Penerbitan Terkini

tamil vaani a/p ratnam, aida hanim a. hamid.  (2020).  amalan kepimpinan transformasional guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru di sekolah kebangsaan.  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  560-567. 

pamela anak howell, aida hanim a. hamid.  (2020).  hubungan kepimpinan instruksional guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru daerah sri aman, sarawak.  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  370-377. 

kairul naharawi, aida hanim a. hamid, mohd izham mohd hamzah.  (2020).  kesediaan pentadbir dalam mengurus perubahan dalam organisasi sekolah.  - prosiding nasional pendidikan fip 2020.  295-304. 

tan jass minn, aida hanim a. hamid.  (2020).  kepimpinan instruksional guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru sjkc daerah kuantan, pahang.  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  144-152. 

kairul bin naharawi, aida hanim a. hamid, mohd izham mohd hamzah.  (2020).  kesediaan pentadbir terhadap amalan mengurus perubahan dalam organisasi sekolah.  - prosiding webinar nasional pendidikan.  295-304. 

hairul azman mohd hata, mohamed yusoff mohd nor, aida hanim a. hamid.  (2020).  the influence of distributed leadership on teachers' competency in secondary school.  - international journal of academic research in progressive education & development.  53-66. 

kalaichelvi a/p bhaskaran, aida hanim a. hamid.  (2020).  amalan kepimpinan instruksional pengetua di sekolah menengah di bandar banting.  - putrajaya international conference on advanced research (pjic2020).  102-123. 

noorazizah muhamad, aida hanim a. hamid.  (2020).  gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tahap komitmen guru terhadap organisasi.  - international conference on global education viii (icge).  589-593. 

hairul azman mohd hata, mohamed yusof mohd nor, aida hanim a. hamid.  (2020).  relationship between distributed leadership and talent management by principal's in secondary schools.  - international journal of academic research in progressive education & development.  221-233. 

aida hanim a hamid, abu yazid abu bakar.  (2020).  the conflict management styles in malaysia teachers training institute: a preliminary study.  - progress in social science, humanities and education research symposium.  62-66. 

dharatun nissa fuad mohd karim, aida hanim a. hamid, shazlinda shajani, che fatin nur adlina nordin.  (2020).  counselors practice in addressing pornography issues among students in school.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  7836-7842. 

ahmad syakir arshad, aida hanim a hamid.  (2020).  amalan kepimpinan servant dan motivasi kerja staf sokongan di negeri sembilan.  - malaysia international convention on education and research and management (micer).  344-364. 

sahpingah mardi, aida hanim a hamid.  (2020).  kepimpinan transformasional dan hubungannya terhadap kualiti guru generasi y zon selatan daerah kuala langat.  - malaysia international convention on education research and management (micer 2020).  242-253. 

zanita ishak, aida hanim a hamid.  (2020).  amalan kepimpinan multidimensi pengetua mengikut persepsi guru dan hubungannya dengan komitmen guru di maktab tentera diraja.  - international conference on innovative approaches in business, education & technology (iciabet 2020).  181-191. 

norazlin md noor, aida hanim a hamid.  (2020).  kepimpinan transformasional pengetua dan hubungannya dengan tahap efikasi kendiri guru di sekolah menengah daerah jelebu.  - malaysia international convention on education research and management (micer 2020).  335-343. 

norhana mohamad yun, aida hanim a hamid.  (2020).  kebolehlaksanaan program tv pendidikan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp).  - international conference on innovative approaches in business, education and technology 2020 (iciabet 2020).  4-13. 

yunus mohamed ali fiah, aida hanim a hamid.  (2020).  implementation of distributive leadership into teacher competency empowerment and job satisfaction.  - international journal of academic research in business and social sciences.  916-926. 

shamriza shamsuri, aida hanim a. hamid.  (2020).  analysis of validation factor of principal decision-making style instrument.  - international conference on teacher education 2020 (icte'20).  296-310. 

aida hanim a. hamid, mohd zamir mohd sharif.  (2020).  gaya kepimpinan islam: gaya kepimpinan baharu dalam kalangan pengetua.  - international conference on business, education, social science and technology (best2020).  34-45. 

sri mohana a/p karuppiah, aida hanim a. hamid.  (2020).  kepimpinan instruksional pengetua di daerah hulu langat.  - kuala lumpur international conference on business, education, social sciences & technology (klibest2020).  4-10. 

norulain hassan, aida hanim a. hamid.  (2020).  subject based classroom (sbc) bilik darjah berasaskan matapelajaran.  - kuala lumpur international conference on business, education, social science & technology.  85-92. 

jeffri mat yassim, aida hanim a. hamid, azlin norhaini mansor.  (2020).  the influence of professional development on professional learning community in schools.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  8752-8759. 

