dr. fadlan bin mohd othman

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 fadlan@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Fadlan bin Mohd Othman, yang juga dikenali sebagai Dr Fadlan Othman atau DFO, dilahirkan pada 23 Mac 1975 di Tanjung Karang, Selangor. Beliau melanjutkan pengajian di Fakulti Dakkwah dan Usuluddin, Universiti Islam, al-Madinah al-Munawwarah, Arab Saudi. Seterusnya beliau menyambung pengajian dalam bidang pengajian Tafsir al-Quran di Fakulti Pengajian Islam, UKM. Disertasi master beliau adalah berkaitan metodologi ahli tafsir tersohor di Arab Saudi iaitu al-Shaykh Abdul Rahman al-Sa‘di dalam kitab tafsirnya Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. Di peringkat PhD pula, beliau menceburi bidang pengajian Hadis dan Sunnah di Fakulti Ilmu Wahyu, UIAM. Penyelidikan PhD beliau adalah berkaitan metode interaksi hadith di sisi al-Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya al-Tahrir wa al-Tanwir. Dr Fadlan Othman berkhidmat di Pusat Kajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Jawatan terkini beliau adalah Timbalan Dekan Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Beliau pernah dipinjamkan ke al-Madinah International University, Kuala Lumpur sebagai Ketua Eksekutif/Rektor selama dua tahun; 2020 dan 2021. Beliau juga merupakan salah seorang khatib di Masjid Kedutaan Arab Saudi, Kuala Lumpur. Dr Fadlan Othman sering berbicara tentang al-Quran dan al-Sunnah dalam pelbagai wacana. Perkongsian beliau sering berkisar tentang petunjuk al-Quran, petunjuk Sunnah dan praktikal Takhrij Hadis. Kajian beliau pula adalah berkaitan Ilmu Hadis, Huraian Hadis, Takhrij Hadis, Kajian Hadis di Malaysia serta Pengajaran dan Pembelajaran Hadis.
  Fadlan bin Mohd Othman, also known as Dr Fadlan Othman or DFO, was born on 23 March 1975 in Tanjung Karang, Selangor. He continued his studies at the Faculty of Dakwah and Usuluddin, Islamic University, al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia. He then continued his studies in the field of Tafsir al-Quran at the Faculty of Islamic Studies, The International University of Malaysia (UKM). His master`s dissertation is related to the methodology of Saudi Arabia`s well-known scholar and Quran Interpreter, al-Shaykh Abdul Rahman al-Sa`di in his book Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. At PhD level, he ventured into the field of Hadith and Sunnah studies at the Faculty of Islamic Revelation Knowledge, International Islamic University Malaysia (IIUM. His PhD research is related to the method of interaction of hadith by al-Imam Ibn Ashur in his book of tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Dr Fadlan Othman serves at Research Centre for Quran and Sunnah, Faculty of Islamic Studies, The International University of Malaysia (UKM). His current position is Deputy Dean of Postgraduate Program for Faculty of Islamic Studies. He was seconded to al-Madinah International University, Kuala Lumpur as Chief Executive/Rector for two years; 2020 and 2021. He is also one of the khatib at the Saudi Embassy Mosque, Kuala Lumpur. Dr Fadlan Othman often speaks of the Quran and Sunnah in various discourses. His sharing often revolves around the guidance of the Quran, the guidance of Sunnah and the practical of Takhrij Hadith. His research interests are related to Hadith, Hadith Description, Takhrij Hadith, Hadith Studies in Malaysia as well as Teaching and Learning of Hadith.

 • nur adilah amiruddin, fadlan mohd othman.  (2023).  menjawab kebatilan tawassul para habib.  - 158. 

   

  mohd nazri ahmad, hamdi ishak, mohd akil muhamed ali, fadlan mohd othman, mohd manawi mohd akib.  (2023).  metode pengaplikasian pendalilan al-qur'an al-karim.  - tinta artikulasi membina ummah.  90-104. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  mohd farhan md ariffin, ibrahim adham mohd rokhibi, najah nadiah amran, mohd nazri ahmad, fadlan mohd othman.  (2023).  falasi dalam pendalilan hadith (istidlal al-hadith).  - islamiyyat.  61-74. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2016).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 38 no 1 2016.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  shafiza shafie, fadlan mohd othman.  (2015).  garis panduan bagi pendakwah wanita di televisyen dalam aspek penampilan berdasarkan al-quran.  - islamiyyat. 

   

  fadlan mohd othman, latifah abdul majid, muhammad al firdaus awang kesah, aminudin basir @ ahmad, shumsudin yabi.  (2022).  takhrij al-hadith in the book of anak kunci syurga by al-mandili.  - international journal of academic research in business and social sciences.  355-364. 

   

  ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, mohd fauzi mohd amin, muhamad rozaimi ramle.  (2016).  the fabricated hadith: a review on its implication to society.  - ponte international scientific researches journal.  414-422. 

   

  abur hamdi usman, mohammad fattah, mohd fauzi mohd amin, wan nasyrudin wan abdullah, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir.  (2015).  the ules of interpretation: how do al-`am and al-khas applied in shihab`s exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

   

  usman a.h., fattah m., amin m.f.m., abdullah w.n.w., othman f.m., kadir m.n.a..  (2015).  the rules of interpretation: how do al-'?m and al-kh?? applied in shihab's exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

   

  mohd arif nazri, lutpi mustafa, fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman & mohd fauzi mohd amin.  (2015).  the intellectuality of al-dihlawi : a review on his contribution in science of prophetic tradition.  - mediterranean journal of social sciences.  302-308. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-fatihah hingga surah al-ma'idah.  - 351. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

   

  fadlan mohd othman, mohd riduan khairi.  (2020).  raja dan rakyat berpisah tiada.  - 15. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

   

  haziyah hussin, ridzwana sirajuddin & fadlan mohd othman.  (2016).  maqasid al-quran peranan dan pembudayaan.  - 14. 

   

  izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

   

  fadlan moth othman, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, muhd najib abd kadir, jaafary awang, yuhanaza hasbullah.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 80-89. 

   

  nur adilah amiruddin, fadlan mohd othman.  (2023).  menjawab kebatilan tawassul para habib.  - 158. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  fadlan othman.  (2022).  praktikal takhrij hadis langkah demi langkah melalui aplikasi ensiklopedi hadits.  - 70. 

   

  fadlan othman.  (2022).  asas takhrij hadis: persiapan untuk mendepani hadis-hadis yang viral.  - 53. 

   

  muhammad hasan said iderus,latifah abdul majid, fadlan mohd othman.  (2021).  kedudukan hadis mursal menurut al shaikh muhammad al kandahlawiyy dalam kitab awjaz al masalik ila muwatta malik.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-9. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, najah nadiah amran, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, mohd yakub @ zulkifli mohd yusoff.  (2021).  pembukuan tafsir tuan guru dato seri haji abdul hadi awang.  - 1-68. 

   

  mohd arif bin nazri;ahamad asmadi bin sakat;latifah binti abdul majid;najah nadiah binti amran;fadlan bin mohd othman.  (2019).  pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah.  -

   

  fadlan mohd otman.  (2018).  manusia munafik seperti batang kayu yang tersandar.  - majalah al-islam. 

   

  fadlan mohd othman.  (2018).  kurniaan allah terhadap hambanya.  - majalah al-islam.