dr. chai kai ling

penyelidik pasca doktoral

jabatan sains kimia

 kailing@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

  • PENYELIDIK PASCA DOKTORAL