kalaimani ramakrishnan, aida hanim a. hamid.  (2020).  kepimpinan strategik dan hubungannya dengan kualiti pengajaran guru di sekolah kluster tamil daerah pasir gudang.  - kuala lumpur international conference on education, economics and technology (kliceet 2020).  201-208. 

kalaichelvi bhaskaran, aida hanim a. hamid.  (2020).  amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah di bandar banting.  - international journal of education & pedagogy.  264-284. 

nurul adilla hanim binti saion, aida hanim a. hamid.  (2019).  amalan pengurusan pengetua novis dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru sekolah menengah di kuala lumpur.  - seminar wacana pendidikan 2019 (swapen 2.0).  233-243. 

jeffri mat yasim, azlin norhaini mansor, aida hanim ab hamid.  (2019).  peranan kepimpinan instruksional abad ke 21 terhadap amalan komuniti pembelajaran profesional di sekolah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara ke 6.  2115-2135. 

azyani mohd azri, sheerad sahid, aida hanim a. hamid.  (2019).  meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui kemahiran kebolehgajian.  - journal of global business and social entrepreneurship.  21-34. 

jeffri mat yasim, azlin norhaini mansor, aida hanim ab hamid.  (2019).  kepimpinan instruksional abad ke 21 dan amalan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru besar di malaysia.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  21-37. 

jeffri mat yasim, azlin norhaini mansor, aida hanim ab hamid.  (2019).  peranan kepimpinan intruksional abad ke -21 terhadap amalan komuniti pembelajaran profesional (plc) di sekolah.  - seminar kebangsaan pendidikan negara ke-6.  2115-2135. 

aida hanim a. hamid, abu yazid abu bakar.  (2019).  implementing special needs education in malaysia: issues and challenges.  - proceedings of international conference on education, business, humanities and social sciences (icebhs) 2019.  11-14. 

mohd nazrul bin md yusof, aida hanim a. hamid, ahmad rizal mohd yusof, abu yazid abu bakar.  (2019).  communication as a medium of educational excellence: a comprehensive review of headmaster and teacher relations at primary schools in semenyih zone.  - simposium antar bangsa seminar dan workshop.  182-197. 

aida hanim a. hamid & abu yazid abu bakar.  (2019).  implementing special needs education in malaysia: issues and challenges.  - international journal of management and applied science.  51-54. 

abu yazid abu bakar & aida hanim a. hamid.  (2019).  issues and challenges in implementing high order thinking skills (hots) in schools: the malaysian perspective.  - international journal of management and applied science.  55-60. 

mohd fairus bin johari, aida hanim a. hamid.  (2019).  tahap persepsi guru terhadap latihan dalam perkhidmatan dan hubungannya terhadap tahap kemahiran pengajaran dan pembelajaran.  - 3rd international conference on islamic, education and law iciel 2019.  204-213. 

abu yazid abu bakar, aida hanim a. hamid.  (2019).  issues and challenges in implementing high order thinking skills (hots) in schools: the malaysian perspective.  - proceedings international conference on education, business, humanities and social sciences (icebhs) 2019.  5-10. 

noraziyanah md jais, aida hanim a. hamid.  (2019).  amalan kepimpinan multidimensi guru besar dan hubungannya dengan komitmen guru program transformasi sekolah 2025 ( ts25).  - 2nd international conference on humanities, education and society (iches 2019). 

zainie ibrahim, aida hanim a. hamid.  (2019).  the use of social media (facebook) in improving grammar proficiency among secondary school students.  - prosiding simposium prasiswazah 2019.  37-40. 

noor afifah mohd safri, aida hanim a. hamid.  (2019).  amalan penyeliaan dan hubungannya dalam meningkatkan kualiti pengajaran.  - 3rd international conference on islamic education and law 2019 (iciel). 

noraziyanah md. jais, aida hanim binti a. hamid.  (2019).  amalan kepimpinan multidimensi guru besar dan hubungannya dengan komitmen guru program transformasi sekolah 2025 ( ts2025).  - international journal of modern education.  13-26. 

norazan pamoji, aida hanim a. hamid.  (2019).  gaya kepimpinan perubahan guru besar dan hubungannya dengan motivasi guru.  - international conference of future education advances (icofea) 2019.  453-460. 

mohd izham mohd hamzah, nurul sahadila abd rani, nor aishah buang, mohamed yusoff mohd nor, azlin norhaini mansor, jamalulail abd wahab, aida hanim a. hamid, hamidah yamat.  (2019).  the strengthening process district education offices in malaysia as a learning organization: change indicators.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  1111-1128. 

