prof. madya dr. mohammad fadzeli bin jaafar

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. Telefon Rasmi :  6549

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Berpengalaman dalam penyelidikan linguistik, khususnya sosiolinguistik, sosiopragmatik, stilistik dan sintaksis.

 • neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2023).  kajian intertekstualiti menerusi bahasa dan kepimpinan.  - jurnal linguistik.  34-47. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2023).  penanda pengenukaan topik dalam wacana pedagogi: satu analisis wacana kritis.  - gema online journal of language studies.  75-93. 

   

  hayati lateh, mohammad fadzeli jaafar, chong shin.  (2023).  sikap dan persepsi penutur dialek melayu satun dalam pengekalan bahasa ibunda.  - international journal of the malay world and civilisation.  77-88. 

   

  natsue hieda, nor hashimah jalaluddin, mohammad fadzeli jaafar.  (2022).  penolakan ajakan dalam rangkaian sosial dari perspektif sosiopragmatik.  - kemanusiaan.  71-96. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2022).  bahasa melayu dan kepimpinan: analisis intertekstualiti.  - prosiding seminar kebangsaan linguistik (slik2022).  286-291. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema online® journal of language studies.  52-69. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, idris aman, norsimah mat awal.  (2017).  morfosintaksis dialek negeri sembilan dan dialek minangkabau.  - gema online journal of language studies.  177-191. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, idris aman & norsimah mat awal.  (2017).  aspek kesejajaran dalam perbilangan adat berdasarkan analisis stilistik.  - akademika.  279-290. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  gaya ujaran dalam teks kesusasteraan melayu.  - jurnal komunikasi. 

   

  midiyana mohamad & mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  anafora dalam teks ilmiah:pendekatan analisis kontrastif.  - gema online journal of language studies.  137-150. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2023).  penanda pengenukaan topik dalam wacana pedagogi: satu analisis wacana kritis.  - gema online journal of language studies.  75-93. 

   

  natsue hieda, nor hashimah jalaluddin, mohammad fadzeli jaafar.  (2022).  penolakan ajakan dalam rangkaian sosial dari perspektif sosiopragmatik.  - kemanusiaan.  71-96. 

   

  natsue heida, nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar.  (2021).  penolakan ajakan dalam bahasa jepun oleh informan melayu: analisis strategi dan kesan kesantunan.  - gema online journal of language studies.  148-165. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal.  (2020).  variasi linguistik di greater kl.  - gema online journal of language studies.  83-95. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema online® journal of language studies.  52-69. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2022).  penyelidikan linguistik melayu.  - 221. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, thilagawathi shanmuga nathan.  (2021).  sikap dan penguasaan bahasa: greater kl.  - 96. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 9. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu-isu dalam linguistik.  - 193. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 6. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 9. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 6. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

   

  mohammad fadzeli jaafar & intan safinaz zainudin.  (2016).  linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa.  - xiii - xx. 

   

  sakinah nik muhammad naziman, mohammad fadzeli jaafar & sharifah raihan syed jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 16. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2022).  penyelidikan linguistik melayu.  - 221. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, thilagawathi shanmuga nathan.  (2021).  sikap dan penguasaan bahasa: greater kl.  - 96. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu-isu dalam linguistik.  - 193. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2017).  stilistik dalam cereka.  - 156. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 140. 

   

  n. lia marliana, mohammad fadeli jaafar & harishon radzi.  (2022).  pemerkasaan bahasa melayu melalui wacana kepimpinan.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-11 (salpbm xi).  1-16. 

   

  zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

   

  fazal mohamed bin mohamed sultan;mohammad fadzeli bin jaafar.  (2022).  kajian impak risalah mpob terhadap pekebun kecil kelapa sawit: satu analisis kebolehbacaan di sabah.  -

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2021).  penanda pengemukaan topik dalam wacana pedagogi semasa aktiviti microteaching.  - seminar kebangsaan penyelidikan & intervensi amalan bilik darjah.  1-12. 

   

  mohammad fadzeli bin jaafar;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;mohammed azlan mis;chong shin.  (2021).  transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl.  -