dr. noordeyana binti tambi

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 deyana@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215686

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Noordeyana Tambi, Ph.D., Pensyarah Kanan di Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau juga merupakan Ketua Jaringan dan Industri bagi Sekretariat Jaringan dan Penjanaan (J&P) di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi tempoh 2020 sehingga 2022. Pernah menyandang jawatan Penyelaras Hubungan Antarabangsa di Sekretariat J&P bagi tempoh 2018 hingga 2020. Beliau mendapat Ijazah Doktor Falsafah (Pembangunan Komuniti) daripada Universiti Putra Malaysia (UPM). Bidang kepakaran beliau adalah Pembangunan Komuniti, Pembangunan Pelancongan serta Perancangan Bandar dan Wilayah. Penyelidikan terkini beliau adalah berkaitan kelestarian komuniti menerusi strategi pembangunan lestari, pembangunan lokal, kemiskinan bandar, peniaga kecil bandar, komuniti lestari bandar dan usaha-usaha pemerkasaan belia serta generasi Z. Noordeyana Tambi, Ph.D., Senior Lecturer in Development Science Program, Center for Development, Social and Environmental Studies (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Currently, she holds an administration position as the Head of Networking and Industry for the Secretariat of Networking and Generation (J&P) at the Faculty of Social Sciences and Humanities from 2020 to 2022. Previously, she held the position of International Relations Coordinator at the J&P Secretariat for the period 2018 to 2020. She holds a Doctor of Philosophy (Community Development) from Universiti Putra Malaysia (UPM). Her areas of expertise include Community Development, Tourism Development and Urban and Regional Planning. Her resent researches are on sustainable community through sustainable development strategies, local development, urban poverty, urban small business, urban sustainable communities especially empowerment on youth and generation Z.

 • noordeyana tambi.  (2021).  impak pkp terhadap kesejahteraan komuniti.  - 2-12. 

   

  mawar safei, noordeyana tambi, ermy azziaty rozali.  (2021).  usman awang dan sedili: hubungan daripada pelancongan kesusasteraan dunia.  - geografia-malaysian journal of society & space.  340-354. 

   

  noordeyana tambi & ummu liyana halim.  (2021).  awareness of community on the conservation of heritage buildings in george town, penang.  - the 12th international malaysian studies conference (msc12).  1-9. 

   

  seiful anuar abdul khalid, suhana saad, abd. hair awang, noordeyana tambi.  (2021).  analisis perbandingan amalan pembentukan integriti polis antara negara asia pasifik: satu kajian literatur.  - e-bangi.  300-316. 

   

  kadir arifin, noordeyana tambi.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 328. 

   

  mawar safei, noordeyana tambi, ermy azziaty rozali.  (2021).  usman awang dan sedili: hubungan daripada pelancongan kesusasteraan dunia.  - geografia-malaysian journal of society & space.  340-354. 

   

  ummu liyana halim, noordeyana tambi.  (2021).  awareness of community on the conservation of heritage buildings in george town, penang.  - journal of the malaysian institute of planners.  114-126. 

   

  noordeyana tambi, asnarulkhadi abu samah, hanina halimatusaadiah hamsan & marof redzuan.  (2016).  jenis dan tahap pemilikan modal peniaga bazar larut malam: kajian kes di lembah klang, malaysia.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  61-74. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, jamiah manap, arena che kasim, mohd. nasir selamat, noordeyana tambi, & fazilah idris.  (2015).  does classroom characteristic truly stimulate learning motivation and performance? reporting from malaysian undergraduates perception.  - asian social science.  84-95. 

   

  noordeyana tambi, mohd shah redza musa.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 32. 

   

  noordeyana tambi, nor zalina harun.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 10. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

   

  zurinah tahir, mohd fuad mat jali, noordeyana tambi.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

   

  noordeyana tambi, nor zalina harun.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 10. 

   

  noordeyana tambi, mohd shah redza musa.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 32. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  noordeyana tambi, nor azrul mohd zin, zurinah tahir.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 8. 

   

  zurinah tahir, mohd fuad mat jali, noordeyana tambi.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

   

  kadir arifin, noordeyana tambi.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 328. 

   

  noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

   

  noordeyana tambi, jamiah manap & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 216. 

   

  jumaat h.adam, muhammad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 261. 

   

  jumaat h. adam, muhamad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  biokejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 259. 

   

  noordeyana tambi.  (2021).  impak pkp terhadap kesejahteraan komuniti.  - 2-12. 

   

  noordeyana tambi & ummu liyana halim.  (2021).  awareness of community on the conservation of heritage buildings in george town, penang.  - the 12th international malaysian studies conference (msc12).  1-9. 

   

  noordeyana binti tambi;suhana binti saad.  (2021).  tren penggunaan aplikasi whatsapp dalam kalangan penjawat awam di malaysia.  -

   

  noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5. 

   

  noordeyana tambi, suhana saad.  (2020).  tren penggunaan aplikasi whatsapp dalam kalangan penjawat awam di malaysia.  - 1-5.