mohd zamir bin haji mohd sharif, aida hanim a. hamid.  (2019).  keyakinan penguasaan subjek sains tulen bagi pelajar dlp: dari persepsi pelajar di sebuah sekolah di melaka.  - proceeding: 2nd international conference on business, humanities and education (icbhe 2019).  154-163. 

muhammad zulhadi khamis, aida hanim a. hamid.  (2019).  kepimpinan trait pengetua dan hubungannya dengan prestasi kerja guru.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) 2019.  2196-2203. 

wan rowena mohamad rusli, aida hanim a. hamid.  (2019).  perlaksanaan common european framework references (cefr) di malaysia: isu dan cabaran.  - seminar penyelidikan kebangsaan ke 6 (2019).  46-50. 

norhaziana salehuddin, aida hanim a. hamid.  (2019).  peranan mengurus dan memimpin pengetua dan guru besar di malaysia: perbezaan, persamaan dan gabungan.  - seminar penyelidikan kebangsaan ke 6 (spk-6).  60-70. 

tan chew heong, aida hanim a hamid.  (2019).  hubungan gaya kepimpinan situasi guru besar dengan amalan pengajaran guru di sekolah rendah.  - proceedings of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  735-742. 

tang sai kean, aida hanim a hamid.  (2019).  gaya kepimpinan transformasi guru besar dengan tekanan kerja guru di sekolah jenis kebangsaan cina zon pahang timur.  - international conference of future education and advances (icofea 2019).  743-757. 

siti shalizza zulkafli, aida hanim a. hamid.  (2019).  kepimpinan instruksional pengetua dalam penyeliaan pengajaran dan hubungannya dengan kualiti pengajaran guru.  - international conference of future education and advances (icofea 2019).  684-689. 

yii kwong, aida hanim a. hamid.  (2019).  amalan kepimpinan instruksional pengetua dan hubungannya dengan komitmen kerja guru di sekolah menengah daerah miri.  - international conference of future education and advances (icofea 2019).  817-824. 

tan kai yee & aida hanim a. hamid.  (2018).  kepimpinan kolaboratif guru besar dan hubungannya dengan komitmen guru terhadap sekolah.  - preceedings of the international conference of future education and advances. 

nursyafina saffiee , aida hanim a. hamid , ghazali darussalam.  (2018).  amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan guru besar terhadap keberkesanan sekolah di daerah subis.  - attarbawiy : malaysia online journal of education. 

siti norbayah sayuti, aida hanim a. hamid.  (2018).  amalan kepimpinan transformasional pengetua dan kepuasan kerja guru di sekolah amanah daerah sepang negeri selangor.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam 2018. 

ching huey yi , aida hanim a. hamid.  (2018).  amalan pengurusan konflik guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru.  - proceedings of the international conference of future education and advances. 

thilaka a/p veloosamy , aida hanim a. hamid.  (2018).  amalan kepimpinan transformasi guru besar di sekolah-sekolah tamil di daerah jempol, jelebu dan hubungan dengan kepuasan kerja guru.  - proceedings of the international conference of future education and advances.  447-454. 

kulleh anak jabu & aida hanim a. hamid.  (2018).  kepimpinan transformasional dan kualiti guru generasi "y" sekolah menengah daerah samarahan sarawak.  - international conference of future education and advances. 

muhamad lazim ab shukor, aida hanim a. hamid.  (2018).  peranan pengetua dan pelaksanaan pembelajaran berasaskan masalah dalam kalangan guru sekolah berprestasi tinggi.  - international conference of future education and advances.  547-554. 

norhayati binti md. darus , aida hanim binti a. hamid.  (2018).  kepimpinan teknologi pengetua dan hubungan terhadap kompetensi ict guru sekolah menengah kebangsaan daerah seremban dan kuala pilah.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam.  451-456. 

siti baizura mohd sarip, aida hanim a. hamid.  (2018).  amalan kepimpinan mampan guru besar.  - international conference of future education and advances.  649-652. 

alice hii pui ling, azlin norhaini mansor, jamalul lail abdul wahab, aida hanim ab hamid.  (2018).  instructional leadership and job satisfaction at vocational colleges in kuching, sarawak.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

harun baharudin, zawawi ismail, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, aida hanim a. hamid & abu yazid abu bakar.  (2018).  the contribution of vocabulary learning strategies in arabic vocabulary size.  - man in india. 

mhd subhan, mas`ud zein, akhyar, mohd hakimie zainal abidin, sallehudin ali, salleh amat, mohd izwan mahmud, aida hanim a. hamid & abu yazid abu bakar.  (2018).  evaluation and psychometric status of the self employment intentions in a sample of indonesian international students.  - international journal of engineering & technology (uae). 

azlin norhaini mansor, mohamed yusoff mohd nor, sharmini siva vikaraman, aida hanim a. hamed.  (2018).  leadership strategies to address at-risk drop-out students: case study.  - 4th international conference on lifelong education and leadership for all (iclel 2018). 

