dr. suhaila binti zailani @ ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

No. sambungan :  0389215580

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • SUHAILA ZAILANI @ HJ. AHMAD merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Terjemahan Arab-Melayu, Sosiolinguistik dalam penterjemahan dan Kemahiran Bahasa Arab. Pernah megetuai beberapa penyelidikan antaranya: Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur`an untuk Orang Awam di Malaysia, Kaedah penterjemahan kata kerja bantu dalam Novel al-Ayyam karya Taha Husayn, Teori Terjemahan Arab-Melayu dalam Karya Asli dan Karya Terjemahan Ulama Melayu Nusantara, Pembinaan Modul Praktis Morfologi Arab berasaskan aplikasi papan permainan, Praktis Perkamusan Arab Klasik, Moden dan Kontemporari Menggunakan Pendekatan Etimologi dan Morfologi, Pemantapan Bahasa Arab Melalui Medium Muaskar Lughawi (Kem Bahasa Arab) dan Pemurnian Modul Aplikasi Nahu, Sarf dan Kamus untuk kegunaan Kem Modul Bahasa Arab Akademik. Sering menyertai pertandingan inovasi pendidikan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran anjuran fakulti, universiti dan kebangsaan, antaranya memenangi pingat emas dalam K-Novasi UKM 2018 dan 2019 bagi poster bertajuk: “Gamifikasi Satu Minit, Apa kata Pelajar?” dan “Gamifikasi untuk Pengukuhan Morfologi Arab.” Selain bertanggungjawab mengadakan Kem Modul Bahasa Arab Akademik untuk Pelajar Pasca-Siswazah, Mu’askar Luhawi untuk pelajar prai-siswazah, beliau juga sering dijemput oleh Institusi dan Sekolah-sekolah untuk mengendalikan program Aplikasi Papan Permainan, Eksplorasi Bahasa Arab dan Kem Bahasa Arab.

 • zafirah hanisah abdul karim, hakim zainal, suhaila zailani @ ahmad.  (2020).  kajian literatur maf'ul mutlaq.  - bitara: international journal of civilizational studies and human sciences.  97-106. 

   

  nabilah halim, suhaila zailani hj ahmad.  (2020).  penterjemahan isti'arah kepada metafora dalam kajian-kajian lepas.  - jurnal sains insani.  118-125. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad & hakim zainal.  (2020).  impak pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  10-21. 

   

  muhammad arif yahya, suhaila zailani ahmad.  (2020).  the covid 19 pandemic and challenges faced when implementing online learning by lecturers at the faculty of islamic studies in universiti kebangsaan malaysia.  - 6 th international conference on lifelong education and leadership for all - iclel 2020.  1. 

   

  muhammad arif yahya, suhaila zailani ahmad.  (2020).  the covid 19 pandemic and challenges faced when implementing online learning by lecturers at the faculty of islamic studies in universiti kebangsaan malaysia.  - 6th international conference on lifelong education and leadership for all iclel 2020.  147. 

   

  wan siti fatimatul akmal w. hassan, suhaila zailani @ ahmad.  (2019).  strategi dan panduan kesantunan bahasa menurut perspektif islam.  - islamiyyat - the international journal of islamic studies.  117-124. 

   

  suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  salmah ahmad & suhaila zailani @ ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 9. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  faizah jusoh & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  permainan cari kata bahasa arab.  - 83. 

   

  maheram ahmad, rahmah abd al-wahid abdullah kassim & suhaila ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-saudiah wa maliziya.  - 14. 

   

  salmah ahmad & suhaila zailani @ ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 9. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  maheram ahmad, rahmah abd al-wahid abdullah kassim & suhaila ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-saudiah wa maliziya.  - 14. 

   

  salamiah ab. ghani, izziah suryani mat resad arshad & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 10. 

   

  suhaila zailani @ hj. ahmad & nurul iman mohd anuar kamal.  (2016).  islam di negeri sembilan.  - 13. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad & salmah ahmad.  (2017).  kajian teks arab = dirasah al-nusus al-arabiah.  - 65. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  faizah jusoh & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  permainan cari kata bahasa arab.  - 83. 

   

  salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

   

  muhammad arif yahya, suhaila zailani ahmad.  (2020).  the covid 19 pandemic and challenges faced when implementing online learning by lecturers at the faculty of islamic studies in universiti kebangsaan malaysia.  - 6th international conference on lifelong education and leadership for all iclel 2020.  147. 

   

  muhammad arif yahya, suhaila zailani ahmad.  (2020).  the covid 19 pandemic and challenges faced when implementing online learning by lecturers at the faculty of islamic studies in universiti kebangsaan malaysia.  - 6 th international conference on lifelong education and leadership for all - iclel 2020.  1. 

   

  ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2019).  analisis simbol terhadap terjemahan sajak di hadapan al-quran karya kemala ke dalam bahasa arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  105-119. 

   

  suhaila zailani @ hj. ahmad, muhammad rabbani mazlan.  (2019).  pembelajaran bahasa arab untuk generasi y dan z di malaysia.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  1-16. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal.  (2019).  pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  54-70.