prof. dr. nik mohd rahimi bin nik yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian kepelbagaian pendidikan

 nik@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Bertugas di Jabatan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran Fakulti Pendidikan. Bidang kepakaran bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Kurikulum Pendidikan Bahasa. Penyelidikan semasa dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab, iaitu kemahiran berbahasa, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

 • muhammad sofwan bin mahmud;nik mohd rahimi bin nik yusoff;siti mistima binti maat.  (2024).  meneroka pelaksanaan penyoalan lisan dalam pengajaran matematik guru cemerlang di sekolah menengah.  -

   

  nurazizah maarup, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, hafizhah zulkifli, nurul husna abdul aziz.  (2023).  instrumen efikasi kendiri bahasa arab (iekba): kesahan dan kebolehbacaan.  - persidangan inovasi pendidikan islam antarabangsa kali pertama 2023 (iiiec).  1-3. 

   

  nurazizah maarup; harun baharudin; nik mohd rahimi nik yusoff.  (2023).  penilaian instrumen tatabahasa bahasa arab (petba).  - international competition for educational innovation & research.  1-5. 

   

  norjayah rekain, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2023).  effects of differentiated teaching approaches on mastery of writing skills in year 4 arabic language.  - jurnal afaq lughawiyyah.  241-251. 

   

  noor shamshinar zakaria, nor azhan norul azmi, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2023).  challenges of education in the digital era: consistency of lifelong learning motivation among arabic language teachers.  - attarbawiy: malaysian online journal of education.  68-79. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2013).  cognitive and metacognitive learning strategies among arabic language students.  - interactive learning environment.  21(3):290-300. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  kamarulzaman abdul ghani, ahmad sabri noh, nik mohd rahimi.  (2017).  ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa arab dan hubungannya dengan tahap kebolehbacaan teks di malaysia.  - gema online journal of language studies.  152-166. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  supporting our lost boys a research on gender-based science educations hidden curriculum in malaysia.  - international journal of learning, teaching and educational research.  160-174. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  experiencing feedback channels during online research supervision: a perspective by preclinical students.  - international journal of learning, teaching and educational research.  228-243. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  conceptualization of e-professionalism among physics student teachers.  - international journal of evaluation and research in education (ijere).  1346-1355. 

   

  muhammad safreen shafie, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  teaching methodology in kitab "pelita penuntut": a vice versa of understanding from the teachers perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2052-2067. 

   

  haryati yaacob, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2022).  thematic review of arabic speaking skills problems among non-native speakers.  - journal of pharmaceutical negative results.  3791-3802. 

   

  hamizul mahmud, nik mohd rahimi.  (2015).  design and development of arabic online games: a conceptual paper.  - international conference on new horizons in education, inte 2014 (procedia social and behavioral science).  1428-1433. 

   

  kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, wan haslina wah.  (2011).  value and resource management strategies among students of arabic as a third language course.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  aisah hasmam, nik mohd rahimi.  (2010).  types of text in book for learning arabic as a second language: a document analysis.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

   

  zamri mahamod, yahya othman, jamaludin badusah & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 29: 371-384. 

   

  nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aminuddin ab. rahman, wan normeza wan zakaria & zamri mahamod.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 16: 207-217. 

   

  tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  muhammad sofwan bin mahmud;nik mohd rahimi bin nik yusoff;siti mistima binti maat.  (2024).  meneroka pelaksanaan penyoalan lisan dalam pengajaran matematik guru cemerlang di sekolah menengah.  -

   

  nurazizah maarup, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, hafizhah zulkifli, nurul husna abdul aziz.  (2023).  instrumen efikasi kendiri bahasa arab (iekba): kesahan dan kebolehbacaan.  - persidangan inovasi pendidikan islam antarabangsa kali pertama 2023 (iiiec).  1-3. 

   

  hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

   

  nurazizah maarup; harun baharudin; nik mohd rahimi nik yusoff.  (2023).  penilaian instrumen tatabahasa bahasa arab (petba).  - international competition for educational innovation & research.  1-5. 

   

  zamri bin mahamod;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2022).  pembangunan indeks jati diri bahasa melayu rakyat malaysia .  -