aida hanim a. hamid & azlin norhaini mansor.  (2018).  teacher perceptions of the local implementation of the district transformation programme in malaysia.  - advanced science letters. 

mohamad sattar rasul.  (2018).  national conference on the 4th industrial revolution skills development.  - sustainability in educati. 

mohamad taufiq bin jamal & aida hanim binti a. hamid.  (2018).  amalan kepimpinan lestari guru besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru di sekolah rendah berprestasi tinggi wilayah persekutuan kuala lumpur.  - seminar antarabangsa isu-isu pendidikan (ispen2018). 

abu yazid abu bakar, aida hanim a. hamid.  (2018).  perception and attitude of malaysian underprivileged students in learning esl: a preliminary case study.  - international conference on social sciences and humanities, education and teaching, science and technology, and economics and business (celscitech) 2018. 

abu yazid abu bakar & aida hanim a. hamid.  (2018).  using twitter to enhance students' esl writing: a preliminary case study.  - international journal of management and applied science (ijmas). 

wan noorhayati wan zainulddin & aida hanim a. hamid.  (2018).  kompetensi pemimpin pemangkin kecemerlangan sekolah.  - seminar pendidikan transdisiplin 2018. 

aida hanim a. hamid & abu yazid abu bakar.  (2018).  the conflict management styles in malaysia teachers training institute: a preliminary study.  - international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences (iccetbs) 2018. 

mohd izham mohd hamzah, nurul sahadila abd rani, nor aishah buang, mohamed yusoff mohd nor, azlin norhaini mansor, jamalullail abd wahab, aida hanim a. hamid & hamidah yamat.  (2018).  change indicator in malaysia district education offices as a learning organization: the strengthening process.  - 19th unesco-apeid international conference - effective school leadership for the 21st century: meeting the sustainable development goals. 

solah hudin hamat & aida hanim a. hamid.  (2018).  pengurusan konflik organisasi dari perspektif islam.  - international workshop and conference of asian studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational tecnology 2018. 

abu yazid abu bakar & aida hanim a. hamid.  (2018).  using twitter to enhance students' esl writing: a preliminary case study.  - proceedings of international conference on management, economics & social science (icmess 2018). 

imade wahyu sudrajad, mohamed yusoff mohd nor, karwono , ashairi suliman , m. ihsan dacholfany , azlin norhaini mansor , aida hanim a. hamid , ratna dewi setyowati , lismayanti.  (2018).  the relationship between professional competence and productivity and its impacts on teachers job satisfaction at junior high school rawajitu timur lampung.  - international journal of engineering & technology (uae). 

mohamad sattar rasul.  (2018).  rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti.  - rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti. 

ratna dewi setyowati , azlin norhaini mansor , mohamed yusoff mohd nor , agus sutanto , ponidi sunaryo , i made wahyu sudrajad , ashairi suliman , aida hanim a. hamid , lismayanti , m. ihsan dacholfany.  (2018).  influence of academic supervision and professional competence on teachers' productivity in vocational schools.  - journal of advanced research in dynamical & control systems. 

mohd izham mohd hamzah, nurul sahadila abd rani & aida hanim a. hamid.  (2017).  headteachers conflict management styles and teachers job satisfaction in malaysian primary schools.  - international journal of educational best practices.  38-49. 

mohd izham mohd hamzah, faridah juraime, aida hanim a. hamid, norazah nordin & noraini attan.  (2014).  technology leadership and its relationship with school-malaysia standard of education quality (school-mseq).  - international education studies.  278-285. 

jamalullail abdul wahab, aida hanim a. hamid, mohd izham mohd hamzah & nurhasyidah abdullah sani.  (2013).  strategic management in national and chinese primary school in malaysia.  - asian social science.  9(12):44-49. 

jamalullail abdul wahab, aida hanim a. hamid, mohd izham mohd hamzah & nurhasyida abdullah sani.  (2013).  strategic management in national and chinese primary school in malaysia.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

mohd izham mohd hamzah, yan wei, jamil ahmad, aida hanim a. hamid & azlin norhaini mansor.  (2013).  supervision practices and teachers` satisfaction in public secondary schools : malaysia and china.  - international education studies.  92-97. 

jamalullail abdul wahab, aida hanim a. hamid, surayati zainal & md fuad md rafik.  (2013).  the relationship between headteachers` distributed leadership practices and teachers` motivation in national primary schools.  - asian social science.  9(16):161-167. 

azlin norhaini mansor, wong kim eng, mohamad sattar rasul, mohd izham mohd hamzah & aida hanim a. hamid.  (2012).  effective classroom management.  - international education studies.  5(5):35-42.