Penerbitan Terkini

kaseh abu bakar, hakim zainal, nadzirah norudin, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  aplikasi model rasch bagi kesahan item kosa kata kerja quranic vocabulary test (qvt).  - international journal of west asian studies (ijwas).  259-287. 

ahmad nabil afif jaafar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  kesalahan tatabahasa dari aspek gender dalam kemahiran bertutur: satu analisis dalam aktiviti debat bahasa arab dalam kalangan penuntut ipt awam.  - al-qalam international online journal of arabic language studies.  132-149. 

salamiah ab ghani, muhammad nazri rostam, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, faizol azham mohamed.  (2021).  bahasa arab akademik asas.  - 1-125. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa, hakim zainal, muhammad nazri rostam.  (2021).  bahasa arab akademik lanjutan.  - 1-81. 

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan bahasa arab digital dalam microsoft teams.  - 5th international conference on teacher learning and development 2021.  286-291. 

mohamad azwan kamarudin, suhaila zailani @ ahmad, muhammad nazri rostam.  (2021).  tinjauan perbandingan respon penerimaan pelajar pascasiswazah terhadap aktiviti debat bahasa arab secara bersemuka dan secara maya.  - 1-38. 

zuraida shaadon, mohamad azwan kamarudin, nur syazwina mustapa, salamiah ab ghani, faizah jusoh, maryam abdul rahman, khairuzaman kadir.  (2021).  tanmiyah maharat al-istima wa al-fahm.  - 1-130. 

nadzirah norudin, kaseh abu bakar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  kesukaran item kosa kata kerja al-quran dalam ujian kosa kata al-quran (qvt) berdasarkan model pengukuran rasch.  - jurnal al-basirah.  47-54. 

wan azizul hakim wan aziz, mohamad azwan kamarudin, ibtisam abdullah.  (2020).  al-tawasul al-tarbawiyy: mafhumuhu wa aaliyyatuhu wa mu'awwiqatuhu.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

muhamad asri sulong, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  analisis kesalahan dalam aktiviti debat berbahasa arab dari aspek frasa al-nacat dan al-idafah.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

ahmad nabil afif jaafar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin, muhamad asri sulong.  (2020).  analisis kesalahan bahasa dan peranannya dalam konteks pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa kedua.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

maryam abdul rahman, kamariah abdul rahman, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  waqi' al-ta'lim wa al-ta'allum al-iliktruniy li maharah al-muhadathah bi al-lughah al-arabiyyah li al-tullab al-natiqin bi ghairiha: tahaddiyat wa aamal.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1-13. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman.  (2020).  using debate activity in teaching arabic speaking skill: a descriptive and analytical study.  - jurnal al-anwar.  93-109. 

al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad azwan kamarudin, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman.  (2020).  pengajaran bahasa arab fpi ukm era pandemik covid-19: suka duka guru bahasa.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

khairuzaman kadir, moktar hussain, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

ibtisam abdullah, ashinida aladdin, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  pendekatan pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa arab berteraskan standard cefr : satu kajian tahap penguasaan bahasa.  - webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  bahasa arab prakatikal.  - 61-69. 

mohamad azwan kamarudin, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, ahmad nabil afif jaafar.  (2020).  masalah bertutur bahasa arab dalam kalangan pelajar dan peranan aktiviti debat dalam menanganinya.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

khairuzaman kadir, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, faizah jusoh, zuraida shaadon, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

nur syazwina mustapa, mokhtar h, zuraida shaadon, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, muhammad fadhli i, khairuzzaman k, mariam ar, zulkifli n, mohamad azwan kamarudin, ummu hani h, al muslim m, zainuddin i, faizul am, ibtisam a, m nazri r, nurul atikah.  (2020).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar).  - al-istima' wa al-isti'ab.  124. 

mohamad azwan kamarudin, muhammad sayuti mansor.  (2020).  argumentation using maqasid alshariah by liberal muslims: a descriptive and comparative study.  - international journal of west asian studies (ijwas).  185-201. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

mohamad azwan kamarudin, salamiah ab ghani, al muslim mustapa @ ab rahim, mohd fadzli ismail.  (2020).  arah bahasa dan tatabahasa-terjemahan: tinjauan perbandingan kaedah pengajaran bahasa arab.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, faizah jusoh, ibtisam abdullah, nur abdul rahman.  (2019).  ta'lim al-lughah al-arabiyyah min khilal al-quran al-karim li al-natiqin bi ghairil arabiyyah lil-awam: khulasah tajribah barnamaj al-lughah al-arabiyyah bi al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  136-143. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman.  (2019).  ta'allum maharat al-kalam bi al-lughah al-arabiyyah min khilal nashat al-munazarah: tajribah al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  124-135. 

faizah jusoh, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zuraida shaadon.  (2019).  kemahiran menulis bahasa arab: pendekatan arah bahasa.  - 174. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

faizah jusoh, mohamad azwan kamarudin, norsyazwina mustafa, faizol azham mohamed.  (2018).  al-kitabah al-muyasarrah.  - 113. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

mohamad azwan kamarudin, nurul atiqah mohd radzi.  (2017).  tajribah talabah aldirasat alislamiyah fi altadarrub a`la fannil munazarah bi allughah al arabiyyahfi aljami`ah alwataniyyah almaliyziyyah : nazrah awwaliyyah.  - persidangan antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa kesusasteraan dan kebudayaan arab. 

salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, zainuddin ismail, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, zuraida shaadon, nur syazwina mustapa.  (2017).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017.