  memperkukuh dasar pengajian tinggi melalui penyelidikan.  - 1-218. 

zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed sultan, harishon radzi & mohd shabri yusof.  (2011).  pemerkasaan jati diri bahasa melayu:isu penyerapan kata asing.  - jurnal melayu.  6:13-27. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2011).  kata soal bila dalam dialek kedah melayu baling: satu analisis sintaksis.  - gema online journal of language studies.  11(1):69-80. 

mohd romzi bin ramli, fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  frasa ganti nama bahasa mendriq: analisis program minimalis.  - solls intec 2011 : language, culture, & literacy:engaging diversity in challenging times. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 7-21. 

norsimah mat awal, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan & nor fariza mohd. nor.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 1-6. 

norsimah mat awal, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan & nor fariza mohd. nor.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 138. 

fazal mohamed mohamed sultan & nurulafiqah suhaimi.  (2011).  variasi kata soal "mengapa" dalam dialek kedah: satu analisis sintaksis.  - jurnal bahasa.  11(1):131-153. 

nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan, nurhidayah mohd hamid, shakira khairudin & harishon radzi.  (2011).  persepsi politik dalam dialek kedah: analisis semantik kognitif.  - jurnal linguistik.  12(Mac edisi khas): 1-23. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & zaharani ahmad.  (2011).  pelestarian kesejahteraan bahasa mendriq menerusi peminjaman kata.  - prosiding skim xii simposium kebudayaan indonesia -malaysia. ukm bangi. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2011).  penggolongan kata bahasa mendriq negrito: satu penelitian rintis.  - jurnal linguistik.  12(Mac edisi khas): 1-22. 

sultan f.m.m., ahmad z., jalaluddin n.h., radzi h..  (2011).  question word bila in baling malay kedah dialect: a syntactic analysis [kata soal bila dalam dialek kedah melayu baling: satu analisis sintaksis].  - gema online journal of language studies.  11(1):69-80. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  the syntactic structure of a noun phrase: austroasiatic vs. austronesia.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  19(1):263-271. 

norasmira bt. nordin, fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  pola kata tanya dialek pulau pinang.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu vii (salpbmvii). 

fazal mohamed mohamed sultan, noriati muhamad.  (2011).  kata soal dialek perlis.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

khairul faiz alimi, fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  analisis deskriptif sintaksis frasa kata kerja bahasa mendriq.  - persidangan linguistik asean v. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2010).  penggolongan kata bahasa mendriq negrito: satu penelitian rintis.  - persidangan antarabangsa bertajuk minoriti dan majoriti: bahasa, budaya dan identiti. 

nor hashimah jalaluddin dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  penguasaan bahasa melayu remaja malaysia.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia (plm), dewan bahasa dan pustaka (dbp) & ukm-gup-tks-08-07-294. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2010).  prosiding bengkel kajian dialek kedah.  - prosiding bengkel kajian dialek kedah, pusat pengajian bahasa dan linguistik, ukm. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2010).  pemikiran dan kata soal bila dalam dialek utara bahasa melayu: satu analisis sintaksis.  - prosiding seminar antarabangsa psikolinguistik ii 2010, hotel promenade, kota kinabalu. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  sintaksis kata adjektif + nya.  - jurnal bahasa (brunei).  21: 64 - 78. 

fazal mohamed mohamed sultan, junaini kasdan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2010).  sruktur kata kerja transitif + lagi dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia (plm), dewan bahasa dan pustaka (dbp) & ukm-gup-tks-08-07-294. 

zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  tahap penguasaan bahasa melayu remaja malaysia: analisis aspek tatabahasa.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia, dewan bahasa dan pustaka dan ukm-gup-tks-08-07-294. 

ambigapathy pandian, hazita azman, balakrishnan muniandy, fazal mohamed mohamed sultan, harshita aini haroon, muhammad kamarul kabilan abdullah.  (2010).  university curriculum and employability needs.  - 69-86. 

hazita azman, balakrishnan muniandy, fazal mohamed mohamed sultan, harshita aini haroon, muhammad kamarul kabilan abdullah, ratna roshida abdul razak.  (2010).  university curriculum and employability needs.  - 19-58. 

ratna roshida abdul razak, fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  university curriculum and employability needs.  - 7-12. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin & mustaffa omar.  (2010).  penguasaan tatabahasa bahasa melayu dalam kalangan remaja: analisis perbandingan berdasarkan etnik di sarawak.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia (plm), dewan bahasa dan pustaka & ukm-gup-tks-08-07-294. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  teori chomsky dan sintaksis: cabaran bahasa melayu.  - kesturi.  20(1): 28-47. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin & harishon radzi.  (2010).  sifat klitik dan sifat morfem dalam bahasa melayu.  - jurnal linguistik.  11(Dis):1-10. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2010).  kajian linguistik bahasa mendriq (kaum negrito).  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2008 sesi ii. 

