dr. mohd manawi bin mohd akib

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 manawi@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Manawi Mohd Akib memperoleh Ijazah Sarjana Muda daripada Universiti al-Azhar, Mesir dalam bidang Tafsir Wa Ulum al-Qur’an pada tahun 2006, Ijazah Sarjana daripada Universiti Malaya pada tahun 2011 dalam bidang Pemikiran Islam, dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Falsafah Islam pada tahun 2018 di Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan pensyarah universiti di Pusat Kajian al-Qu’an dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Dakwah & Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) pada Julai 2017 hingga Febuari 2020 dan pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM cawangan Dungun, Terengganu pada tahun 2011-2012. Beliau juga merupakan pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia, OUM dan di Program Pengajian Usuluddin, Unit Pengajian Awam (UMCCED) sejak tahun 2014 sehingga kini. Bidang penyelidikannya ialah falsafah Islam, pemikiran Islam, Akidah dan Tafsir al-Qur’an dan akhlak. Beliau telah menghasilkan sebuah buku terbitan Dewan Bahasa & Pustaka (DBP) pada tahun 2018 yang bertajuk “Gambaran Syurga Menurut Fakhr al-Din al-Razi”, di samping empat artikel berindeks Scopus/ESCI dan 17 penulisan berwasit di dalam beberapa jurnal dan prosiding berkaitan bidang ini. Beliau juga terlibat dalam empat geran penyelidikan daripada Universiti Malaya dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

 • mohd manawi mohd akib, che zarrina saari, sharifah basirah syed muhsin.  (2021).  psikologi islam penciptaan al-nafs dan kekekalannya menurut ibn sina dan al-ghazali.  - jurnal al-basirah.  19-31. 

   

  wan fakhrul razi wan mohamad, abdul hadi awang, mohd manawi mohd akib, syamim zakwan rosman, muhammad fakhrur razi shahabudin.  (2021).  elemen akidah dalam surah yasin: satu sorotan awal.  - jurnal pengajian islam.  12-20. 

   

  mohd hasrul shuhari, mohammed muneerdeen olodo al shafii, aman daima md. zain, wan hishamudin wan jusoh, mohd manawi mohd akib.  (2020).  the importance of using augmented reality in the study of kubra al-yaqiniyyat.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1268-1275. 

   

  wan saleha wan sayed, mohd hasrul shuhari, mohammed muneerdeen olodo al shafii, mohd shaifulbahri abdullah, mohd manawi mohd akib.  (2020).  a study on the literary works of shaykh ihsan dahlan.  - international journal of the academic research in business & social sciences.  1289-1297. 

   

  mohd hasrul shuhari, muhammad nasri hassan basri, nur solehah mohd yazid, siti hajar mohamad yusoff, norhashimah yahya, mohd manawi mohd akib.  (2020).  the credibility of imam al-shafi'i in his journey for finding scientific knowledge.  - international journal of advanced science and technology.  13131-13139. 

   

  mohd manawi mohd akib, che zarrina sa'ari, sharifah basirah syed muhsin, abur hamdi usman.  (2020).  wacana tokoh & kemasyarakatan dalam pengajian islam.  - 11.