prof. madya dr. zaini bin nasohah

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 zbn@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • ZAINI NASOHAH, PhD., Profesor Madya di Pusat Kajian Syariah (PKS), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia sejak tahun 2009. Berpengalaman lebih 25 tahun dalam penyelidikan dan penulisan dalam skop Undang-undang Islam di Malaysia merangkumi Pentadbiran Undang-Undang Islam, Undang-undang Keluarga dan lain-lain isu berkaitan pelaksanaan perundangan Islam di Malaysia. Beliau mengetuai banyak projek penyelidikan berskala besar yang melibatkan dana luar dan dalam universiti. Antara penyelidikan berkenaan ialah Masalah Pendakwaan Kes Kesalahan Matrimoni di Mahkamah Syariah, Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Mahkamah Syariah, Pemerkasaan Pelantikan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah, Formula Penetapan Kadar Nafkah Anak, Prospek Hukuman Alternatif di Mahkamah Syariah, Model Pengendalian Keterangan Kanak-Kanak di Mahkamah Syariah, Model Transformasi Perundangan Zakat di Malaysia dan Model Bahasa Isyarat Perundangan di Mahkamah Syariah untuk Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran. Beliau juga menganggotai projek-projek perundingan berkaitan undang-undang keluarga, undang-undang dan fatwa Hibah, Zakat serta Baitul Mal. Penulisan beliau dalam bentuk buku karya asli diterbitkan oleh penerbit tersohor tanahair seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Penerbit UKM dan penerbit di bawah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM). Penulisan beliau juga diterbitkan dalam jurnal dan akhbar arus perdana. Beberapa kertas polisi turut berjaya diterbitkan. Beliau menganggotai beberapa jawatankuasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang kepakarannya. Antaranya adalah berkaitan Lembaga Editor Jurnal Antarabangsa, penilaian dokumen akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency (MQA)), semakan dan penambahbaikan undang-undang syariah, latihan kehakiman dan pengisian modul-modul latihan untuk Pegawai Hal Ehwal Islam. Beliau juga menerima tauliah Sijil Amalan Guaman Syarie beberapa buah negeri yang melayakkan beliau beramal sebagai Peguam Syarie.
  ZAINI NASOHAH, PhD., Associate Professor at the Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies since 2009. Experienced over 25 years in research and writing in the scope of Islamic Law in Malaysia including the Administration of Islamic Law, Family Law and other issues related to the implementation of Islamic law in Malaysia. He led many large-scale research projects involving external and internal university funds. Among the researches are the Problem of Prosecution of Matrimonial Cases in Shariah Courts, Enforcement and Implementation of Maintenance Orders in Syariah Courts, Empowerment of the Appointment of Female Judges in Sharia Courts, Formulas for Setting Child Support Rates, Alternative Punishment Prospects in Sharia Courts, Models for Handling Child Evidence in Sharia Courts, Zakat Legislation Transformation Model in Malaysia and Legal Sign Language Model in Sharia Courts for the Hearing Impaired. He is also a member of consulting projects related to family law, Hibah Law and Fatwas, Zakat and Baitul Mal. His writings in the form of books are published by famous domestic publishers such as Dewan Bahasa dan Pustaka, UKM Press and publishers under the Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM). His writings are also published in mainstream journals and newspapers. Several policy papers were also successfully published. He is a member of several committees at the national level in his field of expertise. Among them are related to the Editorial Board of International Journal, the evaluation of Malaysian Qualifications Agency (MQA) accreditation documents, review and improvement of sharia law, judicial training and completion of training modules for Islamic Affairs Officers. He also received the Certificate of Sharia Law Practice from several states which qualified him to practice as a Sharia Lawyer.

 • zaini nasohah.  (2024).  dynamics of islamic family law in facing current challenges in southeast asia.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  1-19. 

   

  mohd fadli sulaiman, zaini nasohah.  (2023).  sorotan literatur punca perceraian awal perkahwinan di malaysia.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  28-39. 