nor hashimah jalaluddin & fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  prosiding seminar sehari : penguasaan bahasa melayu remaja malaysia.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia (plm), dewan bahasa dan pustaka (dbp) & ukm : penguasaan bahasa melayu remaja malaysia. 

fazal mohamed mohamed sultan, junaini kasdan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin..  (2010).  struktur kata kerja transitif + lagi dalam kalangan pelajar sekolah menengah..  - jurnal linguistik.  10:36-47. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2010).  kata kerja transitif bahasa mendriq: kerangka program minimalis.  - jurnal melayu.  5:409-423. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin dan harishon radzi.  (2010).  sintaksis kata soal argumen bahasa mendriq: kerangka minimalis.  - jurnal bahasa.  10(2):269-286. 

zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan.  (2010).  tahap penguasaan bahasa melayu remaja malaysia: analisis aspek tatabahasa..  - jurnal linguistik.  10:48-61. 

ratna roshida abdul razak dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2009).  kurikulum universiti dan keperluan pemerolehan pekerjaan.  - 2, 7-12. 

hazita azman, balakrishnan muniandy, fazal mohamed mohamed sultan, harshita aini haroon, muhammad kamarul kabilan abdullah dan ratna roshida abdul razak.  (2009).  kurikulum universiti dan keperluan pemerolehan pekerjaan.  - 19-64. 

ambigapathy pandian, hazita azman, balakrishnan muniandy, fazal mohamed mohamed sultan, harshita aini haroon, muhammad kamarul kabilan abdullah dan ratna roshida abdul razak.  (2009).  kurikulum universiti dan keperluan pemerolehan pekerjaan.  - 75-94. 

fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah bt. jalaluddin, zaharani bin ahmad, harishon bt. radzi.  (2009).  prosiding bengkel kajian linguistik bahasa mendriq.  - prosiding bengkel kajian linguistik bahasa mendriq, 6-7 oktober 2009 pusat pengajian bahasa dan linguistik, fssk. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2009).  kata di gelanggang bahasa: esei-esei penghargaan untuk professor mashudi kader.  - Bab 7 83 - 101. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan,mustaffa omar.  (2009).  penguasaan bahasa melayu dalam kalangan pelajar sarawak.  - prosiding seminar kebangsaan linguistik (skali09), bangi ukm. 

fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2009).  noam chomsky dan sintaksis bahasa melayu.  - seminar bulanan etnomatematik rumpun melayu. 

fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2009).  struktur sintaksis enklitik `-nya` sebagai penegas.  - serumpun iv, seminar unhas-ukm, ukm. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2009).  struktur sintaksis frasa nama bahasa bateq.  - seminar kebangsaan linguistik, universiti kebangsaan malaysia. 

fazal mohamed b. mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, ajid che kob, harishon radzi.  (2009).  sintaksis kata soal argumen dialek utara bahasa melayu.  - prosiding persidangan antarabangsa bahasa melayu bahasa dunia, johor. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2009).  sintaksis frasa nama bahasa kensiu.  - jurnal bahasa.  9(2): 155-172. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2009).  struktur sintaksis frasa nama bahasa bateq.  - gema online journal of language studies.  9(1):47-61. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi dan ajid che kob.  (2009).  apa menyoal siapa atau siapa menyoal apa? analisis minimalis kata soal dialek utara.  - jurnal persatuan linguistik.  9:73-93. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2009).  analisis sintaksis ke atas frasa nama bahasa mendriq dan bateq dikalangan suku kaum negrito.  - laporan penyelidikan ukm. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2008).  struktur sintaksis frasa nama (fn) bahasa melayu.  - jurnal bahasa.  8(2):204-219. 

fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2008).  struktur frasa nama bahasa kensiu.  - persidangan antarabangsa bahasa dan budaya moribund, universiti malaya, kl.. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2008).  how possesive is an enclitic `-nya` in malay?.  - the 18th annual southeast asia linguistics conference. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2008).  satu analisis sintaksis ke atas rekfleksif dan pronominal dirinya.  - konferensi linguistik tahunan atma jaya: tingkat internasional. 

dr. fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2008).  refleksif dirinya: satu analisis sintaksis.  - jurnal e-bangi.  3(3):1-18. 

morshidi sirat, ambigapathy pandian, balakrishnan muniandy, fazal mohamed mohamed sultan, harshita aini haroon, hazita azman, muhammad kamarul kabilan and ratna abdul razak.  (2008).  enhancing the quality of higher education through research: shaping future policy.  - 1;136-159. 

fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2008).  sintaksis frasa nama bahasa kensiu serta implikasinya terhadap pembelajaran frasa nama bahasa melayu.  - persidangan perdana pribumi malaysia, kuala terengganu, terengganu.. 

fazal mohamed mohamed sultan dan azlizan mat enh.  (2007).  modal insan dari perspektif pendidikan.  - persidangan antarabangsa peradaban melayu iii, modal insan bersepadu teras bangsa terbilang. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2007).  hipotesis pergerakan dan enklitik `-nya`: implikasi terhadapa teori kasus dan teori teta.  - jurnal bahasa.  7(1):1-21.