dr. amirul hafiz bin mohd nasir

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 amirul@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Amirul Hafiz Mohd Nasir, CA (M), FCCA (UK), adalah pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti (GRACE) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau memiliki ijazah Doktor Falsafah Perakaunan dari Deakin University, Melbourne dan merupakan penerima anugerah Deakin University Postgraduate Research Scholarship, Golden Key Award, MICPA Best Accounting Graduate dan Anugerah Tun Razak UKM. Minat penyelidikan beliau terkini adalah berkenaan peranan juruaudit dalaman, permintaan dan penawaran juruaudit luaran, pelaporan juruaudit, kualiti audit dan pelaporan kewangan dan ramalan aliran tunai. Beliau telah mengarang sebuah buku dan menulis beberapa kertas penyelidikan dan pada masa yang sama mengajar kursus pengauditan dan perakaunan kewangan untuk pelajar diperingkat sarjana muda dan pascasiswazah. Beliau juga telah membentangkan kertas kerja dalam persidangan tempatan dan antarabangsa seperti di Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) Conference, the Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium, the Annual Australian National Centre for Audit and Assurance Research (ANCAAR) Conference, and the International Accounting & Finance Doctoral Symposium. Sebagai seorang Akauntan Bertauliah dan Felo di Association of Certified Chartered Accountants UK (ACCA), Dr Amirul telah mempunyai pengalaman kerjaya yang luas sebagai juruaudit dan pegawai kewangan korporat di syarikat multinasional sebelum menyertai UKM. / /
  Dr Amirul Hafiz Mohd Nasir, CA (M), FCCA (UK), is a lecturer at the Center for Governance Resilience and Accountability Studies (GRACE) of Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). He holds Doctor of Philosophy in Accounting from Deakin University, Melbourne and was a recipient of Deakin University Postgraduate Research Scholarship, Golden Key Award, MICPA Best Accounting Graduate and UKM’s Tun Razak Award. His current research interest is in studying the internal auditor’s roles, external auditor’s demand and supply, auditor’s reporting, audit and financial reporting quality, and cash flow predictability. He has authored a book and written several research papers while teaching auditing and financial accounting for both undergraduate and post-graduate level students. He also has presented papers in both local and international conferences such as the Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) Conference, the Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium, the Annual Australian National Centre for Audit and Assurance Research (ANCAAR) Conference, and the International Accounting & Finance Doctoral Symposium. As a Chartered Accountant and a Fellow of the Association of Certified Chartered Accountants UK (ACCA), Dr Amirul has a vast career experience as auditor and corporate financier for a multinational company prior to joining UKM.

 • mohd rizal bin palil;mohd. zamri bin murah;maizatulakma binti abdullah;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  sistem pemarkahan peperiksaan automatik – kursus perakaunan dan percukaian.  -

   

  amirul hafiz bin mohd nasir;hawati binti janor.  (2023).  the cash conversion cycle spread: malaysian evidence.  -

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  mohd mohid rahmat, hamezah md nor, intan maiza abd rahman, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  auditor-client relationship, audit firm reputation, and trends of key audit matters disclosure.  - 1-5. 

   

  yousif taha yaseen, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  a bibliometric analysis of ifrs adoption.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2019).  laporan audit luaran di malaysia: analisis eksploratori perkara utama audit.  - asian journal of accounting and governance.  1-10. 

   

  siti nur awadah adenan, mohd hasimi yaacob, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  isi-isu kontemporari kewangan, perbankan dan pelaburan.  - 3. 

   

  siti nur awadah adenan, mohd hasimi yaacob, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  isi-isu kontemporari kewangan, perbankan dan pelaburan.  - 3. 

   

  mohd nasir mohd yatim, amirul hafiz mohd nasir.  (2008).  the principles and practices of islamic banking and finance.  - fourth edition.  227. 

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  mohd rizal bin palil;mohd. zamri bin murah;maizatulakma binti abdullah;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  sistem pemarkahan peperiksaan automatik – kursus perakaunan dan percukaian.  -

   

  mohd mohid rahmat, hamezah md nor, intan maiza abd rahman, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  auditor-client relationship, audit firm reputation, and trends of key audit matters disclosure.  - 1-5. 

   

  amirul hafiz bin mohd nasir;hawati binti janor.  (2023).  the cash conversion cycle spread: malaysian evidence.  -

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19.  - 1-43.