   

  nursyakirah hazban, zaini nasohah.  (2023).  penguatkuasaan undang-undang status halal premis makanan di malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-12. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  pemerkasaan institusi islam perlu pengorbanan kuasa dan perubahan sikap.  - 1. 

   

  zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  zaini nasohah.  (2024).  dynamics of islamic family law in facing current challenges in southeast asia.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  1-19. 

   

  zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

   

  nur hazirah zainal abidin, zaini nasohah.  (2023).  the complexities of implementing gazetted fatwas in malaysia's federal territories.  - mazahib - jurnal pemikiran hukum islam.  485-518. 

   

  zaini nasohah, zurul iman zakaria, zuliza mohd kusrin.  (2022).  cabaran penyeragaman undang-undang jenayah syariah di malaysia.  - international journal of islamic thought.  146-159. 

   

  mohamad omar mansu, zaini nasohah.  (2022).  committal order claims in the execution of maintenance orders: a study from the perspective of civil procedure law.  - international journal of academic research in business and social sciences.  237-245. 

   

  zaini nasohah, ahmad fakhruddin fakhrurazi.  (2023).  autoriti undang-undang pentadbiran pendidikan islam di malaysia.  - 149. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, zaini nasohah.  (2020).  penglibatan bukan islam dalam kepimpinan politik di malaysia.  - 169. 

   

  ahmad shahir makhtar, shofian ahmad, zaini nasohah, mat noor mat zain.  (2019).  tadbir urus harta dan kewangan islam di malaysia.  - 28. 

   

  zaini nasohah.  (2019).  nafkah anak dan tuntutan di mahkamah syariah.  - 119. 

   

  ahmad fakhruddin fakhrurazi, zaini nasohah.  (2019).  perkembangan undang-undang pentadbiran pendidikan islam di malaysia.  - 117. 

   

  zaini nasohah.  (2019).  al-syariah: undang-undnag keterangan islam. jilid3.  - 16. 

   

  ahmad shahir makhtar, shofian ahmad, zaini nasohah, mat noor mat zain.  (2019).  tadbir urus harta dan kewangan islam di malaysia.  - 28. 

   

  zaini nasohah.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu : isu, cabaran dan harapan.  - 18. 

   

  zaini nasohah.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 12. 

   

  zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

   

  zaini nasohah, ahmad fakhruddin fakhrurazi.  (2023).  autoriti undang-undang pentadbiran pendidikan islam di malaysia.  - 149. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, zaini nasohah.  (2020).  penglibatan bukan islam dalam kepimpinan politik di malaysia.  - 169. 

   

  zaini nasohah.  (2019).  nafkah anak dan tuntutan di mahkamah syariah.  - 119. 

   

  ahmad fakhruddin fakhrurazi, zaini nasohah.  (2019).  perkembangan undang-undang pentadbiran pendidikan islam di malaysia.  - 117. 

   

  ahmad shahir makhtar, zaini nasohah, shofian ahmad.  (2018).  transformasi perundangan zakat di malaysia.  - 119. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  perintah tatacara mal mahkamah syariah (negeri selangor) (pindaan jadual kedua dan ketiga) 2023.  - 8. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  enakmen tatacara mal mahkamah syariah (negeri selangor) (pindaan 2022).  - 12. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  pemerkasaan institusi islam perlu pengorbanan kuasa dan perubahan sikap.  - 1. 

   

  zaini bin nasohah;zuliza binti mohd. kusrin;wafaa` binti yusof;syar meeze bin mohd rashid.  (2023).  pembinaan model bahasa isyarat perundangan (bip) mahkamah syariah untuk orang kurang upaya (oku) pendengaran.  -

   

  zuliza binti mohd. kusrin;roseliza murni ab rahman;zaini bin nasohah;wafaa` binti yusof;mohd al adib bin samuri;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2023).  pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama.  -