dr. suhaila binti zailani @ ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

 suzail@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • SUHAILA ZAILANI @ HJ. AHMAD merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Terjemahan Arab-Melayu, Sosiolinguistik dalam penterjemahan dan Kemahiran Bahasa Arab. Pernah mengetuai beberapa penyelidikan antaranya: Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur`an untuk Orang Awam di Malaysia, Kaedah penterjemahan kata kerja bantu dalam Novel al-Ayyam karya Taha Husayn, Teori Terjemahan Arab-Melayu dalam Karya Asli dan Karya Terjemahan Ulama Melayu Nusantara, Pembinaan Modul Praktis Morfologi Arab berasaskan aplikasi papan permainan, Praktis Perkamusan Arab Klasik, Moden dan Kontemporari Menggunakan Pendekatan Etimologi dan Morfologi, Pemantapan Bahasa Arab Melalui Medium Muaskar Lughawi (Kem Bahasa Arab) dan Pemurnian Modul Aplikasi Nahu, Sarf dan Kamus untuk kegunaan Kem Modul Bahasa Arab Akademik. Sering menyertai pertandingan inovasi pendidikan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran anjuran fakulti, universiti dan kebangsaan, antaranya memenangi pingat emas dalam K-Novasi UKM 2018 dan 2019 bagi poster bertajuk: “Gamifikasi Satu Minit, Apa kata Pelajar?” dan “Gamifikasi untuk Pengukuhan Morfologi Arab.” Selain bertanggungjawab mengadakan Kem Modul Bahasa Arab Akademik untuk Pelajar Pasca-Siswazah, Mu’askar Luhawi untuk pelajar prai-siswazah, beliau juga sering dijemput oleh Institusi dan Sekolah-sekolah untuk mengendalikan program Aplikasi Papan Permainan, Eksplorasi Bahasa Arab dan Kem Bahasa Arab.

 • amani hakim, suhaila zailani @ hjahmad, kaseh abu bakar.  (2024).  design and development of arabic language camp for postgraduate islamic studies.  - ijaz arabi: journal of arabic learning.  376-388. 

   

  mohamad azwan kamarudin, norliza othman, suhaila zailani @ ahmad, amani hakim.  (2024).  analisis kaedah pembentukan istilah media dalam kamus inggeris-arab.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  199-215. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah, kaseh abu bakar.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, mohd taufik ariffin.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, shafikah kamarudin.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  wan siti fatimatul akmal w. hassan, suhaila zailani @ ahmad.  (2019).  strategi dan panduan kesantunan bahasa menurut perspektif islam.  - islamiyyat - the international journal of islamic studies.  117-124. 

   

  nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarizan asbulah.  (2023).  elevating arabic vocabulary kearning: a dive into digital gaming applications.  - international jounal of academic research in progressive education and development.  701-713. 

   

  amin al-hadi ab hadi, iqbal hamdan, suhaila zailani.  (2023).  methods of mass media terminology creation from english to arabic.  - international journal of advanced research (ijar).  510-521. 

   

  nurul asma mazlan, nik mahfuzah nik mat, nur aqilah norwahi, zamri arifin, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  students' emotional exhaustion during open and distance learning (odl) due to covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in progressive education, development (ij-arped).  518-525. 

   

  wan azman wan mohammad, suhaila zailani hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  a literature review on quranic linguistics as a psychospiritual therapy medium.  - international journal of advanced research (ijar).  232-241. 

   

  nurul asma mazlan, zamri arifin, suhaila zailani, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad, mohd norazmi nordin, mohd arafat jaafar.  (2022).  indicators for arabic language lectures' competencies in universiti teknologi mara on teaching effectiveness: a hybrid pls-sem modelling approach.  - central asia and the caucasus.  1603-1617. 

   

  suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, izzatul liyana abdullah.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, mohd taufik ariffin.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, shafikah kamarudin.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  isu-isu bahasa dan kebudayaan arab.  - 12. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2023).  aplikasi papan permainan morfologi arab.  - 135. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, izzatul liyana abdullah.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, mohd taufik ariffin.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, shafikah kamarudin.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  isu-isu bahasa dan kebudayaan arab.  - 12. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, nurul iman mohd anuar kamal.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 213. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah, kaseh abu bakar.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2023).  aplikasi papan permainan morfologi arab.  - 135. 

   

  nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  penterjemahan hadis dan istilah keagamaan.  - 119. 

   

  wan siti fatimatul akmal wan hassan, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  strategi terjemahan aspek kesantunan bahasa.  - 136. 

   

  noor syafiqah ahamadi palah, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  gambaran sikap masyarakat dalam peribahasa.  - 125. 

   

  ku nursyafia ku abdul halim, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  tinjauan literatur pembelajaran berasaskan perkhemahan dan pengetahuan silang budaya.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (kospati 5.0).  1-15. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, wan azman wan mohammad.  (2023).  modul inpaq: reka bentuk pembangunan modul bahasa arab khusus untuk pendidikan sahsiah pesalah juvana.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2023.  1-20. 

   

  raudzah sheikh salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2023).  penterjemahan komik melayu ke bahasa arab satu kajian literatur.  - kolokium antarabangsa siswazah fakulti pengajian islam 2023.  1-7. 

   

  nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  ksorotan literature pembelajaran kosa kata bahasa arab melalui aplikasi permainan.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023.  1-13. 

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;hakim bin zainal;zurina binti muda.  (2023).  pendigitilan papan permainan morfologi arab dengan mengadaptasi pendekatan gamifikasi.  -